ING schetst trends in Vooruitzicht Gezondheidszorg

Bron: Zorg en Z: www.zorgenz.nl

ING schetst trends in Vooruitzicht Gezondheidszorg

In de sector gezondheidszorg werken ruim 1 miljoen mensen. Zij leveren jaarlijks voor meer dan € 60 miljard aan diensten. De sector heeft dan ook de volle aandacht van financiële instellingen. ING heeft per deelsector de trends in de gezondheidszorg voor 2016 in kaart gebracht. De zorg laat de volumekrimp achter zich en de eerste lijn is de grootste groeier.

ING concludeert dat zorgaanbieders een transitie doormaken. Het aanboddenken verliest verder terrein, de zorgconsument komt steeds meer centraal te staan. Dat vergt bij veel partijen een cultuuromslag. Uiteindelijk is volgens de ING een gecoördineerde regionale aanpak over segmentgrenzen heen nodig voor betere zorg. Voor zorgverzekeraars is een belangrijke regierol weggelegd in het omvormen van gefragmenteerde zorg naar een geïntegreerd zorgaanbod over schotten heen. Zij zullen zich vaker langjarig moeten committeren. Juist de zorgaanbieder die tijdig de slag maken van aanbod- naar vraaggerichte zorg, hebben succes.

Thuiszorg en V&V
ING voorziet in 2016 verdere problemen voor de thuiszorg. Verzorgingshuizen lopen in rap tempo leeg, terwijl anderzijds de vraag naar intensievere zorg structureel toeneemt vanwege de vergrijzing. Aanbieders van verpleeghuis– en verzorgingshuiszorg bieden veelal zwaardere zorgvormen aan, maar op minder plekken dan voorheen. Ook omdat zij een toenemend financieel risico lopen over hun vastgoed. Ouderenzorgaanbieders moeten de slag maken naar een vraaggericht dienstenpakket. Vitale, welvarende ouderen willen een prettige leefomgeving met de garantie van zorg op afroep in de nabijheid van hun woning. Niet de zorg, maar het wonen staat voor hen centraal.

Ziekenhuizen
De ziekenhuiszorg groeit in 2016 in gematigd tempo, in lijn met landelijke afspraken. Vooral kleinere ziekenhuizen staan financieel onder druk. Het aantal locaties van ziekenhuiszorg neemt toe, terwijl het aantal organisaties daalt als gevolg van fusies. Complexe zorg zal juist op steeds minder plekken en in grotere volumes worden aangeboden. Ziekenhuizen moeten zich meer profileren op hun kernkwaliteiten en moeten met hun ketenpartners de basiszorg dichter bij de burger brengen, aldus de ING.

Eerste lijn
De eerste lijn groeit in 2016 sterk door. Huisartsen vormen de spil in deze transitie. Zij worden gestimuleerd om steeds meer laagcomplexe en chronische zorgtaken voor hun rekening te nemen. De overheveling van zorg vanuit ziekenhuis naar de eerste lijn en de leegloop van verzorgingshuizen is nog in volle gang. Voor 2016 betekent dit weer fors meer werk voor huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders. Tegelijkertijd neemt door deze verschuiving ook de complexiteit van zorgverlening sterk toe. De vergrijzing, toenemende digitalisering en de kritische zorgconsument dragen daar eveneens aan bij. Zorggroepen zijn goede voorbeelden van succesvolle samenwerking en zorgvernieuwing over verschillende disciplines heen. Maar de eerste lijn is nog altijd zeer versnipperd. Het aantal groepspraktijken en gezondheidscentra groeit al enige jaren niet meer. Samenwerking en ondersteuning binnen grotere verbanden is vereist om alle nieuwe taken aan te kunnen, zowel op zorggebied als in facilitaire zaken. Om de focus van zorgverlening naar gezondheidswinst te kunnen verleggen moet de eerste lijn zelf het initiatief nemen, de huisarts voorop, stelt ING in haar rapport.

GGZ krimpt
Na jarenlange onstuimige groei is de GGZ-omzet in 2014 en 2015 voor het eerst gekrompen en deze krimp zet door in 2016. GGZ-instellingen moeten saneren en omscholen om de capaciteit af te bouwen en meer ambulante zorg te verlenen. Patiënten met lichtere psychische problemen kunnen bij een huisarts terecht of in de basisGGZ. In vier jaar tijd is het aantal patiënten dat bij de huisarts door een praktijkondersteuner-GGZ wordt behandeld grofweg vervijfvoudigd. De behoefte aan intensieve zorg blijft overigens overeind. De grotere rol van gemeenten vraagt volgens ING veel extra afstemming.

Download hier Vooruitzicht Gezondheidszorg van de ING

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *