Trainers

Trainers

De ‘NCZ-trainers’ zijn allen zelfstandig (ZZP-er/Freelancer). Op basis van afspraken en een overeenkomst met NCZ verzorgen zij cursussen, workshops, leergangen, opleidingen, adviezen enz. voor (centrale) cliëntenraden en stakeholders in het NCZ netwerk.

De trainers zijn allen geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en hebben hiervoor een audit moeten doen.

Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. Dit doen wij o.a. door ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten, door het faciliteren van de mogelijkheden om de deskundigheid van de trainer te vergroten en door te investeren in de ontwikkeling van trainingen en lesmaterialen.

Download hier een infographic van het competentieprofiel van de NCZ trainer

Download hier het competentieprofiel van de NCZ trainer

Onderstaand overzicht van de trainers bij het NCZ:

Hans van Dinteren
hans van dinteren

Hans van Dinteren is trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Een van zijn specialisaties is medezeggenschap en dan vooral het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. Medezeggenschap is erop gericht om met elkaar de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol. Kennis van die rol en ervaring in het omgaan met de verschillende rollen kan Cliëntenraden en OR-en helpen bij het vinden van een goede werkwijze. Daarnaast heeft Hans veel ervaring in het begeleiden van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Hans verzorgt ook trainingen voor ambtelijk secretarissen en hij werkt als coach voor leidinggevenden.

www.vandinterenconsultancy.nl 
LinkedIn

mevrouw Hans Jonkman
Hans Jonkman

Hans Jonkman weet als voorzitter van een grote (centrale) cliëntenraad uit ervaring waar cliëntenraden mee te maken hebben en tegenaan kunnen lopen. En als directeur / manager in diverse organisaties weet zij ook hoe belangrijk het is het cliëntperspectief in alle geledingen van een organisatie tot zijn recht te laten komen. Kortom, het gaat om bruggen bouwen, om samen een organisatie maken, een organisatie die goed is voor de cliënt. Hans heeft veel ervaring in het werken met groepen en met het coachen van individuen op alle niveaus.

Linkedin

Richard Raaphorst

Richard Raaphorst is zelfstandig ondernemer in zorg en welzijn. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij DNV GL als lead auditor van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en als trainer. Hij heeft zijn wortels in de zorg liggen. Hij is verpleegkundig opgeleid en werkzaam geweest in ziekenhuis- en ouderenzorg. Daarnaast is hij graag maatschappelijk actief door lid te zijn (geweest) van besturen van o.a. buurtverenigingen, onderwijsinstellingen en een welzijnsorganisatie. Rode draad in zijn carrière is kwaliteit van zorg.

De cliënt / patiënt (en diens omgeving) is degene die kwaliteit en veiligheid ervaart. Het kan ook niet anders dan dat systemen ingericht moeten zijn om die kwaliteit  en veiligheid continue te verbeteren. Verbeteren kun je alleen maar als je weet wat de klant wil en van je verwacht. Daarvoor is een goede dialoog met de klant / cliënt / patiënt nodig. Een cliëntenraad vormt een belangrijke verbinding tussen de cliënt en de organisatie.

Richard wil graag zijn kennis en ervaring inzetten om daar een bijdrage aan te leveren. Door organisaties te helpen beter te worden, maar ook door cliëntenraden bewuster te maken van het belang dat zij dienen. Dat doet hij graag door het gesprek aan te gaan. Hij kiest voor een actieve aanpak in trainingen, waarbij u wordt geïnformeerd; geïnspireerd en uitgedaagd. Met als doel: betere zorg voor de cliënt/patiënt.

LinkedIn

Wim Eggens
wim eggens

Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Daar draait het om in de zorg. Dat loopt nog niet overal op rolletjes en de zorg kan op veel plekken beter. De cliëntenraad is in dat proces van kwaliteitsverbetering een belangrijke spil. Sinds twee jaar werkt Wim vanuit zijn bedrijf Zeggenschap.nu aan de versterking van de cliëntenraad onder het motto: Zonder goede cliëntenraden geen goede zorg.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Voor Wim draait het daar ook om bij trainen en adviseren van cliëntenraden. Elke training en elk adviestraject is maatwerk en dat betekent goed luisteren en vertalen naar een training die iedereen binnen de raad past.

Wim Eggens heeft de nodige ervaring met advisering van cliëntenraden bij het opstellen van documenten zoals convenant en samenwerkingsovereenkomst en bij ondersteuning van cliëntenraden bij procedures voor de commissie van vertrouwenslieden.

Wim Eggens verzorgt trainingen rond onderwerpen als: invloed van de raad op kwaliteitsverbetering, samenwerking binnen de raad, visieontwikkeling door de raad, evaluatie van en reflectie op het werk van de raad

www.zeggenschap.nu

Linkedin

Alice Makkinga
Alice Makkinga NCZ

De expertise van Alice Makkinga bevindt zich op het vlak van medezeggenschap cliënten in de zorg en burgerparticipatie in het kader van de Wmo. Zij traint, ondersteunt en adviseert vanuit haar eigen bedrijf Alice Makkinga Ondersteuning & Advies, gevestigd in Ommen, diverse organisaties:
– cliëntenraden en Raden van Bestuur van zorginstellingen
– Wmo adviesraden, beleidsmedewerkers bij gemeenten en
– medewerkers en coach-ondersteuners in zorginstellingen of overheid.
Naast genoemde expertise heeft zij zich gespecialiseerd in o.a. thema’s als: versterken van de kwaliteit van medezeggenschap; teambuilding, effectief vergaderen, invloed uitoefenen en onderhandelen.

De roots van Alice liggen bij het jeugd- en jongerenwerk. . Na het behalen van de HBO opleiding Sociaal Cultureel werk vervulde zij diverse beleidsfuncties, was zij werkzaam als trainer-adviseur bij SBI en Odyssee. In 2007 maakt Alice de overstap naar een eigen bureau.
Naast haar werk is zij actief in maatschappelijke functies bij de vakbeweging, in de politiek en kerk.
Zo was zij van 2007 tot 2011 lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Hier heeft zij als Statenlid een bijdrage geleverd aan de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur&Cultuur. Momenteel is zij lid van de gemeenteraad in Ommen waar zij zich o.a. bezighoudt met de Wmo en Jeugdwet. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep.

Woorden die haar typeren zijn: optimistisch, daadkrachtig, helder, netwerker.

 

www.alicemakkinga.nl
LinkedIn

José van Berkum
José van Berkum

José van Berkum kent de wereld van de (ouderen)zorg, blinden en slechtziendenorganisaties en het leven van mensen met een verstandelijke beperking uit eigen (werk)ervaring. Daarom weet ze uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat hun stem gehoord wordt. Dat verbetert de zorg en het welbevinden van cliënten en hun familie.

Ze studeerde psychologie en communicatiewetenschap in Nijmegen en werkte na haar afstuderen tien jaar als communicatieadviseur bij diverse grote gemeentes en als HBO-docent Public Relations en Voorlichting. In deze organisaties was ze ook actief binnen de medezeggenschap. Vanaf 1996 werkt ze binnen haar eigen adviesbureau voor communicatie, Van Berkum Communicatie. José weet alles van communicatieplannen, omgaan met de pers, de inzet van social media, mediawijsheid en het belang van het betrekken van mensen bij veranderingen. Binnen het vakgebied Communicatie is ‘interne communicatie’ haar specialisatie.

José is daarnaast gespecialiseerd in digitale zorg/ehealth. Voor NCZ heeft José daarover een whitepaper geschreven.

Zorgtechnologie gaat een steeds grotere rol spelen, zowel binnen de ouderenzorg, thuiszorg als binnen de GGZ en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu is het nog mondjesmaat wat er ingezet wordt, maar dat kan snel veranderen. En dan is het belangrijk dat cliëntenraden hiervan op de hoogte zijn. Zodat ze zelf mee kunnen denken en beslissen over de inzet van bijvoorbeeld robots, het belang van een eigen patiëntendossier, digitale zorg en ethiek, de voordelen van videobellen, enz.

José verzorgt trainingen die te maken hebben met communicatie en de (on)mogelijkheden van ehealth. Soms hebben die twee met elkaar te maken, soms niet. Iedere cliëntenraad heeft wat dat betreft eigen vragen en behoefte aan informatie. Een workshop of cursus op maat is altijd mogelijk.

 www.vbcom.nl

https://www.linkedin.com/in/vbcom/

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!