EEN GOED FUNCTIONERENDE CLIËNTENRAAD WORDT BEPAALD DOOR SAMENWERKING MET HET MANAGEMENT

Een fragment:

“De redenering was dat de cliëntenraad noch ondergeschikt, noch bovengeschikt is aan het management en andersom geldt hetzelfde. Beiden kunnen elkaar dus nooit ter verantwoording roepen, het zijn twee los van elkaar staande organen die organisatorisch gesproken niets met elkaar van doen hebben. Het argument dat wij als cliëntenraad door dienen te bijten en indien nodig een conflict met management niet uit de weg behoren te gaan, werd door meerderheid afgewezen omdat je met stroop meer bereikt dan met azijn. Vanwege de lieve vrede boog de minderheid voor de meerderheid, wetende dat wanneer het puntje bij paaltje zou komen de cliëntenraad altijd zou buigen voor het management en deze wist dat ook donders goed. De vrede binnen de cliëntenraad was veiliggesteld en ook de vreedzame relatie tussen cliëntenraad en management had geen schade geleden.”

Als netwerkorganisatie voor cliëntenraden in de zorg delen wij onze kennis in de ruimste zin van het woord. Maar ook het halen en brengen en vervolgens delen van ervaringen uit de praktijk is bij ons heilig. Tijdens onze cursussen en workshops moedigen wij uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers dan ook aan. Dit resulteert niet zelden in interessante discussies waarbij ogen worden geopend en situaties worden herkend. Naast de theoretische kennis worden knelpunten uit de praktijk besproken waarbij de deelnemers hun sparringpartners vinden in hun mede-cursisten.

Verhalen uit de praktijk geven vaak inzicht in de eigen problematiek. Daarom laten wij graag cliëntenraadsleden met een verhelderende blik aan het woord. In dit geval is dit Binjamin Heyl, al jaren lid van de cliëntenraad van een verzorgingshuis.

Als ervaringsdeskundige heeft Binjamin zijn visie op samenwerking met de verschillende partijen, met elk hun eigen belangen en positie, verwoord.
NCZ heeft zijn visie voor u opgemaakt in een whitepaper.

Zijn verhaal is boeiend, soms wat ironisch, maar absoluut een aanrader om te lezen. Door de herkenbaarheid en de verheldering van zijn betoog met casus is deze whitepaper nuttig voor iedereen die betrokken is bij besluitvormingsprocessen in de zorg.

U kunt de whitepaper geheel kosteloos opvragen. Wij sturen deze dan digitaal per omgaande naar u toe.

Klik hier voor het aanvragen van de whitepaper

Een reactie op de whitepaper

Allereerst de complimenten aan Binjamin Heyl. Het is toe te juichen dat iemand uit de praktijk de moeite neemt om dit eens op te schrijven. Sinds de politiek de zorg als campagnetrekker omarmd heeft wordt er vooral over de cliënten in de zorg gesproken. En ja als er een camera bij is soms ook nog met een cliënt.

Tegen de achtergrond van de huidige en toekomstige wettelijke kaders, aanhakend bij de whitepaper van Binjam Heyl, lijkt de vraag over het nut van de cliëntenraad niet meer zo relevant. Vanuit het wettelijk kader moeten cliëntenraden (de medezeggenschap) en de bestuurders wel met elkaar door één deur. Dat alle partijen gebaat zijn bij een goede samenwerking zal duidelijk zijn. Nu is een goede samenwerking met een gezonde verhouding tussen macht en respect niet altijd eenvoudig te realiseren en vergt in de praktijk de nodige tijd. Partijen vertegenwoordigen vanuit hun rol vaak conflicterende belangen. Iets wat met alle goede bedoelingen niet uit het oog mag worden verloren. Hierbij is het voor cliëntenraden ook nog eens een uitdaging om onafhankelijk te zijn en te blijven. Binjamin beperkt zich tot “het management” maar er zijn nog andere stakeholders waarmee een cliëntenraad te maken kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de OR. Dat kan soms een goede partner zijn, maar niet geheel risicoloos als het gaat om de behartiging van de cliënt. Dit vooral als de neutraliteit en onafhankelijkheid van de cliëntenraad in het geding is.

Een nadeel is, of misschien wel het mooiste is, dat iedere situatie weer uniek is. Er zal voor cliëntenraden geen uniforme oplossing zijn of een uniforme, ideale vorm van samenwerking met “het management” en de overige stakeholders.

Als de vraag van het “nut” gepasseerd is komen de vragen hoe de cliëntenraad effectief (het juiste doen met maximale impact) en efficiënte (minimale inspanning en risico) de belangen van de cliënt kan behartigen. Pas als de cliëntenraad zijn eigen positie hierin bepaald heeft en weet hoe hij in de wedstrijd wil zitten, is de inrichting/de te kiezen samenwerkingsvorm met “het management” en de overige stakeholders aan de beurt om naar gekeken te worden.

Bovendien is er nog het spanningsveld tussen willen en kunnen. Cliëntenraadsleden vormen als het goed is een afspiegeling van de samenleving. Een cliëntenraad zou dus in principe voor iedereen ongeacht achtergrond en opleiding, toegankelijk moeten zijn. Het selecteren aan de poort op alleen opleidingsniveau gaat dan ook ten koste van de broodnodige pluriformiteit. Als we het in deze context over het trainen en opleiden van cliëntenraden hebben, dan moet dit naast de inhoudelijke kant óók op de toegankelijkheid van de cliëntenraden gericht zijn.

In de komende jaren staan de cliëntenraden voor een aantal grote uitdagingen. Dat is het toenemend belang van de cliëntenraden vanuit de politieke en wettelijke kaders. Hierdoor ontstaat er een zekere druk tot professionalisering waarbij meer invloed en meer medeverantwoordelijkheid bij de cliëntenraden komt te liggen. Het takenpakket voor cliëntenraden wordt hiermee zwaarder. Daarnaast is er een algemene trend van een afnemende interesse voor het cliëntenraadswerk. Zoals bijvoorbeeld in de langdurige zorg waar de motivatie om cliëntenraadslid te worden onder andere te leiden heeft als gevolg van de steeds kortere verblijfsduur. Het op kwantitatief (in aantallen) op sterkte houden en kwalitatief de juiste balans zien te vinden en te houden gaat om meer leiderschap vragen.

Er is een duidelijk veranderende rol voor de cliëntenraden. Misschien is het wat kort door de bocht om te stellen dat cliëntenraden door de tijdgeest gedwongen worden om zichzelf op nieuw uit te vinden. Dat cliëntenraden ambities mogen en moeten hebben als het gaat om het goed en duurzaam behartigen van de belangen van onze cliënten. Als cliëntenraden zullen we van elkaar moeten leren om te verleiden en te verbinden om de gezonde samenwerking te zoeken met meer stakeholders dan alleen het “management”. NCZ is hiervoor een prachtig en prettig platform. Ik nodig u dan ook van harte uit om het luid en duidelijk eens of oneens met mij te zijn. En de dialoog aan te gaan zodat we van elkaar kunnen leren.

F.J.M. Stortelers

Voorzitter centrale cliëntenraad Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Reacties op de whitepaper en op de reactie van Fred Stortelers zijn van harte welkom!

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *