Voor cliënten

Momenteel is er volop beweging als het gaat om inspraak, zeggenschap en medezeggenschap voor cliënten in de zorg. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en aangepaste regels en wetten geven cliënten en cliëntenraden een sterkere stem en een grotere rol in het zorgproces. Door zowel u als cliënt als uw officiële vertegenwoordiger en zegsman, de cliëntenraad, bij te staan, vormen wij een krachtig front dat inspraak, zeggenschap en medezeggenschap waarborgt.

voor cliënten

NCZ maakt zich sterk voor cliëntenraden die onafhankelijk en overduidelijk invloed willen uitoefenen met als doel úw positie en uw rechten te waarborgen of te verbeteren. Als cliënt weet u vaak niet wat uw rechten zijn. Dat is ook lastig nu er op dit vlak zoveel speelt.
Als Netwerk Cliënt-en-raad Zorg voelen wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om u op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en van nieuwe regels en wetten. Zoals de klachtwet die het pad naar de geschillencommissie voor u effent, of de privacywet die onder andere inzage in uw patiëntendossier toestaat.

Uw cliëntenraad is het wettelijke kader dat opkomt voor uw rechten, die uw belangen behartigt en die u informeert over, voor u, relevante zaken. Zij hebben de plicht om u te informeren over wat er speelt bij uw zorginstelling, welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met tips of klachten.

Wij willen dat u als cliënt volmondig kunt zijn. En dat u een stevige positie in kunt en durft te nemen ten opzichte van uw behandelaar, verzekeraar of zorginstelling. Ook willen wij dat u weet waar u terecht kunt met vragen over de kwaliteit van uw zorg of met tips over hoe uw zorg kan verbeteren. En, wij willen dat u de weg weet als u klachten heeft over uw zorg, als een klacht op een geschil is uitgelopen of bij een calamiteit in uw zorginstelling. Dit willen wij bereiken door de belangen te behartigen voor zowel u als uw cliëntenraad. En door zorginstellingen te informeren en assisteren bij hun cliëntenbeleid.

NCZ biedt ondersteuning en advies over vele onderwerpen.
Uw rechten en de regels tussen u en uw hulpverlener zijn vastgelegd in drie wetten. Op onze pagina cliëntenrechten vindt u een helder overzicht die deze wetten samenvat in begrijpelijke bewoordingen.

Onlangs is er een nieuwe wet in werking getreden die het cliënten makkelijker maakt klachten en geschillen aan te kaarten. Deze Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt u onder andere garantie op een serieuze behandeling van uw klacht en bescherming tegen diskrediet. Op onze pagina klacht of geschil leest u hier alles over.