Een persoon ontvangt langdurige zorg in een verpleeghuis omringd door zorgzaam personeel.

Veel mensen vragen zich af hoe lang ze gebruik kunnen maken van Wlz-zorg. Een belangrijk feit is dat de duur van een Wlz-indicatie kan verschillen. In dit artikel leggen we uit hoe lang een Wlz-indicatie duurt en wat dit betekent voor jouw zorgbehoefte.

Samenvatting

 • Een Wlz-indicatie laat zien dat je langdurige zorg nodig hebt vanwege een ernstige handicap of ziekte. Het kan blijvend zijn of soms herzien worden.
 • Als je Wlz-zorg nodig hebt, moet je dit aanvragen bij het CIZ. Zij kijken naar je situatie en beslissen welke zorg je krijgt.
 • Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage. Hoeveel dit is, hangt af van je inkomen, vermogen en situatie. Het CAK berekent dit.
 • Bij dringende zorgvragen kan overbruggingszorg of spoedzorg ingezet worden, terwijl je op een Wlz-indicatie wacht.

Wat is de Wlz?

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is speciaal ontworpen voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, maar ook aan personen met een psychische aandoening.

De Wlz dekt zorg zoals die in zorginstellingen wordt geleverd, maar ook intensieve zorg thuis is mogelijk.

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Dit Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Met een geldige indicatie krijgt men toegang tot de benodigde langdurige zorg en ondersteuning.

Dit kan variëren van verblijf in een gespecialiseerde instelling tot persoonlijke begeleiding en verpleging thuis. Het doel is om mensen met blijvende gezondheidsproblemen de zorg te bieden die zij nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis of in een passende omgeving.

Wanneer kom je in aanmerking voor Wlz-zorg?

Je komt in aanmerking voor Wlz-zorg als je een indicatie hebt die aantoont dat je blijvend intensieve zorg nodig hebt vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze zorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben.

Een andere voorwaarde is dat je verblijft in een instelling, zoals een verpleeghuis. Daarnaast kun je ook in aanmerking komen voor Wlz-zorg als je thuis intensieve zorg nodig hebt en 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid krijgt.

Het CIZ beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg en geeft de indicatie af.

Je kunt ook in aanmerking komen voor Wlz-zorg als je een levenslange zorgbehoefte hebt vanwege een progressieve aandoening, zoals de ziekte van Huntington. In deze gevallen kan het CIZ een onbepaalde indicatie afgeven die geldig is zolang de zorgbehoefte blijvend is.

Hoe lang duurt een Wlz-indicatie?

Een Wlz-indicatie is geldig voor onbepaalde tijd, maar kan worden herzien op verzoek van de zorgvrager of zorgaanbieder. Lees verder voor meer details.

Overbruggingszorg en andere transitieperioden

Bij overbruggingszorg krijgt iemand zorg terwijl zijn of haar Wlz-indicatie wordt beoordeeld. Het kan aangevraagd worden als er direct zorg nodig is en er nog geen indicatie is afgegeven.

Daarnaast is er speciale spoedzorg beschikbaar voor mensen die met spoed langdurige zorg nodig hebben, zoals na een ziekenhuisopname.

Aanvragen en organiseren van Wlz-zorg

Contact opnemen met het CIZ voor een zorgindicatie. Het onderzoek en indicatiebesluit aanvragen voordat de overstap naar Wlz-zorg wordt gemaakt.

Contact met het CIZ

Neem contact op met het CIZ.

 • Stel eventuele vragen over de Wlz-indicatie en zorgprocedures.
 • Laat hen weten over iedere verandering in de zorgbehoefte van de persoon.
 • Vraag om ondersteuning bij het aanvragen of herzien van een Wlz-indicatie.
 • Informeer naar specifieke zorgvormen waarvoor de persoon in aanmerking komt.
 • Volg de richtlijnen van het CIZ voor een soepele afhandeling van de indicatie.

Onderzoek en indicatiebesluit

Het CIZ voert een onderzoek uit naar de zorgbehoefte.

 • Dit onderzoek resulteert in een indicatiebesluit met daarin de benodigde zorg.
 • Het indicatiebesluit wordt regelmatig herzien om eventuele veranderingen in de zorgbehoefte vast te stellen.
 • Bij wijzigingen in de zorgbehoefte kan het indicatiebesluit worden aangepast.
 • Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven en herzien van het indicatiebesluit.

Eigen bijdrage

Bij langdurige zorg vanuit de Wlz moet een eigen bijdrage betaald worden. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het CAK en is afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssituatie van de persoon.

Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst en het CBS. Zodra de eigen bijdrage is vastgesteld, ontvangt de persoon een brief met daarin informatie over de hoogte en de betaling van de eigen bijdrage.

Overstappen naar Wlz-zorg

 • Zorg ervoor dat de cliënt een geldige Wlz-indicatie heeft.
 • Als de cliënt nog niet is geïndiceerd, dient er een aanvraag bij het CIZ te worden ingediend.
 • Het CIZ zal vervolgens het onderzoek uitvoeren en een indicatiebesluit nemen op basis van de zorgbehoefte van de cliënt.
 • Informeer de cliënt over de eigen bijdrage die van toepassing is bij Wlz-zorg.
 • Begeleid de cliënt bij overstappen naar passende zorgvormen, zoals verblijf in een zorginstelling of intensieve zorg thuis.

Conclusie

De duur van een Wlz-indicatie varieert per persoon en wordt regelmatig herzien door het CIZ. Een indicatie kan tijdelijk of onbepaald zijn, afhankelijk van de zorgbehoefte. Bij veranderingen in de zorgbehoefte kan de duur worden aangepast.

Met een Wlz-indicatie heeft men recht op specifieke zorgvormen, zoals verblijf in een zorginstelling of intensieve zorg thuis. Het aanvragen en organiseren van Wlz-zorg vereist contact met het CIZ en het bepalen van eigen bijdrage.

Veelgestelde vragen

Wat is de duur van een Wlz-indicatie?

De duur van een Wlz-indicatie hangt af van de situatie. Het kan tijdelijk zijn of voor langere tijd als iemand een verstandelijke handicap heeft.

Hoe vraag ik een Wlz-indicatie aan?

Je kunt een Wlz-aanvraag doen via je huisarts of direct bij het Wlz-kantoor. Zij helpen je met de benodigde stappen.

Kan ik spoed aanvragen voor een Wlz-indicatie?

Ja, als het dringend is, kun je een spoedaanvraag voor een Wlz-indicatie indienen. Dit zorgt ervoor dat je sneller wordt geholpen.

Wat is het verschil tussen Wlz-zorg en andere zorg zoals Wmo of Pgb?

Wlz-zorg is voor langdurige, intensieve zorg. Wmo helpt met ondersteuning thuis en Pgb laat je zelf zorg inkopen. Elke vorm heeft zijn eigen regels en indicaties.

Wie helpt mij met mijn Wlz-zorg als ik een indicatie heb?

Als je een Wlz-indicatie hebt, kun je zorg krijgen in een instelling of thuis met mantelzorg, Pgb, of via de zorgverzekering. Je zorgkantoor helpt bij het regelen van de juiste zorg.