Structuur medezeggenschap

Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ-2018) heeft Sensire voor al haar locaties een locatieraad en voor de gehele klantlijn Wonen met Zorg een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ-2018 die betrekking hebben op de locatie worden in de locatieraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op bewoners van meerdere locaties worden in de cliëntenraad Wonen met Zorg behandeld.

De klantlijn Zorg Thuis heeft een cliëntenraad die bestaat uit leden vanuit de verschillende gemeenten in het werkgebied. In die gemeenten is een klankbordgroep actief of in oprichting. Deze klankbordgroepen bestaan uit klanten/mantelzorgers die meedenken met de zorgteams over de dienstverlening en de klantcontacten. De voorzitters van die klankbordgroepen zijn lid van de cliëntenraad Zorg Thuis.

Cliëntenraad Yuno

Voor de cliëntgroepen van ‘jeugdgezondheidszorg’, ‘thuisbegeleiding’ en ‘algemeen maatschappelijk werk’ is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio.

NAAST als zelfstandig onderdeel van Sensire heeft ook een cliëntenraad.

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachten structuur. De klantlijn directeuren houdt overlegvergaderingen met de cliëntenraad van de eigen klantlijn. De Raad van bestuur is gesprekspartner van de centrale cliëntenraad.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter, een financieel deskundige en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden Wonen met Zorg, Zorg Thuis, Yunio en NAAST. Door de fusie met Sutfene was de vertegenwoordiging vanuit Wonen met Zorg tot 31 december nog dubbel: er waren vertegenwoordigers vanuit de voormalige cliëntenraad Sutfene en uit de raad van Sensire. Vanaf juli 2021 zijn de beide raden samengevoegd en per 2022 gaat de vertegenwoordiging in de centrale cliëntenraad terug naar 2 leden, conform de afspraken in het reglement. Een overzicht van de samenstelling van de centrale cliëntenraad in 2021 is als bijlage toegevoegd.

Belangrijke onderwerpen in 2021

Belangrijke onderwerpen in 2021 waren de (invoering van de) nieuwe wet WMCZ-2018 en Corona. Ook hadden ‘digitalisering’ en ‘kwaliteit en veiligheid’ veel aandacht in alle raden. Daarnaast was bij Wonen met Zorg de integratie na de fusie met Sutfene een belangrijk onderwerp.

Integratie Sutfene en Sensire

Na de fusie met Sutfene (1-9-2020) is op Sensire niveau een gezamenlijke centrale cliëntenraad geformeerd om ook gezamenlijk de Sensire brede thema’s te behandelen. Daarbij is afgesproken dat er tot de invoering van de nieuwe wet WMCZ-2018 er 2 cliëntenraden Wonen met Zorg operationeel zouden blijven; die van Sensire Noord (voormalig Sutfene) en Sensire zuid (voormalig Sensire). Net voor de zomer van 2021 heeft integratie van de beide cliëntenraden plaatsgevonden om zo de integratievraagstukken ook gezamenlijk te behandelen. Gekozen is voor een duo-voorzitterschap gedurende het overgangsjaar 2021.

Naar nieuwe medezeggenschap

Naast de fusie maakte ook de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de WMCZ-2018, (sinds 1 juli 2020 van kracht), een aanpassing van de reglementen noodzakelijk. Na een gezamenlijk traject onder leiding van het LOC is een nieuwe gezamenlijke medezeggenschapsstructuur ontstaan, als basis voor de noodzakelijke aanpassingen van de reglementen. Een klankbordgroep heeft hiervoor veel werk verzet. Er is een nieuwe visie geformuleerd met een passende verdeling van de rechten en bevoegdheden en nieuwe reglementen. Na het bespreken in de raden zijn de reglementen in de overlegvergadering van de centrale cliëntenraad met de bestuurder vastgesteld. Op 5 juli zijn de reglementen ondertekend door de bestuurder en de vertegenwoordigers van de afzonderlijke cliëntenraden.
Daarmee was het integrale reglement formeel van kracht en kon men met elkaar aan de slag binnen de nieuwe cliëntmedezeggenschap van het nieuwe Sensire. Afgesproken is een periode van 2 jaar te nemen om te kunnen groeien in de nieuwe cliëntmedezeggenschap, samen met de organisatie. Indien nodig wordt tussentijds bijgesteld. Na 2 jaar is de evaluatie van de nieuwe structuur en de verdeling van de rechten en bevoegdheden in alle raden en met de bestuurder.

Jaarverslag cliëntenraden Sensire 2021

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *