Minister Schippers wil nieuwe WMCZ minstens half jaar vertragen

Minister Schippers wil nieuwe WMCZ minstens half jaar vertragen
Minister Schippers luistert naar PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester tijdens het debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg in de Tweede Kamer. ANP DESIREE SCHIPPERS

Minister Schippers heeft in een brief aangekondigd dat het nieuwe wetsvoorstel met betrekking tot zeggenschap van cliënten in de zorg (in de plaats van de huidige WMCZ) met ten minste een half jaar zal worden vertraagd en dat zij anoniem advies in wil winnen in plaats van, zoals zij eerder aankondigde, een openbare consultatie te houden over de aangenomen motie 52.

Bekijk hier de NOS uitzending voor meer informatie

 

NCZ vindt deze ontwikkeling zeer ongewenst en onnodig. Het grote risico van anoniem advies inwinnen is dat het niet te controleren is. En dat dit mede de reden is dat de wet er al zo lang ligt.

Wij hebben de Minister dan ook verzocht de consultatie van de voorgenomen wet mét de motie, in openbaarheid, zo snel mogelijk te starten.

Wij willen met een groep deskundigen en belanghebbenden een grote ronde tafel in de Tweede Kamer organiseren om de woordvoerders in de Tweede Kamer van de noodzaak te overtuigen, zich met ons in te zetten voor een nieuwe WMCZ, op zo kort mogelijke termijn.

Interesse of mee doen? Mail dan naar: info@ncz.nl 

Zie hier onder de gewijzigde motie van Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik Faber (CU)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52

Voorgesteld 10 november 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars;

overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten, belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar;

overwegende dat de Minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken;

verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hun zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn;

verzoekt de regering tevens, dit eveneens mee te nemen in de consultatie-ronde van de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester Dik-Faber

kst-34300-XVI-94
ISSN 0921 – 7371
’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 300 XVI, nr. 94

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *