WLZ indicatieproces

Mensen die altijd zware en intensieve zorg nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet helpt om de juiste zorg te bieden aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of psychische aandoening.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) checkt of iemand echt Wlz-zorg nodig heeft. Als het CIZ ja zegt, krijgt die persoon een Wlz-indicatie.

Een Wlz-indicatie is belangrijk voor het krijgen van goede zorg. Deze indicatie bepaalt namelijk wat voor zorg iemand nodig heeft en waar. Het kan gaan om zorg thuis of in een instelling.

De doelstelling is altijd dat mensen met langdurige zorgbehoeften de hulp krijgen die zij nodig hebben, dichtbij of in hun eigen huis.

Wie komt er in aanmerking voor zorg uit de Wlz?

Personen met een blijvende behoefte aan permanente zorg kunnen in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Het recht op Wlz-zorg wordt bepaald aan de hand van zorgprofielen en de mate van zelfredzaamheid.

Algemene uitgangspunten van de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die voortdurend intensieve zorg of permanent toezicht dichtbij nodig hebben. Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen die langdurige zorg nodig heeft, deze ook echt krijgt.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bekijkt of iemand recht heeft op Wlz-zorg. Ze geven een Wlz-indicatie bij een positieve beoordeling. De zorg kan thuis of in een zorginstelling plaatsvinden, afhankelijk van wat iemand nodig heeft.

Zo zorgt de Wlz dat de nodige zorg altijd binnen handbereik is.

Wie heeft recht op Wlz-zorg?

Mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving, komen in aanmerking voor Wlz-zorg. Dit geldt voor mensen die blijvend afhankelijk zijn van 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

De Wlz regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening, beide thuis en in een zorginstelling. Het CIZ bepaalt of iemand recht heeft op Wlz-zorg en geeft een indicatie af als dit het geval is.

Verschillende vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling, vallen onder de Wlz.

Overgangsrecht vanuit de AWBZ

Bij de overgang vanuit de AWBZ naar de Wlz behouden mensen die al zorg ontvingen hun rechten op langdurige zorg. Het overgangsrecht zorgt ervoor dat zij de zorg die zij al ontvingen, kunnen voortzetten.

Het CIZ beoordeelt deze situaties aan de hand van de geldende regels binnen de Wlz. De overgangsregeling vanuit de AWBZ waarborgt continuïteit in zorg voor degenen die hier recht op hebben, zelfs na de overgang naar het nieuwe stelsel.

GGZ-zorg in een Wlz-instelling

GGZ-zorg in een Wlz-instelling is beschikbaar voor mensen die langdurige geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. De Wlz biedt zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die voortdurend toezicht en intensieve begeleiding nodig hebben.

Zorgverleners in een Wlz-instelling moeten specifiek getraind zijn om passende zorg te bieden aan mensen met complexe psychiatrische problematiek. GGZ-zorg in een Wlz-instelling richt zich op behandeling, begeleiding, en het bieden van een veilige leefomgeving voor de bewoners, waarbij hun welzijn centraal staat.

Meeverhuizende partner

Een meeverhuizende partner van een zorgbehoevende persoon kan ook in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Dit geldt wanneer de partner zelf ook intensieve zorg of permanent toezicht nodig heeft, en daardoor niet meer zelfstandig kan wonen.

De partner kan dan, net als de zorgbehoevende, een Wlz-indicatie aanvragen om samen in een zorginstelling te kunnen verblijven.

De Wlz biedt de mogelijkheid voor partners om samen te blijven wonen in een zorginstelling als beide partners intensieve zorg of permanent toezicht nodig hebben. Voor de meeverhuizende partner gelden dezelfde criteria als voor de zorgbehoevende persoon, en ook zij kan aanspraak maken op passende zorg binnen de Wlz.

Het aanvragen van een Wlz-indicatie

Vraag een Wlz-check aan om het belang van Wlz-zorg te bepalen. Het CIZ beoordeelt de wlz-aanvraag en neemt contact op voor het indicatiebesluit.

Het belang van een Wlz-check

Een Wlz-check is cruciaal om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor langdurige zorg volgens de Wet langdurige zorg. Dit is essentieel voor mensen die continu intensieve zorg nodig hebben binnen hun directe omgeving, zoals 24 uurszorg of permanent toezicht.

Daarom is het van belang dat zorgmedewerkers het belang van een Wlz-check begrijpen en cliënten ondersteunen bij de aanvraag hiervan, omdat dit het startpunt is voor het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning voor de betreffende persoon.

Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op Wlz-zorg op basis van de vastgestelde criteria. Het resultaat van de Wlz-check bepaalt de toegang tot intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.

De aanvraag bij het CIZ

Het aanvragen van een Wlz-indicatie begint met het invullen van een aanvraagformulier bij het CIZ.

Vervolgens zal het CIZ een onderzoek instellen naar de zorgbehoefte en kan er contact worden opgenomen voor aanvullende informatie.

Na dit proces zal het CIZ een indicatiebesluit afgeven waarin staat of de zorgvrager in aanmerking komt voor Wlz-zorg, en zo ja, welke soort zorgindicatie er wordt toegekend.

Het is belangrijk om te weten dat het CIZ de beslissing neemt op basis van specifieke criteria die verband houden met langdurige intensieve zorgbehoefte.

Het onderzoek en contact met het CIZ

  • De zorgmedewerker begeleidt en ondersteunt de patiënt bij het invullen van de Wlz-aanvraag.
  • Zij zorgen ervoor dat alle benodigde documenten en informatie aanwezig zijn voor een volledige aanvraag.
  • De medewerker verzamelt relevante medische rapporten en andere documentatie die nodig kunnen zijn voor het CIZ-onderzoek.
  • Vervolgens communiceert de zorgmedewerker met het CIZ om eventuele vragen of aanvullende informatie te verstrekken.
  • Daarnaast bereidt de zorgmedewerker de patiënt voor op eventuele gesprekken met het CIZ over hun zorgbehoeften.
  • Het is ook essentieel dat de medewerker op de hoogte is van de Wlz – indicatiecriteria om de patiënt correct te begeleiden.

Het indicatiebesluit van het CIZ

Het CIZ neemt besluiten over wie recht heeft op Wlz-zorg.

Dit gebeurt nadat zij het onderzoek hebben afgerond.

Het besluit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit van het CIZ.

De invulling van passende zorg

Kies tussen zorg in een instelling (in natura of met een PGB), zorg thuis of combinatiemogelijkheden. Voor meer informatie, lees verder op onze website.

Zorg in een instelling (in natura of met een PGB)

Wanneer iemand permanente intensieve zorg nodig heeft, kan deze persoon in aanmerking komen voor zorg in een instelling via de Wlz. Het zorgkantoor regelt de toewijzing van zorg in een instelling en bepaalt of deze in natura wordt verleend of met een persoonsgebonden budget (PGB).

Het PGB geeft de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en eigen keuzes te maken, terwijl zorg in natura betekent dat de zorginstelling de zorg regelt.

Zorg thuis

Thuiszorg valt ook onder de Wlz en kan worden verleend aan mensen die intensieve zorg in hun eigen huis nodig hebben. Deze zorg omvat onder andere verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Het kan variëren van hulp bij dagelijkse activiteiten tot medische zorg, afhankelijk van de behoeften van de persoon die zorg ontvangt. De Wlz biedt dus mogelijkheden voor het leveren van passende en intensieve zorg in de thuissituatie, waardoor mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Thuiszorg binnen de Wlz moet voldoen aan specifieke criteria en kwaliteitsnormen. Dit waarborgt dat de zorg die thuis wordt verleend, van hoog niveau is en aansluit bij de behoeften van de zorgbehoevende.

Combinatiemogelijkheden

Er zijn verschillende combinatiemogelijkheden voor Wlz-zorg, afhankelijk van de behoeften van de zorgbehoevende persoon. Thuiszorg en zorg in een instelling kunnen gecombineerd worden om aan specifieke zorgvereisten te voldoen.

Deze flexibiliteit stelt mensen in staat om de zorg te ontvangen die het beste aansluit bij hun situatie. Personen met een Wlz-indicatie kunnen kiezen voor een combinatie van zorg in natura en zorg via een persoonsgebonden budget (PGB), wat hen meer controle geeft over de invulling van hun zorg.

Dit biedt een passende oplossing voor mensen met complexe zorgbehoeften en draagt bij aan een geïndividualiseerde benadering van langdurige zorg.

Kosten en andere zorgwetten

Bereken de eigen bijdrage voor de Wlz-zorg. Ontdek hoe de Wlz overlapt met andere zorgwetten en hoe je mogelijk geld kunt besparen op je zorgverzekering.

De eigen bijdrage berekening

De berekening van de eigen bijdrage is een belangrijke stap in het Wlz-indicatieproces. Hieronder is een overzicht in HTML tabelvorm die de hoofdlijnen van deze berekening uiteenzet, gericht op zorgmedewerkers.

OnderdeelUitleg
Soorten eigen bijdragenEr zijn twee soorten: de lage en de hoge eigen bijdrage.
Bepaling hoogte bijdrageDeze is afhankelijk van inkomen, vermogen, gezinssituatie en de soort zorg.
Inkomen en VermogenHoe hoger het inkomen en vermogen, des te hoger de eigen bijdrage.
GezinssituatieAlleenstaanden betalen een andere bijdrage dan echtparen of samenwonenden.
Soort zorgDe zorg thuis kan leiden tot een andere berekening dan zorg in een instelling.
MinimumbijdrageEr is altijd een minimumbijdrage die betaald moet worden.
Maximale bijdrageEr is ook altijd een maximum aan de eigen bijdrage.
BerekeningsperiodeDe eigen bijdrage wordt gewoonlijk per maand berekend.
Veranderingen in situatieVeranderingen in inkomen, vermogen of gezinssituatie moeten worden doorgegeven.

Deze tabel geeft een overzicht van de kernaspecten die meespelen bij de berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Voor zorgmedewerkers is het belangrijk bekend te zijn met deze aspecten om cliënten en hun familieleden goed te kunnen informeren en ondersteunen.

Overlap met andere zorgwetten (Zvw, Wmo, Jeugdwet)

De Wlz kan overlappen met andere zorgwetten zoals de Zvw, Wmo en Jeugdwet. Dit kan gebeuren wanneer iemand die al zorg ontvangt vanuit deze wetten, ook in aanmerking komt voor intensieve langdurige zorg volgens de Wlz.

Deze overlapping kan van toepassing zijn op mensen die bijvoorbeeld al thuiszorg of verpleging ontvangen via de Zvw en daarnaast in aanmerking komen voor langdurige zorg vanuit de Wlz vanwege een blijvende behoefte aan intensieve verzorging of permanent toezicht.

Zowel de eigen bijdrage als de financiering van de zorg kunnen veranderen wanneer er sprake is van overlapping tussen de verschillende zorgwetten. Het is belangrijk om dit goed te bekijken en te bespreken met de betrokken partijen, aangezien dit invloed kan hebben op de organisatie en bekostiging van de zorg.

Mogelijkheid tot besparen op zorgverzekering

Je kunt besparen op je zorgverzekering door te controleren of je recht hebt op Wlz-zorg. Dit kan leiden tot vermindering van je zorgkosten. Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende zorgwetten, zoals de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet, voor mogelijke overlap en voordelen.

Besparen op zorgverzekering is mogelijk door het gebruikmaken van de beschikbare regelingen en voorzieningen voor langdurige zorg.

Veelgestelde vragen

Wat is het Wlz-indicatieproces?

Het Wlz-indicatieproces is een reeks stappen die je volgt om te bepalen of je recht hebt op zware zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Hoe begin ik met een Wlz-aanvraag?

Je begint met een Wlz-aanvraag door eerst een Wlz-check te doen. Daarna kun je het Wlz-aanvraagproces starten door een aanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er tijdens het Wlz-indicatiegesprek?

Tijdens het Wlz-indicatiegesprek bespreekt een medewerker van het CIZ jouw situatie om te zien welk zorgprofielindicatie bij je past.

Hoe wordt mijn Wlz-aanvraag beoordeeld?

Je Wlz-aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Wlz-indicatiecriteria. Het CIZ neemt dan een besluit, bekend als het Wlz-indicatiebesluit.

Kan mijn Wlz-indicatie veranderen?

Ja, als jouw situatie verandert, kun je een Wlz-indicatiewijziging aanvragen. Het proces hiervoor lijkt op het initiële aanvraagproces.

Meer informatie over het Wlz-indicatieproces