Profielschetsen voor leden en (onafhankelijk) voorzitter van de (centrale) cliëntenraad

Op deze pagina vind u gedetailleerde en uitgebreide beschrijvingen van mogelijke vaardigheden en eigenschappen die kunnen helpen bij het vinden van nieuwe mensen voor de (centrale) cliëntenraad, of voor een (onafhankelijke) voorzitter. U kunt zelf kiezen welke onderwerpen belangrijk zijn voor uw raad. Het is een ‘cafetaria-model’ waarbij u uit de vitrine kunt nemen wat u wilt:

Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Lid lokale Cliëntenraad

 • Affiniteit en betrokkenheid bij cliënten en organisatie/locatie.
 • Bekend zijn met de organisatie.
 • Bekend zijn met ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 • Ervaringsdeskundigheid hebben.
 • Innovatief en flexibel zijn.
 • Integer zijn.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Onderscheid kunnen maken tussen:
  – persoonlijke belangen en algemeen cliëntenbelang;
  – hoofd- en bijzaken;
  – cliëntenbelang en organisatiebelang.
 • Teamplayer zijn en goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben.
 • Tijd beschikbaar hebben.
 • Vanuit cliëntenperspectief kunnen denken en handelen.

Extra aandachtspunten

 • Aanvullend aan de rest van de raad zijn.
 • Assertief zijn.
 • belangenbehartiger zijn.
 • Bereid zijn tot goed inwerken.
 • Bereid zijn tot scholing/training/studie.
 • Breed georienteerd zijn.
 • Complementair aan de rest van de raad zijn.
 • Creatief zijn.
 • Doorzettingsvermogen hebben.
 • Een actieve instelling hebben.
 • Een goed netwerk hebben.
 • Enthousiast zijn.
 • Gemotiveerd zijn.
 • Goed kunnen luisteren.
 • Inlevingsvermogen hebben.
 • Innovatief zijn.
 • Integer zijn.
 • Niet snel uit het veld te slaan zijn.
 • Respectvol zijn.
 • Standpunten kunnen verwoorden.
Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Lid Centrale Cliëntenraad

Naast de belangrijkste eigenschappen voor leden van een lokale cliëntenraad, zijn er extra punten voor leden van Centrale Cliëntenraad.

 • Bekendheid zijn met de organisatie qua onderdelen en functies.
 • Bestuurlijke ervaring hebben.
 • Communicatief vaardig zijn in woord en geschrift.
 • In staat zijn inhoudelijke/strategische beleidsnotities te lezen en daarover een mening te kunnen vormen vanuit het cliëntperspectief.
 • Onderhandelingsvaardig zijn.
 • Overzicht hebben van de ontwikkelingen binnen de zorginstelling.
 • Specifieke kennis hebben van zorg gerelateerde domeinen voor bepaalde portefeuilles en/of commissies.
Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Lid dagelijks Bestuur

Voor leden van het dagelijkse bestuur van de (centrale) cliëntenraad zijn nog extra eigenschappen te benoemen bovenop de algemene eigenschappen die belangrijk zijn voor iedereen die in de cliëntenraad zit.

 • Bekend zijn met algemene ontwikkelingen in de sector.
 • Bestuurlijke ervaring hebben.
 • Communicatieve vaardig zijn zowel mondeling als schriftelijk.
 • Complexe vraagstukken kunnen doorzien.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden hebben.
 • Initiatief kunnen en willen nemen.
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • Stimuleren van raadsleden tot een bijdrage.
 • Vanuit levens- of werkervaring een positief kritische blik hebben.

Profiel onafhankelijk voorzitter

Een onafhankelijke voorzitter van een (centrale) cliëntenraad is geen lid van de raad. Zodoende heeft hij/zij ook geen stemrecht in de raad. Ook werkt de onafhankelijke voorzitter niet in een andere functie dan die van voorzitter, bij de zorginstelling of bij een onderdeel die onder de verantwoordelijkheid van de zorginstelling valt.

Taken van een onafhankelijk voorzitter

 • Heeft een heldere visie op het functioneren van de centrale cliëntenraad.
 • Is aanspreekbaar voor zaken rond de centrale cliëntenraad.
 • Is goed bereikbaar voor interne en externe contacten.
 • Is goed op de hoogte van alle zaken rondom de raad
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van werkplan en jaarverslag
 • Leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor een goed verloop.
 • Roept in overleg met de secretaris de vergaderingen bijeen
 • Stelt samen met de secretaris de agenda van de vergaderingen op.
 • Vertegenwoordigt de centrale cliëntenraad extern.
 • Zit niet alleen de vergaderingen van de raad voor, maar zal ook de belangen van de (centrale) cliëntenraad moeten verdedigen naar de raad van bestuur.

Algemene eigenschappen

 • Begrip hebben van de effecten van beleid, belangen en processen in de instelling.
 • Een denk- en werkniveau hebben op tenminste Hbo- niveau.
 • Het vermogen hebben om inzicht te krijgen in beleidsvelden en hoofdlijnen van de instelling.
 • In het bezit te zijn van aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • In staat zijn om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en te concentreren op hoofdlijnen.
 • Samenwerkings- en oplossingsgericht kunnen werken.

Vaardigheden

 • Doelgericht en resultaatgericht kunnen vergaderen (besluitvaardig).
 • Een positief kritische en constructieve instelling hebben.
 • Gemotiveerd zijn (doorzettingsvermogen) en voldoende tijd (energie) hebben.
 • Het vermogen hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen.
 • In staat zijn de (centrale) cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.
 • In staat zijn een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de directie/raad van bestuur en de (centrale) cliëntenraad.
 • Integer zijn.
 • Onderhandelingsvaardig zijn.  
 • Over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.
 • Zich kunnen verplaatsen in de positie van de (centrale) cliëntenraad en van manager(s)/bestuurder(s).
 • Zorgvuldig om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie en privacy.

Specifieke eigenschappen vanuit het cliëntenperspectief

 • Affiniteit hebben met de visie en doelstelling van de instelling.
 • Bekend zijn met de zorg- en dienstverlening in de sector.
 • Betrokkenheid hebben met- en kennis van- de patiënten doelgroep en de zorginstelling.
 • Een visie hebben op de belangenbehartiging van cliënten.
 • Inzicht en/of overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau hebben.
 • Sterke affiniteit hebben met het belang en het werk van de (centrale) cliëntenraad.
 • Vermogen hebben om vanuit cliëntenperspectief agendapunten te benaderen.
 • Zorg dragen voor een goed contact met- en tussen- de vertegenwoordigde cliëntenraden.

Misschien ook interessant voor u:

Wat is een cliëntenraad?

Stappenplan oprichten van een cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad

Checklist Cliëntenraad