Gerard Siep, voorzitter bestuur, tekent de nieuwe statuten

23 oktober 2018, tekende het NCZ bestuur voor een statutenwijziging bij de notaris in Duiven! Deze houdt in een naamswijziging, een uitbreiding van de doelstelling en een organisatie verandering.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waaronder o.a. het wetsvoorstel Wmcz waarin ook cliëntenrecht nadrukkelijk is opgenomen en inspraak door individuele cliënten wordt genoemd als onderdeel van de medezeggenschap. Motie 52 (10-11-2015 Zeggenschap voor verzekerden over zorg en zorgverzekering) en de moties Bouwmeester (23-2-2016 het in de praktijk testen op welke wijze patiënten en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop ) hebben mede geleid tot de trend om zeggenschap van cliënten bij hun zorg en bij hun zorgverzekering te vergroten. Ook in de Governancecode Zorg zijn zeggenschap en medezeggenschap onderdeel van Goed Bestuur. Verder is het zo dat behalve cliëntenraden, ook individuele cliënten NCZ al vaak weten te vinden. De statutenwijziging en naamsverandering zullen dit verder vereenvoudigen en aanmoedigen.

Door bovengenoemde statutenwijziging en naam-aanpassing, wordt NCZ behalve een koepelorganisatie voor cliëntenraden, ook een patiënten-belangen-organisatie. NCZ behartigt de belangen van cliënten in het kader van inspraak, participatie, kwaliteit vanuit cliëntenperspectief, klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg. Verder kan NCZ op verzoek een rol spelen bij het beleid t.a.v. het cliëntenperspectief bij zorginstellingen, geschillencommissies, beroeps- en branche organisaties in de zorg. Daarnaast kan NCZ wij zorgaanbieders helpen bij het instellen van een representatieve clientenraad en/of andere vormen van cliënten inspraak en/of medezeggenschap.

NCZ behartigt nadrukkelijk niet de belangen van cliënten op allerlei andere vlakken zoals indicatiestelling, vergoeding, medicatiestelling, zorgbehandeling etc.

De naam Netwerk Cliëntenraden Zorg verandert in Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg.

Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg heeft ten doel: het verbinden, bevorderen en behartigen van belangen van cliënten en van cliëntenraden van zorgaanbieders, onder meer werkzaam op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg, GGZ, eerste- en tweedelijnszorg.

De deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging richt zich onder andere op bejegening, aandacht, service en sfeer, alsmede op de kwaliteit van de zorg, cliëntenrechten, klachten en geschillen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het optreden als belangenbehartiger voor cliënten en cliëntenraden in de zorg in overleg met organisaties zoals overheid, verzekeraars en (organisaties van) zorgaanbieders;
– het adviseren van en het bieden van ondersteuning aan cliënten;
– het adviseren van en het bieden van ondersteuning en scholing aan cliëntenraden en functionarissen voor cliëntenraden;
– het deelnemen aan projecten en vormen van overleg, die gericht zijn op positieverbetering van cliënten en cliëntenraden.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van NCZ is met ingang van 23 oktober 2018 ook gewijzigd naar een stichting met een Raad van Toezicht en een Directeur-Bestuurder.

Marika Biacsics is directeur-bestuurder maar blijft de functie van netwerkvoorzitter gewoon bekleden. Gerard Siep, Jan Jurriens en Charles de Vries gaan samen de Raad van Toezicht vormen.

“De statutenwijzigingen zijn puur een gevolg van de maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen. De uitgangspunten van onze organisatie blijven simpelweg hetzelfde!” (Marika Biacsics)

Klik hier voor het persbericht over de aanpassing van doelstelling, verandering van naam en organisatiestructuur van NCZ

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *