De Medezeggenschapsregeling van ZorgAccent

Medewerkers van ZorgAccent passen zich continue aan, aan wat bewoners en naasten in de woonzorg én cliënten in de wijkverpleging van hen vragen en wat past binnen de mogelijkheden om te doen, gezien we te maken hebben met een steeds veranderende omgeving. Om dit proces tussen medewerkers en cliënten zo optimaal mogelijk vorm te geven heeft ZorgAccent ervoor gekozen te werken op basis van de principes van zelfsturing, vertrouwen en vakmanschap. Daarbij zijn kaders overeengekomen met teams die de ruimte bepalen waarbinnen zij hun werk vormgeven zodat ZorgAccent een gezonde organisatie blijft.

De Governancecode Zorg

De Governancecode Zorg 2017 beschrijft o.a. dat voor goede zorg, goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde zijn. Dit draagt bij aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Partijen betrokken bij de code zijn het erover eens dat we af moeten van ‘afvinkgedrag’. De bedoeling en dialoog moeten weer centraal staan. Ook biedt de code ruimte aan innovatie en verandering in de sector en stimuleert initiatief van betrokken bestuurders, medewerkers en cliënten.

De Governancecode zet in op het borgen van de checks and balances binnen de zorgorganisatie. Daarbij hoort het organiseren en benutten van tegenspraak. De verwachting is dat tegenspraak bijdraagt aan de kwaliteit van besluiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het actief op zoek gaan naar eventuele bezwaren, de zoektocht naar onontgonnen alternatieven of nog niet gewogen belangen. Advisering door de medezeggenschapsorganen en kritische toetsing door de raad van toezicht maken hiervan onderdeel uit.

Medezeggenschap die aansluit bij de praktijk

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie. Medezeggenschap van cliënten
(cliëntenraad) en hun verwanten en van medewerkers (ondernemingsraad), en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen. Medezeggenschap ligt in het verlengde van het primair proces. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de medezeggenschap van de zorgorganisatie. Daarbij gelden vanzelfsprekend de wettelijke kaders voor cliënten- en ondernemingsraden.

Een te eenzijdige nadruk op de formele vormvereisten kan leiden tot een ritualisering van de medezeggenschap en laat kansen onbenut voor andere vormen van medezeggenschap. Deze code ondersteunt het benutten van deze kansen.

Daarom is de handschoen door cliëntenraad en de bestuurder van ZorgAccent opgepakt om medezeggenschap op een nieuwe passende manier vorm te geven. Zodat dit beter aansluit bij waar de organisatie in de praktijk staat. Sinds 2011 is ZorgAccent begonnen met het werken met zelfsturende teams in het primair proces en later ook in de ondersteuning.

De dialoog

De verhoudingen binnen ZorgAccent zijn gebaseerd op zelfsturing, vertrouwen, gelijkwaardigheid, vakmanschap en dialoog. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op alle verhoudingen binnen en vanuit de organisatie. Dus zowel voor de verhoudingen tussen de medewerkers van ZorgAccent, als die tussen bestuur en medewerkers, als die tussen bestuur en raad van toezicht, als die tussen behandelaren en de cliënten en hun naasten, tussen de cliëntenraad en bestuurder en ten slotte als de verhouding tussen de organisatie en externe belanghebbenden.

Dialoog gaat niet over winnen of verliezen, niet over overtuigen en ook niet over het samen eens worden. Letterlijk betekent dialoog: het uiteenlopende argument. Een dialoog gaat over begrijpen, zonder per se consensus te bereiken. Vragen zijn vaak eerder verdiepend en verduidelijkend van aard. De vragensteller wil de spreker (beter) begrijpen. Goede dialoogvragen stimuleren tot reflectie en verbinding, zonder dat men het persé met elkaar eens hoeft te worden. Dialoog vereist dat men probeert te begrijpen aan de hand van concrete en doorleefde voorbeelden of dilemma’s (naar Zienderogen beter II, Veiligheid in perspectief’ 16).
In deze regeling is beschreven hoe bij ZorgAccent de bestuurder en de cliëntenraad zeggenschap in de praktijk willen vormgeven. Twee documenten zijn onderliggend van belang:

• Statuten van ZorgAccent (21 juni 2018)
• De Governancecode Zorg 2017, opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Daarnaast is de Strategische koers van ZorgAccent uitgangspunt.

Download hier de Medezeggenschapsregeling van ZorgAccent

Meer informatie over de Medezeggenschapsregeling

Webinar Wmcz2018 en de Medezeggenschapsregeling

E-Learning Medezeggenschapsregeling