Een Centrale Cliëntenraad

Een Centrale Cliëntenraad richt zich op de belangen van cliënten op een overkoepelend niveau.

Een CCR bestaat doorgaans uit vertegenwoordigers van lokale of regionale cliëntenraden binnen een grotere zorginstelling met meerdere locaties of bijvoorbeeld binnen een zorg coöperatie of zorgnetwerk met meerdere afdelingen.

De CCR voegt ook een schakel toe tussen de lokale cliëntenraden en het bestuur van het management van de organisatie.

Strategisch niveau

De centrale cliëntenraad heeft als doel om de belangen van cliënten op strategisch niveau te behartigen en invloed uit te oefenen op het beleid en de beslissing van de organisatie. Ze houden zich bezig met zaken die van belang zijn voor alle cliënten binnen de organisatie en behandelen onderwerpen die een breder bereik hebben dan alleen één locatie of afdeling.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een CCR kunnen variëren, maar zijn doorgaans als volgt:

  1. Overleg en communicatie: De centrale cliëntenraad communiceert regelmatig met de lokale cliëntenraden om informatie uit te wisselen, stemmen te delen en gemeenschappelijke belangen te delen. Ze kunnen ook contact opnemen met het bestuur/management van de organisatie om te overleggen over strategische beslissingen en ontwikkelingen.
  2. Beleidsbeïnvloeding: De centrale cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de organisatie door advies uit te brengen, suggesties te doen en beslissingen te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden betrokken bij het opstellen of wijzigen van documenten, zoals kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid of klachtenprocedures.
  3. Vertaling: De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten binnen de organisatie. Ze zorgen ervoor dat de stem van cliënten, via de lokale cliëntenraden, wordt gehoord bij beslissingen en veranderingen binnen de organisatie. Ze kunnen ook optreden als spreekbuis voor specifieke doelgroepen of bijzondere belangen.
  4. Samenwerking en netwerken: De centrale cliëntenraad kan samenwerken met andere belanghebbenden binnen en buiten de organisatie, zoals andere medezeggenschapsorganen, patiëntenorganisaties of lokale overheden. Ze kunnen gezamenlijke belangen behartigen, informatie mogelijk maken en invloed uitoefenen op het zorglandschap.

De oprichting en werkwijze van een centrale cliëntenraad wordt vastgelegd en geregeld in de Medezeggenschapsregeling.

Meer informatie:

Kennisbank Cliëntenraden

Een Centrale Cliëntenraad