Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan opgenomen in Register van Zorginstituut Nederland (ZiN)

Thuis, in het verpleeghuis of ergens daar tussenin. Ongeacht de plek waar iemand woont als je zorg krijgt, wordt het Generiek Kompas het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren professionele zorg. Het ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is per 1 juli opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en  treedt direct in werking. Het vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers. Het Generiek Kompas is ontworpen door zeventien partijen die gezamenlijk iedereen vertegenwoordigen die betrokken is bij de ondersteuning, zorg en behandeling voor mensen met een zorgvraag. Het Generiek Kompas geeft richting aan de beweging naar passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in het zorgdomein en het sociaal domein.

Generiek Kompas aangeboden aan Zorginstituut Nederland

Kwaliteit van bestaan centraal

Het Generiek Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan. Het  is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven naast informele, waar nodig ook, professionele ondersteuning, zorg of behandeling nodig hebben, ongeacht waar ze wonen of hoe zwaar de zorg moet zijn. Het nieuwe Kompas legt meer dan voorheen nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken wat ouderen zelf, of samen met hun netwerk, kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zo ligt regie meer bij mensen en hun netwerk, wat bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. Beschikbare professionele zorg en ondersteuning kan op deze manier zo goed mogelijk worden ingezet.

Samenwerking voor verbeterde kwaliteit van bestaan

Het Kompas biedt niet alleen inzicht in wat men mag verwachten van ondersteuning, zorg en behandeling bij een zorgvraag, maar legt ook sterk de nadruk op samenwerking tussen mensen met een zorgvraag, professionals, mantelzorgers en andere betrokkenen. Deze samenwerking is gericht op het afstemmen van zorg op de individuele behoeften en voorkeuren, waardoor de zorg kan aansluiten op het leven dat mensen willen leiden. Hierdoor wordt de eigen regie en autonomie van mensen versterkt, wat bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van bestaan. Het Kompas sluit aan bij verschillende zorgfases, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg.

Veranderingen bieden ruimte voor cliënt, professional en mantelzorger

De grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Verschillende verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het Kompas zijn afspraken vastgelegd over samenwerking voor het organiseren van goede zorg over alle domeinen heen. Het is belangrijk dat, wanneer er een zorgvraag ontstaat, de antwoorden van zorg aansluiten bij het leven dat men leidt. Hier is een open gesprek voor nodig, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor hoe het leven van de mens met een zorgvraag eruit ziet, wat hij zelf wil en kan (leren) en wat aanvullend nodig is. Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Geen eindpunt, maar het vertrekpunt


‘Het verdient een groot compliment hoe ver de partijen met elkaar gekomen zijn. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft partijen geholpen om de laatste puntjes op de i te zetten”, aldus Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het ZiN. ‘Er ligt een Generiek Kompas en een goed doordacht implementatieplan. Dit is geen eindpunt, maar het vertrekpunt voor verdere samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar te leren en te ontwikkelen met een ingerichte leer- en verbetercyclus.’

Samen leren en ontwikkelen

Het Generiek Kompas biedt volop ruimte voor leren en ontwikkelen, voor nieuwe oplossingen en inspiratie voor zorgprofessionals in hun werk. Dat geeft meer voldoening. Zo kunnen ook mantelzorgers zorg bieden op een manier die bij hen past. In het Kompas is afgesproken dat professionals samen aangeven wat zij nodig hebben voor goede zorgverlening en hoe data daarbij gebruikt kan worden. Belangrijk onderdeel van het Kompas vormt het samen leren en ontwikkelen. Dit is van het begin af aan de inzet en de doelstelling van het Kompas geweest. Het Kompas vormt een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van zorg hoog te houden en aan te sluiten bij kwaliteit van bestaan.

Het Generiek Kompas is ingediend door: ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Op deze pagina van Zorginstituut Nederland staat een overzicht van de stappen die hebben geleid tot de totstandkoming van het Generiek kompas ‘Samen werken aan de kwaliteit van bestaan’, met links naar de bijbehorende documenten.

Patiëntenfederatie Nederland: Kwaliteitskompas biedt te weinig houvast voor patiënten en cliënten

Patiëntenfederatie Nederland heeft besloten het nieuwe Kwaliteitskompas dat de huidige kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging moet gaan vervangen niet te steunen. Patiëntenfederatie Nederland ziet ten opzichte van die huidige kaders teveel verslechteringen voor (kwetsbare) mensen met een zorgvraag. Veel objectieve kwaliteitseisen waar aanbieders nu aan moeten voldoen worden in dit nieuwe kwaliteitskader losgelaten en aanbieders hoeven er steeds minder over te rapporteren: “Dit is niet de richting die we op moeten in de toekomst. Hier trekken wij een grens,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. Lees meer…

Misschien ook interessant voor u

Zorginstituut Nederland: Generiek Kompas nog niet in Register

Generiek Kompas aangeboden aan Zorginstituut Nederland

Het Generiek Kompas en meten en verantwoorden van kwaliteit

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *