De cliëntenraden zijn betrokken en actief. Dat leidt tot een mooie en invloedrijke samenwerking!

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Sensire
Jaarverslag 2022 cliëntenraad Sensire

Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ-2018) heeft Sensire voor al haar locaties een locatieraad en voor heel Wonen met Zorg een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ-2018 die betrekking hebben op de locatie worden in de locatieraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op bewoners van meerdere locaties worden in de cliëntenraad Wonen met Zorg behandeld. Zorg Thuis heeft een cliëntenraad die bestaat uit leden vanuit de verschillende gemeenten in het werkgebied. In die gemeenten is een klankbordgroep actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit klanten/mantelzorgers die meedenken met de zorgteams over de dienstverlening en de klantcontacten. De voorzitters van die klankbordgroepen zijn lid van de cliëntenraad Zorg Thuis.

Voor de cliëntgroepen van ‘jeugdgezondheidszorg’, ‘thuisbegeleiding’ en ‘algemeen maatschappelijk werk’ is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio. NAAST (tot 1 augustus 2022 zelfstandig onderdeel van Sensire) heeft ook een cliëntenraad.
De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachten structuur. De directeuren van de klantlijnen wonen met zorg, zorg thuis, Naast en Yunio houden de overlegvergaderingen met de cliëntenraad van de eigen klantlijn. De Raad van bestuur is gesprekspartner van de centrale cliëntenraad.

Samenstellingen

De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een (onafhankelijk) voorzitter, een financieel deskundige en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden Wonen met Zorg, Zorg Thuis, Yunio en NAAST. Een overzicht van de samenstelling van de centrale cliëntenraad in 2022 is als bijlage toegevoegd.

Belangrijke onderwerpen in 2022

Belangrijke onderwerpen in 2022 waren Corona, het vertrek van de onafhankelijk voorzitter, het vertrek van Naast uit de cliëntenraad, de oprichting van de werkgroep Behandeling en Revalidatie en de contacten met de centrale cliëntenraden van VVT-zorgorganisaties in de regio. Ook hadden ‘digitalisering’ en ‘kwaliteit en veiligheid’ veel aandacht en zijn alle raden betrokken geweest bij het opstellen van het profiel en de werving en selectie van de nieuwe junior ambtelijk secretaris cliëntenraad van Sensire.

Corona

Het Coronavirus drukte ook in 2022 een stempel op elk van de klantlijnen. Bij Zorg Thuis werd waar nodig of uit voorzorg beschermd gewerkt en er werd nog beter gekeken welke zorg fysiek moest en wat anders kon (met hulpmiddelen, door mantelzorg of op afstand). NAAST bleef het enorm druk houden met beeldzorg, een goed alternatief voor de ondersteuning van een deel van de zorgvragen van klanten. En bij Wonen met Zorg waren op locaties met besmettingen afspraken over beperking van bezoek en gebruik van beschermende middelen. Het dragen van een mondneusmasker was vooral voor bewoners van de psychogeriatrische afdelingen onprettig. Vertrouwde gezichten waren niet te herkennen en ook non-verbale signalen als een glimlach kwamen niet over. Sensire volgde vrijwel altijd de aanwijzingen van de overheid en hield de cliëntenraad goed geïnformeerd en betrokken. Sensire heeft bewoners die dat
wilden voorzien van een booster prik en ook medewerkers konden hun boostervaccinatie via Sensire krijgen.

Voor medewerkers was het nog steeds een zware tijd. Het ziekteverzuim was hoog en aan naasten is gevraagd om bij te springen. Niet alles kon in het eigen team worden opgelost en moest op grotere schaal georganiseerd of met andere organisaties in de regio. Ook zijn vaker medewerkers uit de zorg vertrokken. Ook voor klanten betekende dit steeds weer aanpassen. Aan het eind van het jaar besloot Sensire met instemming van de cliëntenraad af te wijken van het testbeleid RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis om de werkdruk in de teams wat weg te nemen en om nog beter beschermd te werken als men verkouden was. De raad heeft veel respect voor de organisatie en alle medewerkers die in moeilijke omstandigheden er steeds weer het beste van proberen te maken.

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Sensire

Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag nog (inhoudelijke) vragen hebben, stel ze dan gerust via:

Karin Klein Goldewijk, Ambtelijk secretaris cliëntenraden Sensire en Yunio 

T: 06-22972557
E: k.kleingoldewijk@sensire.nl 

Misschien ook interessant voor u

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Ikazia ziekenhuis

30 mei webinar Profileren en Communiceren als cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *