Bron: skipr.nl

Cliëntenraden zijn kritisch over de nieuwe governancecode voor de zorg. Het gebruik van principes in plaats van regels maakt de code vrijblijvend en krachteloos, zo stelt het LSR, de landelijke koepel van medezeggenschapsraden.

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben besloten de Zorgbrede Governancecode te vernieuwen. Goed bestuur van zorgorganisaties is daarbij het uitgangspunt. Het concept Zorgbrede Governancecode 2017 is onlangs ter consultatie voorgelegd aan het LSR.

LSR-directeur Boele deelt het oordeel van zijn achterban in een brief met de BoZ. “De eerste indruk van de nieuwe Governancecode is goed”, schrijft Boele. “De code is duidelijk aangescherpt en de intentie van de code is duidelijk. Tevens zijn LSR en cliëntenraden zeer content dat de positie van de cliëntenraad een plek heeft gekregen in deze nieuwe Governancecode.”

Principes in plaats van regels

Kritiek is er ook. De nieuwe code hanteert principes in plaats van regels. Met name het ‘pas toe of leg uit-beginsel’, baart de cliëntenraden zorgen. Dit beginsel stelt dat een regel wordt toegepast, tenzij de situatie van dien aard is dat het afwijken van de regel evident tot betere resultaten leidt.

“Wij zien daar een gevaar in schuilen”, schrijft Boele. “In de conceptversie zien wij dat bij een groot aantal punten ‘pas toe of leg uit’ wordt gehanteerd. Naar onze mening wordt dit zo vaak toegepast dat de regeling een groot vrijblijvend karakter krijgt.”

Ook de verdeling van de acht principes in vier maatschappelijk en vier governance principes volgen de cliëntenraden niet helemaal. “De medezeggenschap vanuit cliënten en medewerkers valt bijvoorbeeld onder de maatschappelijke principes, wij achten medezeggenschap echter als een duidelijk onderdeel van een governance principe van een zorgorganisatie. Daarnaast zien wij het vierde principe ook als een duidelijk governance principe”, stelt de LSR.

De koepel beveelt aan om alle principes te duiden als governance principes.

Privéklinieken

In de nieuwe governance code leggen de brancheorganisatie meer nadruk op dialoog tussen de verschillende organisatielagen. Het LSR zegt daar een groot voorstander van de te zijn.  “We willen daarbij wel de kanttekening maken dat er een risico schuilt in het enkel gericht zijn op de dialoog”, schrijft Jasper Boele. “Op het moment dat zaken onverlet niet goed verlopen en er sprake is van mismanagement of onbehoorlijk bestuur/toezicht dan is de dialoog alleen onvoldoende, dan moeten er regels zijn waarop men kan terugvallen en die richting geven aan het opnieuw op de rails zetten van de organisatie.”

Tot slot zou het LSR een verbreding van de governance code willen zien naar onder andere privéklinieken, “want ook daar geldt dat governance vereist is in een branche waarin zorg wordt verstrekt aan afhankelijke en kwetsbare cliënten en patiënten”, aldus de LSR-directeur namens zijn achterban.

Vergelijkbare berichten