Voor cliëntenraden

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat iedere WTZi Zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. NCZ faciliteert en ondersteunt deze (Centrale) Cliëntenraden met raad en daad.

Wat bieden wij: 

 • Een interactieve website: met duidelijke informatie en het laatste nieuws.
 • Een landelijk expertise-netwerk van cliëntenraden en professionals in de zorg: waar u kunt toetsen, discussiëren, vragen en delen.
 • Een Kerngroep: leden van cliëntenraden die de schakel vormen tussen de dagelijkse praktijk en het aanbod van NCZ.
 • Een Raad van Advies: leden die deskundigheid en wetenschap ter beschikking stellen met als doel de medezeggenschap nog meer te emanciperen.
 • Nieuwsbrieven en magazines: interactieve story-telling m.b.t. ontwikkelingen, actuele thema’s en achtergronden.
 • Symposia en bijeenkomsten: met actuele onderwerpen, goede sprekers, discussiemogelijkheid en uitgebreid netwerken.
 • Workshops: met een interactief karakter, waar onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de (centrale) cliëntenraad zoals bijvoorbeeld  ‘regel en wetgeving’ of ‘communicatie met de achterban’ breed worden behandeld.
 • Cursussen: verzorgd door deskundige, erkende trainers. De trainers die de kennis overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal expert op hun vakgebied. Zij bepalen samen met u de inhoud en maken de cursus op maat.
 • Leergangen: verzorgd door deskundige, erkende trainers. De trainers die de kennis overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal expert op hun vakgebied.
 • Advies, ondersteuning of bemiddeling: bij adviesaanvragen over belangrijke veranderingen of bij onenigheid of geschillen.

NCZ kan cliëntenraden adviseren over:

 • Achterbanraadpleging
 • Adviesaanvragen
 • Begrotingen
 • Beleidsstukken
 • Contact met de achterban
 • Enquêterecht
 • Ethische vraagstukken
 • Financiële verslagen
 • Fusies/reorganisaties/organisatieveranderingen
 • Huishoudelijke reglementen
 • Interne en externe communicatie
 • Jaarplannen
 • Jaarverslagen
 • Juridische stappen
 • Klachtenprocedures
 • Kwaliteit van de medezeggenschap
 • Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief
 • Kwaliteitszorg
 • Ontwikkelingen in de zorg
 • Oprichten cliëntenraad
 • Positie en positionering
 • Profielen
 • Profilering
 • Rechten en Plichten
 • Regel en Wetgeving
 • Samenwerking Bestuurder/Raad van Bestuur
 • Samenwerking Ondernemingsraad
 • Samenwerking Raad van Toezicht
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Statuten
 • Werven van nieuwe leden
 • enz.

Wij kunnen dus over alle onderwerpen met betrekking tot de cliënten medezeggenschap in de zorg adviseren.
Wij gaan graag met u op zoek naar de juiste adviseur.

NCZ biedt de volgende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering:

 • Workshops
 • Cursussen
 • Leergangen
 • Opleidingen
 • Studiedagen
 • E-learning
 • Blended learning
 • Intervisie-sessies
 • Coaching
 • Procesbegeleiding
 • Projectbegeleiding
 • Advies
 • Symposia

Periodieke Ondersteuning

Soms is er vraag naar periodieke ondersteuning in de vorm van een onafhankelijk voorzitter, een mediator, een procesbegeleider etc. Hiervoor gaan wij graag samen met u op zoek naar de juiste ondersteuning/ondersteuner.

Wij kunnen over allerhande onderwerpen adviseren en/of met u op zoek gaan naar de juiste adviseur.

Wij organiseren, faciliteren en begeleiden ook intervisiebijeenkomsten en brainstormsessies.

Kosten voor ondersteuning op maat: (een eerste gesprek is uiteraard gratis) € 100,- per uur voor niet-leden.

NCZ leden ontvangen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket