Voor cliëntenraden

Iedere zorginstelling in Nederland is vanaf een bepaalde grootte verplicht om een cliëntenraad op te richten, conform de Wmcz 2018.

Bekijk hier of u verplicht bent om een cliëntenraad op te richten.

NCZ verbindt, bevordert en behartigt de belangen van cliëntenraden.

Wat bieden wij: 

 • Een interactieve website met een gratis kennisbank, duidelijke informatie en het laatste nieuws.
 • Een landelijk expertise-netwerk van cliëntenraden en professionals in de zorg waar u kunt halen en brengen.
 • Nieuwsbrieven en magazines met interactieve story-telling m.b.t. ontwikkelingen, actuele thema’s en achtergronden.
 • Landelijke themabijeenkomsten met actuele onderwerpen, goede sprekers, discussiemogelijkheid en uitgebreid netwerken.
 • Workshops en webinars met een interactief karakter, waar onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de (centrale) cliëntenraad breed worden behandeld.
 • Cursussen verzorgd door deskundige, gecertificeerde trainers. De trainers die de kennis overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal expert op hun vakgebied. Zij bepalen samen met u de inhoud en maken de cursus op maat.
 • Advies, ondersteuning, intervisie of bemiddeling waar nodig. vragen over belangrijke veranderingen of bij onenigheid of geschillen.

NCZ kan cliëntenraden adviseren over:

 • Achterbanraadpleging
 • Adviesaanvragen
 • Begrotingen
 • Beleidsstukken
 • Contact met de achterban
 • Enquêterecht
 • Ethische vraagstukken
 • Financiële verslagen
 • Fusies/reorganisaties/organisatieveranderingen
 • Huishoudelijke reglementen
 • Interne en externe communicatie
 • Jaarplannen
 • Jaarverslagen
 • Juridische stappen
 • Klachtenprocedures
 • Kwaliteit van de medezeggenschap
 • Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief
 • Kwaliteitszorg
 • Medezeggenschapsregelingen
 • Ontwikkelingen in de zorg
 • Oprichten cliëntenraad
 • Positie en positionering
 • Profielen
 • Profilering
 • Rechten en Plichten
 • Regel en Wetgeving
 • Samenwerking Bestuurder/Raad van Bestuur
 • Samenwerking Ondernemingsraad
 • Samenwerking Raad van Toezicht
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Statuten
 • Werven van nieuwe leden
 • enz.

Periodieke Ondersteuning

Soms is er vraag naar periodieke ondersteuning in de vorm van een onafhankelijk voorzitter, een mediator, een procesbegeleider etc. Hiervoor gaan wij graag samen met u op zoek naar de juiste ondersteuning/ondersteuner.

NCZ leden ontvangen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket