Voortgangsrapportage over goed bestuur in de zorg van Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Governance in de zorg van 11 juni 2015 is toegezegd de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken van de agenda goed bestuur in de zorg. Dit is de eerste voortgangsrapportage.

In een brief hebben Minister Edith Schippers en Staatssecretaris Martin van Rijn uiteengezet wat hun ambities zijn rond goed bestuur in de zorg. Om deze ambities te realiseren hebben zij daarin maatregelen aangekondigd die zijn gericht op vier aandachtsgebieden:

  1. Aanscherpen van verantwoordelijkheden van bestuurders en interne toezichthouders;
  2. Versterking van het externe toezicht en aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid;
  3. Het optimaliseren van checks and balances langs de weg van medezeggenschap;
  4. Stimuleren van (het debat over) goed bestuur.

Met de agenda goed bestuur willen Minister Edith Schippers en Sttatssecretaris Martin van Rijn de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. De afgelopen periode hebben zij hierover constructieve gesprekken gevoerd met brancheorganisatie voor de zorg (BoZ), de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de zorg (NVTZ). Het resultaat daarvan is een herijking van de zorgbrede governancecode door de gezamenlijke brancheorganisaties. Met de NVZD en NVTZ is gesproken over respectievelijk het verder verbeteren en het introduceren van accreditatie-instrumenten voor bestuurders en interne toezichthouders. Om ook de normstelling vanuit de overheid te verduidelijken is het beleidskader ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’ opgesteld en is het toezicht op nieuwe toetreders verbeterd. Wat Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn betreft is dat de hoofdlijn in de aanpak van goed bestuur in de zorg: de sector aansporen om het debat over goed bestuur zelf concreet handen en voeten te geven, gecombineerd met het aanscherpen of verduidelijken van de bestaande regels vanuit de overheid. In deze voortgangsrapportage lichten zij de stand van zaken per aandachtsgebied nader toe en informeren zij de tweede Kamer over de voortgang.

 

Download hier de voortgangsrapportage goed bestuur in de zorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *