Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

Wat is het belang van het Kwaliteitskader voor de cliëntenraad? Wat kán de raad ermee?

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt de cliëntenraad de mogelijkheden om écht invloed uit te oefenen op de kwaliteit van leven en zorgen in de organisatie. Het kwaliteitskader Verpleegzorg is begin dit jaar vastgesteld. Voor cliëntenraden die met verpleeghuiszorg  te maken hebben, staan er een aantal interessante dingen in. Er wordt bijvoorbeeld een omschrijving gegeven van wat persoonsgerichte zorg is en er wordt ingegaan op verbetering van de kwaliteit van wonen.

In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.

Kwaliteitsplan

Het Kwaliteitsplan krijgt een prominente plek in het Kwaliteitskader. In de loop van  2017 moet elke zorgorganisatie er één  hebben opgesteld in samenspraak met onder andere de cliëntenraad.

Het kwaliteitsplan bevat een omschrijving van en het beleid van de zorgorganisatie op het gebeid van de kwaliteit van zorg en van de maatregelen ter verbetering daarvan.

Kansen voor cliëntenraden

Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden.

Het Kwaliteitskader biedt cliëntenraden kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader én dat cliëntenraden zicht krijgen op de vraag wat het kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.

Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.

Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.

Download hier het Kwaliteitskader

Online dialoog Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

NCZ en Synmind introduceren een online dialoogtool voor cliëntenraden met betrekking tot het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In bijlage 1 van het Kwaliteitskader is in ‘handreikingen’ samengevat wat de verwachtingen zijn voor 1) persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 2) wonen en welzijn.
De handreikingen zijn praktisch en helder geformuleerd en daarom goed bruikbaar voor cliënten en cliëntenraden om na te gaan hoe het met de kwaliteit gesteld is.
NCZ en Synmind hebben samen een online dialoogtool ontwikkeld op basis van deze handreikingen. Zo kunnen cliëntenraden (en hun achterban) met elkaar in dialoog en zo met elkaar spreken over verbeteringen.

Geen klassieke meting of tevredenheidsonderzoek, maar verbeterdialoog voor en door de mensen waarom het gaat.
Voor meer informatie of een online demo kunt u contact opnemen met NCZ!

Bijeenkomsten

NCZ organiseert laagdrempelige bijeenkomsten over het kwaliteitskader en het kwaliteitsplan. De documenten worden behandeld vanuit het perspectief van de cliënt/cliëntenraad. De kernvraag is daarbij steeds: wat betekent dit voor cliënten en wat kan de cliëntenraad ermee? Gekeken wordt waar kansen liggen voor cliëntenraden om actief om te gaan met het kwaliteitskader en om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg.