Met dit voorstel van wet wordt uitvoering gegeven aan een aantal moties van de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. Het voorstel schrijft het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen niet voor.

De moties zijn onder andere voortgekomen uit de behandeling van het wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier (31.466). Dit voorstel is op 5 april 2011 door de Eerste Kamer verworpen. De Eerste Kamer heeft daarbij een motie aangenomen van het lid Tan c.s. over het niet voldoen van regionale elektronische patiëntendossiers aan eisen in wetgeving (EK 31.466, Y).

Naar aanleiding van de motie van het lid Tan c.s. is een juridische analyse uitgevoerd waarbij is bekeken in hoeverre bestaande wetten dienen te worden aangepast met het oog op veilige en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Uit deze analyse komt naar voren dat er in de huidige wetgeving al veel geregeld is en dat op een aantal punten een aanpassing van de huidige wetgeving dient plaats te vinden.

Staatssecretaris van Rijn (VWS) heeft op 21 april jl. de nadere schriftelijke vragen van leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders beantwoord. De vragen hadden onder andere betrekking op de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van informatiebeveiliging toezicht kunnen houden.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 april 2017 het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, X) uitgebracht inzake het Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders. De commissie bespreekt dit verslag op 9 mei 2017.

Bron: KNMG

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *