Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer een brief over de Wet zorg en dwang.

Kamerbrief minister Van Ark over de Wet zorg en dwang.Deze brief ook is naar de Eerste Kamer gestuurd. Het komt er in het kort op neer dat het overgangsjaar voor de Wet Zorg en Dwang (Wzd) niet wordt verlengd en dat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (Igj) gaat handhaven als zorgaanbieders niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. De Wzd regelt de de rechtspositie van cliënten, wanneer deze onvrijwillige zorg ontvangen.

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd.

De Wzd regelt vanaf 1 januari 2020 onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen. De cliëntenraad heeft een belangrijke (wettelijke) rol en taak in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd.

De hoofdpunten van de Kamerbrief zijn:

-Hoewel het overgangsjaar bijna voorbij is, is er nog veel werk te verzetten. De minister is blij dat alle betrokken partijen hebben uitgesproken mee te willen werken aan de gezamenlijke vervolg-implementatieagenda;
-De IGJ zal in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijven houden en handhavend optreden indien de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn. De IGJ focust in haar toezicht in 2021 op de rechtspositie van de cliënt;
-Crisiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoening is ook vanaf 2021 geborgd. Op 11 december jl. zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over samenwerking tussen sectoren en de inkoop en vindbaarheid van crisisplekken.

Overgangsjaar 2020

Het jaar 2020 was een overgangsjaar voor de Wzd. Belangrijke vraagstukken waar zorgaanbieders bij de implementatie van de Wzd tegenaan lopen zijn onder andere de ambulante toepassing en de samenloop tussen Wzd en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Ook heeft COVID-19 flink druk gezet op de beschikbare tijd in dit overgangsjaar. Deze en andere onderwerpen zijn opgenomen in de vervolg-implementatieagenda zoals in de brief wordt toegelicht.

De Wzd en cliëntenraden

De cliëntenraad heeft recht op informatie, houdt de vinger aan de pols en kan altijd gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wzd in de organisatie.

Bepaalde elementen vallen wettelijk onder het Instemmingsrecht. Zoals de klachtenregeling, de profielschets voor de klachtenfunctionaris,  het Beleidsplan over onvrijwillige zorg en de Huisregels waarin de ordelijke gang van zaken voor de veiligheid geregeld wordt.

Lees hier de gehele Kamerbrief van Minister Van Ark  over de Wet Zorg en Dwang

Meer informatie over dwang in de zorg

Volg binnenkort de Webinar Cliëntenraad en de Wet Zorg en Dwang

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *