Wellicht bent u al benaderd door een of enkele zorgroepen voor het bieden van ondersteuning bij het patiëntervaringsonderzoek met de PREM Chronische Zorg. Voor een goed verloop van pilot hierbij belangrijke actuele ontwikkelingen voor u op een rij.

Verlenging pilot PREM chronische zorg
De afgelopen maanden heeft InEen de pilot met de PREM chronische zorg actief onder de aandacht van haar leden gebracht. Veel aangesloten zorggroepen en gezondheidscentra hebben belangstelling voor deelname aan deze pilot. Vanwege deze belangstelling is de aanmeldingsperiode verlengd. Ketenzorgorganisaties kunnen zich voor de pilot met de PREM Chronische Zorg aanmelden tot 1 februari 2018. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data ten behoeve van de pilot is ook uitgebreid, namelijk tot 1 juli 2018. Met deze verlenging hopen de initiatiefnemers van de pilot (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen) belangstellende ketenzorgorganisaties meer gelegenheid te bieden om zich bij de pilot aan te sluiten.

Beschikbare documenten
Via de website www.patientervaringsmetingen.nl zijn de meest actuele documenten over de pilot met de PREM chronische zorg beschikbaar.
De ketenzorgorganisatie kiest zelf hoe de PREM chronische zorg wordt uitgezet. Het uitzetten van de vragenlijst kan op vier manieren plaatsvinden: 1. online per email, 2. via een zelfzorgplatform of via een KIS, 3. via het uitdelen van kaartjes en 4. schriftelijk (bij patiënten ouder dan 70 jaar). De mogelijkheid om schriftelijk uit te vragen staat in het addendum bij de werkinstructie beschreven. De overwegingen en voor- nadelen van de verschillende opties staan beschreven in de werkinstructies.

Aanleveren van data voor de landelijke pilot
Voor het uitvoeren van het landelijk vergelijkend onderzoek is IQ Healthcare benaderd. Het aanleveren van data door de ketenzorgorganisaties (via meetbureau, RDC of eventueel zelf) verloopt via het uploaden gegevens in een digitale template. Deze template wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2018 door IQ Healthcare gebouwd en komt overeen met het codeboek zoals op ervaringsmetingen.nl geplaatst. Het template wordt zo ingericht dat alleen relevant data voor het landelijk onderzoeksbureau kunnen worden ge-upload. Uieraard kunnen uitsluitend data worden aangeleverd die met informed consent van de respondent zijn verkregen.

Informed consent
Om de patiënt op een correcte manier te informeren om te voldoen aan ‘informed consent’ moet de informatie aan patiënten medegedeeld worden die beschreven staat in het document onder de naam ‘document informatie en toestemmingsvereisten’. In de uitnodigingbrief of -mail aan patiënten moet staan dat patiënten niet verplicht zijn aan het onderzoek deel te nemen, dat geen deelname geen effect heeft op behandeling, het doel van het onderzoek (in dit geval verbetering van kwaliteit van zorg) en waarvoor de gegevens worden gebruikt (verbeter informatie, discriminerend vermogen, benchmark). Zie voor tekstsuggesties het document.

Informatiebijeenkomst voor onderzoeksbureua’s/ RDC’s
De initiatiefnemers van de pilot PREM Chronische Zorg zijn voornemens in februari/maart 2018 een bijeenkomst te organiseren voor de betrokken onderzoeksbureau’s om meer (technische) informatie te verstrekken (o.a. de over data-template). Als uw organisatie door een van de deelnemende zorggroepen wordt ingezet voor de pilot, ontvangt u hier begin volgend jaar bericht over.

Facultatieve vragen over ervaringen met de vragenlijst
Tot slot vragen we uw aandacht voor de facultatieve stellingen over gebruikerservaringen die staan opgenomen op het tweede tabblad van het codeboek (en niet in de vragenlijst). Vragen als ‘ik heb de indruk dat deze vragenlijst nuttig is voor mijn [zorgverlener]’ (V28f) en ‘Ik vind de vragenlijst compleet’[V29f] dienen voor ons als informatiebron om ervaringen over deze ervaringslijst op te halen. Het is waardevol met de ketenzorgorganisatie te bespreken of zij deze aanvullende vragen willen opnemen.

Mocht u tot slot nog vragen hebben over de pilot PREM chronische zorg neemt u dan contact op met Frederik Vogelzang, f.vogelzang@ineen.nl

namens ZN, Patiëntenfederatie Nederland en InEen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *