Samenvattend rapport Wet Langdurige Zorg 2019/2020

De Nederlandse Zorg autoriteit (Nza) houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De doelen van de Wlz zijn daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Het hoofddoel van de Wlz is passende zorg bieden aan mensen met een grote en blijvende zorgbehoefte, met aandacht voor individueel welzijn.

Rechtmatige uitvoering van de Wlz betekent dat zorgkantoren zorg inkopen, toegang tot zorg voor cliënten realiseren, zorguitgaven controleren en hun verantwoording, organisatie en bedrijfsvoering hebben ingericht in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Doelmatige uitvoering van de Wlz betekent ook dat zorgkantoren een optimale balans realiseren tussen kosten, volume en kwaliteit van zorg. Dit houdt in dat zij met het beschikbare Wlz-budget de beste zorgresultaten bereiken: passende zorg voor iedereen die Wlz-zorg nodig heeft, met aandacht voor individueel welzijn.

Cliëntenraad en de Wet Langdurige Zorg

In de Wlz worden de regels met betrekking tot de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg geregeld. Ook is in de Wlz de zeggenschap van de verzekerde over zijn/haar leven vast gelegd. Vanzelfsprekend houd je als cliëntenraad vinger aan de pols bij de informatie hierover aan cliënten en bij naleving hiervan door de organisatie. Natuurlijk kun je altijd gevraagd en ongevraagd adviseren.

Ook kun je met de organisatie samenwerken als het gaat om de verplichting voor de langdurige zorg vanuit de Wmcz2018 om cliënten in de langdurige zorg inspraak te verlenen op wijzigingen of veranderingen die voor hun ingrijpend kunnen zijn.

Daarnaast heb je altijd recht op informatie over het beleid en de uitvoering van de Wlz binnen de organisatie. Ook moet je als cliëntenraad betrokken worden bij het zorginkoopgesprek.

In de Wmcz2018 zijn voor de langdurige zorg extra Instemmingsonderwerpen benoemd. Zoals de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, het algemene beleid t.a.v. kwaliteit, veiligheid en hygiëne en de toelating van cliënten en de beëindiging van de toelating.

En ook het algemene beleid t.a.v. voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatie- of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand. En het sociale plan voor cliënten bij een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing vallen onder het Instemmingsrecht in de langdurige zorg.

Kwaliteit van zorg

Uiteindelijk is de bedoeling van alle regels en wetten voor de langdurige zorg, dat de kwaliteit van zorg goed blijft en waar nodig beter wordt. Vandaar dat er voor de verschillende vormen van langdurige zorg, passende kwaliteitskaders zijn opgesteld. Bij die kaders hebben cliëntenraden ook een controlerende en adviserende rol.

Lees meer over de verschillende kwaliteitskaders in de langdurige zorg

Kamerbrief over beleidsreactie Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 20192020