Model Medezeggenschapsregeling

Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) moeten cliëntenraden en zorgbestuurders een medezeggenschapsregeling opstellen.

In de medezeggenschapsregeling moet minimaal worden opgenomen:
Hoe een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:

  • Wijziging doelstelling of grondslag
  • Fusie of duurzame samenwerking
  • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel
  • Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (voor langdurige zorg, waar men in de regel 6 maanden of langer verblijft)
  • Selectie en benoeming personen die leidinggeven aan de zorgverleners (Idem dito)
  • Selectie en benoeming Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
  • Selectie en benoeming 1 lid Raad van Bestuur of Raad van Toezicht (Voordrachtsrecht)

In de medezeggenschapsregeling kan ook een centrale cliëntenraad worden ingesteld.

Daarnaast moet in de regeling worden opgenomen:

  • De taken van de onderscheiden raden
  • De verdeling van de bevoegdheden over de raden

De medezeggenschapsregeling moet door alle partijen worden ondertekend. Instemming met de medezeggenschapsregeling kan niet worden overgedragen.

Hoe ziet een medezeggenschapsregeling eruit? Hoe stel je een goede regeling op? Waar moet je als cliëntenraad allemaal rekening mee houden? Wat zijn de verschillen per sector?

Model medezeggenschapsregeling downloaden

Hieronder kunt u, per sector, een modelregeling downloaden. De modellen zijn met verschillende partijen besproken en juridisch goed gekeurd. De verschillende modellen per sector van NCZ kunnen door voortschrijdend inzicht en/of door jurisprudentie vervangen worden door nieuwere versies.

Voor een Model Zeggenschapsregeling voor het Medisch Specialistisch Bedrijf, verwijzen wij graag naar de regeling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze is in samenwerking met o.a. NCZ tot stand gekomen: 

Model Medezeggenschapsregeling Medisch Specialistisch Bedrijf

Voor een Model Medezeggenschapsregeling voor de (verstandelijk) gehandicaptensector verwijzen wij graag naar: VraagRaak.
Ook is er een Model Medezeggenschapsregeling in eenvoudige taal voor (centrale) cliëntenraden of Familieraden in de (verstandelijk) gehandicaptensector via VraagRaak

NCZ is niet verantwoordelijk voor bovengenoemde modellen.

Richtlijn en handreiking voor budget en vergoeding van de (centrale) cliëntenraad

Volgens de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) krijgen cliëntenraden recht op een scholingsbudget, recht op het in kunnen huren van een trainer/adviseur en recht op een professionele, onafhankelijke ondersteuner: De Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

Richtlijn en handreiking voor budget en vergoeding van de (centrale) cliëntenraad

Model Huishoudelijk Reglement van de (centrale) cliëntenraad

Cliëntenraden moeten naast de gezamenlijke afspraken in de Medezeggenschapsregeling, schriftelijk hun werkwijze vastleggen, inclusief hun vertegenwoordiging in en buiten rechte (de voorzitter) (Wmcz2018, Art. 5 lid 1). Dit doen zij in hun ‘huishoudelijk reglement.’ Hierin regelen zij onder andere wie hun voorzitter is, hoe met het lidmaatschap wordt omgegaan, welke zittingsduur de leden hebben, hoe vaak en hoe er vergaderd wordt, hoe om wordt gegaan met besluiten etc.

Model Huishoudelijk Reglement van de (centrale) cliëntenraad

Model Informatie- en communicatieprotocol

Wij adviseren om een informatie/communicatieprotocol op te stellen en deze als bijlage naast de Medezeggenschapsregeling te gebruiken. Hiermee kunnen onduidelijkheden of geschillen over informatie en communicatie voor een groot deel worden voorkomen. Afspraken over informatie en communicatie veranderen nogal eens. Daarom raden wij het af deze afspraken op te nemen in de Medezeggenschapsregeling.

Model Informatie- en communicatieprotocol


Documenten van de cliëntenraad

In de Wmcz (1996) was het verplicht voor organisaties om een zg. Instellingsbesluit op te stellen. In het Instellingsbesluit werden de taken, de samenstelling en de benoeming van de in te stellen cliëntenraad vast gelegd. In de nieuwe Wmcz2018 is het Instellingsbesluit vervallen. Naast het Instellingsbesluit hadden organisaties en cliëntenraden vaak een Samenwerkingsovereenkomst of ook wel Convenant genoemd, waarin zij gezamenlijk afspraken hadden vastgelegd over bijvoorbeeld het delen van informatie, gezamenlijke vergaderingen, geheimhouding etc. In de nieuwe Wmcz2018 is de verplichting tot een gezamenlijke Medezeggenschapsregeling opgenomen en hiermee kan de samenwerkingsovereenkomst vervallen. En hadden veel cliëntenraden hun eigen werkwijze al geregeld in hun huishoudelijk reglement, volgens de Wmcz2018 (artikel 5, lid 1) is het zelfs verplicht voor de cliëntenraad om zijn werkwijze, inclusief zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte (de voorzitter) schriftelijk vast te leggen.

Samengevat:

Het Instellingsbesluit en de oude samenwerkingsovereenkomst komen te vervallen.
Hiervoor komt de Medezeggenschapsregeling in de plaats. Daarnaast moet de cliëntenraad een huishoudelijk reglement opstellen.

Wij adviseren om een informatie/communicatie protocol toe te voegen als bijlage bij de Medezeggenschapsregeling.

Lees ook:

De Medezeggenschapsregeling van ZorgAccent