Tekening door Denise Hagmeijer

Van Inspraak naar Invloed met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 in de gehele zorgsector, zoals onder andere:

 • Langdurige zorg (daar waar cliënten in de regel 6 maanden of langer verblijven) (zoals bijvoorbeeld verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ)
 • Ziekenhuizen/expertiseklinieken (daar waar cliënten in de regel 24 uur of langer verblijven zoals bijvoorbeeld revalidatiecentra, bepaalde GGZ instellingen)
 • Thuiszorg
 • Ambulante zorg waarbij één of meerdere medisch specialisten betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld een psychiater bij een ambulante GGZ instelling)
 • Eerstelijnszorg (zoals bijvoorbeeld huisartsenmaatschappen, gezondheidscentra, grotere mondzorg centra, grotere fysiotherapiepraktijken, Eerste hulp posten)
 • Maatschappelijke zorg
 • Ambulante ggz
 • Ambulante jeugdzorg
 • Kraamzorg
 • Ambulancezorg
 • etc.

 

Zie ook: De reikwijdte en verplichting van de nieuwe Wmcz2018

Het adviesrecht (artikel 7)

De cliëntenraad heeft adviesrecht op elk voorgenomen besluit ten aanzien van:

 • Wijziging van doelstelling of grondslag.
 • Fusie of duurzame samenwerking.
 • Overdracht van zeggenschap of een onderdeel ervan.
 • Gehele of gedeeltelijke opheffing of belangrijke uitbreiding van de zorgverlening.
 • Belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening.
 • Profielschets voor benoeming leden raad van toezicht en leden Raad van Bestuur.
 • Begroting en jaarrekening.
 • Algemeen huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (langdurige zorg).
 • Selectie en benoeming personen die leiding geven aan zorgverleners (langdurige zorg).

Spelregels:

 • Per adviesonderwerp kan worden afgeweken in de Medezeggenschapsregeling.
 • Per adviesaanvraag kan worden besloten af te zien van een advies.
 • Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel te vormen.
 • Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • De zorgaanbieder reageert schriftelijk op het advies van de cliëntenraad en als hij afwijkt van het advies, met opgaaf van redenen.
 • De zorgaanbieder voert minstens eenmaal overleg met de cliëntenraad als hij van het advies wil afwijken.

Tip:

Als de cliëntenraad ongevraagd advies geeft over één van de Instemmingsonderwerpen, kan van dat advies niet zonder meer worden afgeweken. Beide partijen kunnen dan naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) voor een bindende uitspraak over het wel of niet op volgen van het ongevraagde advies.

Het Instemmingsrecht

 

De cliëntenraad heeft Instemmingsrecht op elk voorgenomen besluit ten aanzien van:

 • Medezeggenschapsregeling.
 • Klachtenregeling.
 • Profielschets klachtenfunctionaris.
 • Procedure voor opstellen en bespreken zorgplannen.
 • Algemeen beleid kwaliteit, veiligheid en hygiëne.
 • Algemeen beleid toelating cliënten en beëindiging toelating.
 • Algemeen beleid voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatie- of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand (langdurige zorg en ziekenhuizen/klinieken).
 • Sociaal plan voor cliënten bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (langdurige zorg).
 • Inrichting voor zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (langdurige zorg).
 • Selectie en benoeming van onafhankelijke ondersteuners.

Spelregels:

 • Het te nemen besluit wordt schriftelijk voorgelegd op een zodanig tijdstip dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel te vormen.
 • De cliëntenraad reageert schriftelijk op de vraag van de zorgaanbieder en als hij geeninstemming geeft, met opgaaf van redenen.
 • De zorgaanbieder meldt zo spoedig mogelijk welk besluit hij neemt en met ingang van welke datum het besluit wordt uitgevoerd.
 • Indien de cliëntenraad niet instemt, kan de zorgaanbieder de LCvV om toestemming vragen.
 • De commissie verleent die toestemming als het onthouden van de instemming onredelijk is of als er aantoonbare, zwaarwegende redenen zijn voor de zorgaanbieder om het besluit uit te moeten voeren.

TIP:

Met uitzondering van Instemming op de Medezeggenschapsregeling, kan per Instemmingsonderwerp worden afgeweken in de Medezeggenschapsregeling én kan per Instemmingsaanvraag worden besloten af te zien van wel of geen Instemming.

TIP:

Als een besluit niet ter instemming is voorgelegd, kan de ‘nietigheid’ van dat besluit worden ingeroepen, via de LCvV. Dit moet binnen een maand nadat de zorgaanbieder het besluit heeft meegedeeld, of nadat de cliëntenraad achter het besluit is gekomen.

Folder Advies en Instemming Wmcz 2018

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *