Richtlijn uren professionele ondersteuning cliëntenraad

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de Taken en Uren van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad, hebben wij een richtlijn opgesteld met betrekking tot het aantal uren professionele ondersteuning voor (centrale) cliëntenraden.

De richtlijn is opgesteld door NCZ ten behoeve van de bij haar aangesloten (centrale) cliëntenraden en ten behoeve van de leden van Beroepsorganisatie ASC.

Het staat iedereen die dat wil, vrij om de richtlijn te gebruiken. het gebruik van de richtlijn is uiteraard voor eigen rekening en risico.

Enkele opmerkingen ten aanzien van de richtlijn:

  • De richtlijn is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
  • Bij de tijdsbesteding is uitgegaan van 10 vergaderingen per jaar en 2 bijzondere bijeenkomsten.
  • De ervaring leert dat in de sectoren met intramurale zorg een raad die (gedeeltelijk) bestaat uit cliënten meer tijd vraagt dan een raad die uit verwanten bestaat. Bovendien ligt in een aantal sectoren de vergaderfrequentie hoger, door oorzaken als de spanningsboog van de leden, de mogelijkheden van leden om stukken te lezen en te begrijpen etc. Hoe meer van deze omstandigheden aan de orde zijn, hoe meer tijd er beschikbaar zou moeten zijn voor ambtelijke ondersteuning. Voor deze sectoren is daarom een range aangegeven, waarbij het eerste getal staat voor een raad die bestaat uit verwanten, het tweede getal voor een raad met voor het grootste deel cliënten.
  • Er is in de tabel vooralsnog geen rekening gehouden met een afzonderlijke notulist of secretaresse. Het aantal uren in de tabel betreft de totale inzet, dus inclusief een notulist/secretaresse.
  • De genoemde urenaantallen zijn uiteraard indicatief. Indien het takenpakket groter of kleiner is dan gemiddeld, zou het aantal uren daaraan aangepast moeten worden.
  • In de tabel is ervan uitgegaan dat er minder voorbereiding, leeswerk en dergelijke aan de orde is bij lokale raden.
  • In de kolom voor meerdere raden is ervan uitgegaan dat het werk voor die raden in hoge mate overeenkomt. Indien dat niet het geval is, dan zou het aantal uren verhoogd moeten worden. Bij een combinatie van centrale en/of regionale raad en lokale raden is die overeenkomst er doorgaans minder.

Richtlijn: