Haagse Woon- en Wijkzorg is op zoek naar een Onafhankelijk Voorzitter en naar Leden voor de Cliëntenraad

Vacatures voorzitter en leden cliëntenraad HWW zorg

Haagse woon- en wijkzorg (HWW zorg) is een grote instelling in Den Haag. Er zijn 7 woonzorglocaties waar verpleeghuis- en revalidatiezorg geleverd wordt. Verdeeld over de wijken zijn er ongeveer 5.000 klanten die thuiszorg ontvangen. HWW zorg levert thuiszorg aan de kwetsbare cliënten in Den Haag. De thuiszorgdivisie van HWW zorg bestaat uit 33 wijkzorgteams, 1 digitaal team, 4 teams begeleiding, diverse dagbestedingslocaties en 10 specialistische teams, zoals Casemanagement Dementie, Wondzorg, specialistische verpleging, zorg voor dak- en thuislozen en palliatieve zorg in het hospice. Er wordt gewerkt in 5 regio’s. Acute zorg en alarmopvolging wordt geleverd in samenwerking met Florence door Spoedzorg Haaglanden.

‘Ik doe ertoe en ik hoor erbij’, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze bewoners, ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het warme gevoel van thuis: wij geloven dat zorg en ondersteuning daaraan op elke manier kunnen en moeten bijdragen. Wij zien het als onze grootste uitdaging dat cliënten zichzelf kunnen zijn en blijven. Het leven staat centraal en niet de beperking of de ziekte. Dat is waar wij voor staan bij de HWW zorg.

Medezeggenschap

Medezeggenschap begint bij de zeggenschap (het beslisrecht) van de individuele bewoner/cliënt over de invulling van zijn leven binnen en buiten de instelling. De zeggenschap ligt zo dicht mogelijk bij de cliënt. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken en gehoord bij zaken die hen direct aangaan, zoals op het gebied van wonen, zorg, dienstverlening en welzijnsactiviteiten. De cliëntenraad draagt zorg voor belangenbehartiging van cliënten op organisatieniveau.

Visie op clientmedezeggenschap

Dankzij nauwe, prettige en professionele samenwerking met het bestuur, dat zich dient te kenmerken door toegankelijkheid en transparantie, zijn de cliëntenraden op de hoogte van de actuele thema’s en plannen van HWW zorg en kunnen de raden hun “andere” bril, die vanuit het cliëntperspectief, opzetten. Bij het vormen van beleid laten de cliëntenraden de stem van de cliënt horen. De raden staan voor het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de medezeggenschap van cliënten door het houden van een korte lijn met de cliënten die zij vertegenwoordigen. Dit doen zij onder andere door hen te bevragen over hun perspectief en door het bieden van een luisterend oor. Het gehoor geven aan de stem van de cliënt gebeurt op een prettige en warme manier binnen duidelijke, vastgestelde kaders.

Missie

De cliëntenraden en HWW zorg willen op een liefdevolle manier bijdragen aan een goed leven van de cliënten van HWW zorg, thuis in de wijk en van onze bewoners in onze huizen. De medezeggenschap van cliënten kan op verschillende manieren georganiseerd worden, zoals door de aanstelling van de (eventueel gebundelde) lokale cliëntenraden, maar ook middels (een) cliëntenpanel(s) en/of inspraakgroepen waarin vanuit het bestuur ingebrachte beleidsonderwerpen besproken worden. De centrale cliëntenraad is dan partner om samen met de bestuurders te komen tot afstemming van onderwerpen. Wij willen dat de cliëntenraadsleden zich gewaardeerd voelen voor hun inzet voor onze cliënten, zodat zij hun werkzaamheden met voldoening zullen blijven doen en steeds zullen groeien in hun rol.

Wat doet de cliëntenraad wijkzorg?

De cliëntenraad wijkzorg vergadert ongeveer zes keer per jaar met de divisiemanager wijkzorg. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt overleg plaats met de leden van de cliëntenraad. De komende periode gaan we binnen HWW de samenstelling van de cliëntenraad aanpassen en medezeggenschap verder ontwikkelen om ook naar de toekomst toe medezeggenschap goed vorm te geven.

De cliëntenraad wijkzorg adviseert de divisiemanager wijkzorg en de Raad van Bestuur conform wet- en regelgeving inzake medezeggenschap cliënten. De raad toetst het beleid van de thuiszorg van HWW zorg vanuit cliëntperspectief en plaatst dit beleid in de context van ontwikkelingen op het gebied van thuiszorg in het algemeen en in de regio. Het  

beoordelen van het jaarplan en de begroting voor de thuiszorg van HWW zorg vanuit het cliëntperspectief behoort ook tot de taken van de cliëntenraad wijkzorg.

Profiel onafhankelijk voorzitter cliëntenraad wijkzorg

 • Bereid en in staat om vanuit cliëntenperspectief het beleid van de instelling kritisch te volgen;
 • Affiniteit met en een heldere visie op de wijkzorg;
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
 • Kan leidinggeven op basis van consensus aan discussies binnen de raad;
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
 • Kan omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen;
 • Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het
 •      medezeggenschapsproces;
 • Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
 • Betrouwbaar en integer.

Taken onafhankelijk voorzitter wijkzorg

U geeft leiding aan de vergadering van de cliëntenraad wijkzorg en bent in staat verschillende visies en invalshoeken van de leden te verbinden. De functie van voorzitter is onbezoldigd en vraagt om een inzet van gemiddeld vijf uur per week. Er is een onkostenvergoeding van toepassing. U vertegenwoordigt de thuiszorgcliënten in de centrale cliëntenraad.

Profiel cliëntenraadsleden wijkzorg

 • Geïnteresseerd in de zorg aan thuiszorgcliënten en binding met HWW zorg in het bijzonder;
 • In staat tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de thuiszorgcliënten van HWW zorg;
 • Bereid om voldoende tijd te besteden aan de werkzaamheden van de CR, zoals vergaderen en het onderhouden van contacten.

Taken cliëntenraadsleden

 • Behartigen van de collectieve belangen van de thuiszorgklanten van HWW zorg;
 • Bewaken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het doen van voorstellen ter verbetering;
 • Participeren bij het opstellen en bespreken van zorgplannen binnen de wijkzorg;
 • Adviseren bij beslissingen ten aanzien van de toekomst van de thuiszorg.

Overige informatie

Voor meer informatie over HWW zorg, zoals het strategisch beleidsplan of jaarverslag, verzoeken wij u te kijken op onze website

Contact

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Hannie Danse (onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad), tel. 06-82 01 04 31. Indien u geïnteresseerd bent in deze belangrijke rol, verzoeken wij u uw motivatie te versturen naar h.danse@hwwzorg.nl of naar HWW zorg t.a.v. Hannie Danse CCR, Postbus 93042, 2509 AA Den Haag.

Misschien ook interessant voor u

Online leergang (vice) voorzitter (centrale) cliëntenraad

Online leergang ‘Nieuw in de Cliëntenraad’

Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *