16 november jl. was het vervolg op het plenaire debat in de Tweede Kamer over de Wmcz2018 van 12 september 2018.

De highlights van het vervolg debat:

Ja-Tenzij i.p.v. Nee-mits

Carla Dik-Faber (Christen Unie), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Hijink (PvdA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) John Kerstens (PvdA) ondertekenen een amendement van Carla Dik-Faber over een cliëntenraad per locatie, tenzij dit niet nodig is. Lokale medezeggenschap als uitgangspunt is tijdens het gehele traject naar de nieuwe wet en tijdens de gehele wetsbehandeling een groot punt van aandacht geweest voor NCZ en de andere organisaties voor clientenraden. Wij zijn dan ook blij met de brede steun voor dit amendement!

Congres Cliëntenraden

Vera Bergkamp van D66 trapt het debat af  met een motie voor een ‘landelijk congres medezeggenschap’ met als doel uitwisselen en de directe inspraak uit artikel 2 uit de wet verder vorm te geven en te komen tot, een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief kan worden vormgegeven, en de Tweede Kamer hier in 2019 over te informeren. De motie wordt breed gedragen en Minister Bruno Bruins oppert om dit samen met ‘het veld’ vorm te geven.

Handreiking Inspraak

Vera Bergkamp pleit dus voor een ‘Handreiking Inspraak’, die samen met de brancheorganisatie van bestuurders (BOZ) en met de organisaties van cliëntenraden (NCZ, Lsr, LOC, KansPlus) moet worden vorm gegeven zodat inspraak meer handvatten krijgt.

Medezeggenschap Eerstelijns

Met betrekking tot medezeggenschap in de Eerstelijns Gezondheidszorg betoogt Vera Bergkamp voor een zg. ‘vormvrije’ directe inspraak in plaats van verplichte medezeggenschap conform de Wmcz. Bestuurder(s) zouden cliënten zo vroeg mogelijk pro-actief moeten betrekken bij besluiten. Zij geeft aan te willen zoeken naar een balans tussen enerzijds ruimte voor de cliënt en anderzijds zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de zorgorganisatie. Er is veel draagvlak voor het amendement om de grens tot verplichting van een cliëntenraad in de eerstelijns op te trekken naar 25 zorgverleners in plaats van de gestelde 10 zorgverleners.  Zij (en andere partijen) maakt zich zorgen over de regeldruk en lastenverzwaring voor kleine eerstelijns zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld huisartsenmaatschappen, gezondheidscentra, fysiotherapiepraktijken of tandartspraktijken. Ook dient zij een subamendement in om directe inspraak in de gehele zorg vormvrij te regelen, dus ook bij zorgorganisaties met minder dan 10 zorgverleners. Als er bij minder dan 10 zorgverleners gekozen wordt voor het vrijwillig instellen van een cliëntenraad conform de Wmcz, dan zou het mogelijk moeten zijn om voor een ‘lichtere medezeggenschaps-variant’ te kunnen kiezen. Dus minder regels voor vrijwillige clientenraden (amendement van Aukje de Vries VVD)

Instemming bij benoeming onafhankelijk ondersteuner 

Vera Bergkamp en Carla Dik-Faber hebben een amendement ingediend om de cliëntenraad nauw te betrekken bij de selectie en de benoeming van zijn onafhankelijke ondersteuner. Het in de wet geregelde adviesrecht is volgens hun niet afdoende om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van de cliëntenraad leidend zijn. Daarom willen zij de cliëntenraad instemmingsrecht geven op de selectie en benoeming van de onafhankelijke ondersteuner. Wat wij natuurlijk onderschrijven!

Dit zijn wat ons betreft de grotere centrale thema’s uit het debat. Natuurlijk waren er meer onderwerpen, zoals medezeggenschap bij PGB-gefinancierde zorginstellingen, het instemmingsrecht, bijstand bij juridische zaken, controle en handhaven door IGj en meer.

Dinsdag 20 november a.s. wordt er in de kamer gestemd over de moties en de amendementen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte!

Klik hier voor meer informatie over de Wmcz

Klik hier voor de procedure, verslagen, amendementen en moties

Klik hier om de spreekmomenten uit het debat zijn terug te zien 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *