Internetconsultatie van het wetsontwerp Wmcz II

De internetconsultatie van het wetsontwerp voor de nieuwe Wmcz is op 13 november 2016 gesloten. Met de Wmcz II wordt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg versterkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde Wmcz.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wmcz zijn de volgende:

1. De zorgaanbieder wordt verplicht de cliëntenraad het gebruik toe te staan van de noodzakelijke voorzieningen alsmede de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren.
2. Het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium.
3. Het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap, door:
a. het instellen van een cliëntenraad te beperken tot aanbieders die door meer dan 10 personen zorg laten verlenen;
b. regeling van de mogelijkheid van een vrijwillige cliëntenraad voor zorgaanbieders die door 10 of minder personen zorg doen verlenen;
c. een verplichting om alle individuele cliënten in de langdurige zorg de gelegenheid tot inspraak te geven over aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven;
d. het bieden van ruimte aan cliëntenraden en zorgaanbieders om in de medezeggenschapsregeling ‘afspraken op maat’ te maken over de onderwerpen waarvoor advies of instemming moet worden gevraagd;
e. zwaardere eisen voor zorgaanbieders waar cliënten in de regel langdurig verblijven.
4. Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
5. Uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld, te weten over:
a. de wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van bepaalde besluiten;
b. de verdeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraden, in het geval van meerdere cliëntenraden (waaronder mogelijk een centrale cliëntenraad)
c. de wijze waarop wordt bewerkstelligd dat de benodigde informatie op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad wordt verstrekt.
6. Toekenning van het recht van enquête aan cliëntenraden.
7. Openbaarmaking vacatures voor de cliëntenraad.
8. De verplichting voor de zorgaanbieder om contact met de achterban te bevorderen.
9. Aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming.
10. Vervallen verplichting zorgaanbieder tot opstellen schriftelijk verslag over wetstoepassing.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, wordt u verwezen naar paragraaf 6 van de Memorie van Toelichting. Daar leest u bijvoorbeeld dat de bekostiging van cliëntenraden beter wordt geregeld en dat cliëntenraden instemmingsrecht op een aantal beslissingen krijgen. Ook zijn kleine zorgaanbieders, waar in de regel niet meer dan tien personen zorg verlenen, niet langer verplicht om een cliëntenraad te hebben. Ook worden voor cliëntenraden en aanbieders de mogelijkheden verruimd om afspraken te maken die afwijken van deze wettelijke regeling. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk. Daarmee moeten nieuwe vormen van medezeggenschap de ruimte krijgen. Ook moeten cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) de gelegenheid krijgen om inspraak uit te oefenen op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.
Met andere woorden, zorgaanbieders kunnen met deze nieuwe wet met cliëntenraden afspraken op maat gaan maken over de wijze van medezeggenschap. Zo kunnen zorgaanbieders voor zichzelf een goed tegenspel van cliënten organiseren dat berust op een groot draagvlak van betrokken cliënten.

Doel van de consultatie

Het wetsontwerp beoogt meer invloed voor cliënten en cliëntenraden. Daarmee raakt het burgers direct. Het is daarom belangrijk dat cliënten, cliëntenraden en hun belangenorganisaties hierover geïnformeerd worden. Dat geldt ook voor zorgaanbieders en hun belangenorganisaties. In deze consultatie kan iedereen reageren op het wetsontwerp. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het wetsontwerp.

Visie van NCZ

De bedoeling van de wetgever is duidelijk in de lijn met de belangen van cliënten en cliëntenraden in de zorg. Deze nieuwe Wmcz lijkt een oprechte versterking van de positie van cliëntenraden en lijkt bij te dragen aan goede inspraak en medezeggenschap.

Toch zijn er enkele punten die wij graag aangescherpt of verbeterd zouden willen zien.

Download hier de reactie van NCZ op de internetconsultatie Wmcz

Klik hier om naar de internetconsultatie te gaan en alle reacties te bekijken

Workshop Wmcz II:

Wilt u weten wat de wijzigingen in houden en wat daarvan de consequenties voor u als cliëntenraad zijn? Wilt u de huidige stand van zaken en het verloop van de nieuwe Wmcz weten? Vraagt u dan de workshop Wmcz II hieronder aan. Deze workshop duurt 2 uren en kost € 250,00. Hier zijn de reiskosten bij inbegrepen. BTW wordt niet berekend vanwege de CRKBO registratie.

Download hier het concept Wmcz II 

Download hier de memorie van toelichting op het concept Wmcz II

Lees hier meer over de WMCZ.

 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Stel dat het niet mogelijk is om een representatieve CCR samen te stellen,, Kunnen ouders/verwanten dan een Centrale Vertegenwoordigers Raad op richten?
    Is deze CVR de wettelijke plaatsvervanger van de CCR?
    Waar in de WMCZ staat hierover iets beschreven?
    Het is toch een misvatting dat in de Zwakzinnige Zorg, de client voor zijn rechten op kan komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *