Een bewogen jaar ligt achter ons. Een jaar waarin als gevolg van de juridische fusie Centrale Huisartsenposten Zuidoost-Brabant (CHP ZoB) en de Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch-Oss-VeghelUden-Zaltbommel (HOV) tot de coöperatieve vereniging Huisartsenposten Oost-Brabant, de tot dan twee afzonderlijke Cliëntenraden, opgingen in de Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant. De fusie vond plaats per 1 mei 2015.

Het opgaan in één Cliëntenraad voltrok zich in goede harmonie, immers de noodzaak ervan was vanaf 2014 voldoende aangetoond middels diverse op goed niveau verkerende fusiedocumenten, voortgangsrapportages en monitoring van de te zetten stappen zoals aangereikt door de Raad van Bestuur.

Telkenmale stond het fusietraject hoog op de agenda van de Cliëntenraden en die van de reguliere bijeenkomsten met de bestuurder, openheid en maximale transparantie sierden de bijeenkomsten.
Tijdens de eerste vergadering van de Cliëntenraad in de nieuwe samenstelling op 16 april 2015 vond de installatie plaats door de Raad van Bestuur.

Op 24 september vond de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad plaats. Zo ook bekrachtigde de Cliëntenraad het geüpdatet Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur ondertekende op dat moment eveneens het Instellingsbesluit Cliëntenraad. In het Instellingsbesluit Cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur aan groot belang te hechten aan het instellen van een Cliëntenraad, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Met name daar waar het gaat om het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in het werkgebied. In dit document is vastgelegd over welke voorzieningen de Cliëntenraad kan beschikken en wat de regels zijn voor de samenstelling van de Cliëntenraad, benoeming van nieuwe cliëntenraadsleden en de zittingsduur. Eveneens is vastgelegd dat, gedurende de geldigheid van de WMCZ, één lid van de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd.

In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze Raad van Bestuur en Cliëntenraad met elkaar omgaan, wat de bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn en wat de positie van de Cliëntenraad binnen de Huisartsenposten is.

In het Huishoudelijk Reglement heeft de Cliëntenraad onder andere  vastgelegd zijn werkwijze en vertegenwoordiging binnen en buiten de organisatie.

Met de samenstelling van de nieuwe Cliëntenraad is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige spreiding over het werkgebied. De Cliëntenraad streeft, middels oriëntatie zo dicht mogelijk bij de cliënt, naar maximale invulling van behartiging van gemeenschappelijke belangen in het werkgebied. Op gezette tijden zal hij daartoe de diverse Huisartsenposten bezoeken.

Rest mij tot slot om, namens de Cliëntenraad, grote dank uit te spreken aan de per fusiedatum teruggetreden cliëntenraadsleden. Dank voor hun nimmer aflatende inzet en constructieve samenwerking waarbij het belang van de cliënten prevaleerde.

Peter Kanters,
voorzitter

Jaarverslag-2015-Cliëntenraad-HAP-OB-def

 

 

 

Vergelijkbare berichten