Medezeggenschapsregeling

Volgens de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) moeten cliëntenraden en zorgbestuurders uiterlijk 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht is gegaan (vooralsnog 1-7-20) een medezeggenschapsregeling opgesteld hebben.

medezeggenschapsregelingIn de medezeggenschapsregeling moet minimaal worden opgenomen:

Hoe een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:

  • Wijziging doelstelling of grondslag
  • Fusie of duurzame samenwerking
  • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel
  • Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (voor langdurige zorg, waar men in de regel 6 maanden of langer verblijft)
  • Selectie en benoeming personen die leidinggeven aan de zorgverleners (Idem dito)
  • Selectie en benoeming Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
  • Selectie en benoeming 1 lid Raad van Bestuur of Raad van Toezicht (Voordrachtsrecht)

In de medezeggenschapsregeling kan ook een centrale cliëntenraad worden ingesteld.

Dan moet in de regeling worden opgenomen:

  • De taken van de onderscheiden raden
  • De verdeling van de bevoegdheden over de raden

De medezeggenschapsregeling moet door alle partijen worden ondertekend. Instemming met de medezeggenschapsregeling kan niet worden overgedragen.

Hoe ziet een medezeggenschapsregeling eruit? Hoe stel je een goede regeling op? Waar moet je als cliëntenraad allemaal rekening mee houden? Wat zijn de verschillen per sector?

Model medezeggenschapsregeling downloaden

Op deze pagina kunt u gratis een MODEL MEDEZEGGENSCHAPSREGELING voor uw sector, aanvragen. Deze sturen wij u dan automatisch per e-mail toe. Het model is juridisch getoetst en zal met andere organisaties worden afgestemd, zodra er meerdere modelregelingen beschikbaar komen. De verschillende modellen per sector van NCZ kunnen na afstemming met andere partijen, door ervaringen uit het veld, door voortschrijdend inzicht en/of door jurisprudentie weer aangepast worden.

Modellen voor ziekenhuizen en eerstelijnszorg

Met betrekking tot de modelregelingen voor ziekenhuizen en voor eerstelijnszorg, is NCZ met andere veldpartijen bezig met het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen modellen. Immers breed gedragen eenduidige regelingen zullen de medezeggenschap in het algemeen ten goede komen. Dit betekent dat de modellen voor deze sectoren op deze pagina, later vervangen kunnen worden door de gezamenlijke versies.

Het NCZ Model Medezeggenschapsregeling geeft vooral het juridische kader weer. Wij realiseren ons dat handvatten voor praktische invulling van de regeling welkom zijn. Wij houden ons van harte aanbevolen voor voorbeelden uit de praktijk ter illustratie en inspiratie voor andere (centrale) cliëntenraden!

Voor hulp bij het opstellen en implementeren van de medezeggenschapsregeling, kunt u natuurlijk een beroep doen op een Deskundige trainer van NCZ. Bel of mail ons gerust!

Richtlijn en handreiking voor budget en vergoeding van de (centrale) cliëntenraad

Volgens de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) krijgen cliëntenraden recht op een scholingsbudget, recht op het in kunnen huren van een trainer/adviseur en recht op een professionele, onafhankelijke ondersteuner: De Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

U krijgt automatisch een RICHTLIJN EN HANDREIKING VOOR BUDGET EN VERGOEDING VAN DE CLIENTENRAAD toegestuurd, als u een Model Medezeggenschapsregeling aanvraagt. Deze handreiking is in samenwerking met R&A Accountants uit Zevenaar opgesteld en getoetst en zal met andere organisaties worden afgestemd, zodra er meerdere richtlijnen voor budget en vergoeding van de cliëntenraad beschikbaar komen.

Model Huishoudelijk Reglement van de (centrale) cliëntenraad

Cliëntenraden moeten naast de gezamenlijke afspraken in de Medezeggenschapsregeling, schriftelijk hun werkwijze vastleggen, inclusief hun vertegenwoordiging in en buiten rechte (de voorzitter) (Wmcz2018, Art. 5 lid 1). Dit doen zij in hun ‘huishoudelijk reglement.’ Hierin regelen zij onder andere wie hun voorzitter is, hoe met het lidmaatschap wordt omgegaan, welke zittingsduur de leden hebben, hoe vaak en hoe er vergaderd wordt, hoe om wordt gegaan met besluiten etc.

U krijgt automatisch een MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT toegestuurd, als u een Model Medezeggenschapsregeling aanvraagt.

Model Medezeggenschapsregeling aanvragen en meteen een handreiking budget en vergoeding en een huishoudelijk reglement ontvangen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij versturen u direct een model Medezeggenschapsregeling voor uw sector samen met een handreiking vergoeding/budget en een voorbeeld huishoudelijk reglement.

Documenten van de cliëntenraad

In de Wmcz (1996) was het verplicht voor organisaties om een zg. Instellingsbesluit op te stellen. In het Instellingsbesluit werden de taken, de samenstelling en de benoeming van de in te stellen cliëntenraad vast gelegd. In de nieuwe Wmcz2018 is het Instellingsbesluit vervallen. Naast het Instellingsbesluit hadden organisaties en cliëntenraden vaak een Samenwerkingsovereenkomst of ook wel Convenant genoemd, waarin zij gezamenlijk afspraken hadden vastgelegd over bijvoorbeeld het delen van informatie, gezamenlijke vergaderingen, geheimhouding etc. In de nieuwe Wmcz2018 is de verplichting tot een gezamenlijke Medezeggenschapsregeling opgenomen en hiermee kan de samenwerkingsovereenkomst vervallen. En hadden veel cliëntenraden hun eigen werkwijze al geregeld in hun huishoudelijk reglement, volgens de Wmcz2018 (artikel 5, lid 1) is het zelfs verplicht voor de cliëntenraad om zijn werkwijze, inclusief zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte (de voorzitter) schriftelijk vast te leggen.

Samengevat:

Het huidige Instellingsbesluit en de huidige samenwerkingsovereenkomst komen te vervallen.
Hiervoor komt de Medezeggenschapsregeling in de plaats. Daarnaast moet de cliëntenraad een huishoudelijk reglement opstellen

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!