Een steeds terugkerende vraag, wanneer het moment is aangebroken om ons jaarplan te gaan schrijven is, of we een totaal nieuw plan moeten gaan ontwerpen, dan wel dat het de voorkeur verdient uit te blijven gaan van het bestaande plan. We hebben voor dat laatste gekozen, omdat we ons zeer wel realiseren dat de taak en functie van een Cliëntenraad een afgeleide is van de strategie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

In november 2015 was ook een delegatie van de Cliëntenraden van beide ziekenhuizen aanwezig op de jaarlijkse conferentie over strategisch beleid. Dat waren boeiende en inspirerende dagen en de input die we daar kregen is mede aangewend voor ons jaarplan 2016. We stellen vast dat het ziekenhuis op de goede weg is, een weg die “Isala naar de Top” zal voeren. Ook dat is en blijft nog steeds een ambitieuze doelstelling, maar heeft naar het oordeel van de Cliëntenraad een hoger realiseringsgehalte dan het aanvankelijke doel om “van het mooiste ziekenhuis, het beste ziekenhuis van Nederland” te worden.

In het jaar 2016 staan de belangen van de patiënten weer centraal. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij de belangrijke thema’s. Om het kwaliteits- en veiligheidsbeleid te verbeteren wil Isala over de volle breedte voldoen aan vooraf vastgestelde normen. Processen zijn ingericht volgens de normen van JCI (Joint Commission International). Bij dit kwaliteitssysteem wordt de patiënt gevolgd van binnenkomst naar ontslag; er wordt gekeken of alles rondom het proces voldoet aan die gestelde kwaliteitsnormen. In het afgelopen jaar is door de medewerkers hard gewerkt om alles goed te organiseren. In 2016 zal blijken of het is gelukt.

Een tweede belangrijke ontwikkeling die onze aandacht vraagt, is de verdere doorvoering van de fusie tussen Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis. Die zal op 1 januari 2017 zijn formele afronding moeten hebben gekregen en daarom staat 2016 volop in het teken van de voorbereidingen naar die integratie. De fusie zal nieuwe mogelijkheden kunnen en moeten bieden, bijvoorbeeld op het terrein van de ouderengeneeskunde. Met de collega’s van Meppel worden de contacten intensiever en veelvuldiger zodat ook op de genoemde datum de gewenste medezeggenschapsstructuur gereed is.

Andere belangrijke zaken die onze aandacht vragen zijn de verdere invulling van en afstemming binnen de drie speerpunten (Hartcentrum, Vrouw- kindcentrum en het Oncologisch Centrum) en de drie in de Strategienota genoemde thema’s, waarbij in het bijzonder de ouderenzorg aan de orde is met zijn specifieke vraagpunten als het doorbehandelen van patiënten, de palliatieve zorg en de rol van de mantelzorgers.

Verder vragen wij aandacht voor de vervoersstromen in en rond het ziekenhuis. We zullen zeker ook de ontwikkelingen die de moderne technologie ons biedt volgen. Daarbij valt te denken aan het elektronische patiëntendossier; “Mijn Isala” en e-health. Steeds zullen daarbij de belangen van de patiënten voorop dienen te staan en zal naar zijn mening gevraagd moeten worden, zodat zij ook de eigen regie kunnen blijven voeren. Kortom, er blijft en er is veel werk aan de winkel!

Harm Lassche, voorzitter Clientenraad Isala.

Vergelijkbare berichten