Het instemmingsrecht is een belangrijk recht van de cliëntenraad. Het houdt in dat de cliëntenraad moet instemmen met bepaalde beslissingen van de zorginstelling voordat deze kunnen worden uitgevoerd.

Het instemmingsrecht is bedoeld om ervoor te zorgen dat de stem van cliënten wordt gehoord bij beslissingen die directe invloed hebben op hun zorg en welzijn en om deze belangen te laten meewegen bij deze beslissingen.

Het instemmingsrecht van de cliëntenraad heeft betrekking op verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten, zoals:

  1. Beleid: De cliëntenraad heeft het recht om in te stemmen met het beleid van de zorginstelling. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid, het veiligheidsbeleid, het voedingsbeleid of het privacybeleid.
  2. Regelingen en voorzieningen: De cliëntenraad heeft ook instemmingsrecht bij het opstellen of wijzigen van regelingen en voorzieningen die direct van invloed zijn op de cliënten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de huisregels, klachtenregeling, medezeggenschapsregeling, bezoekregeling of tarieven.
  3. De cliëntenraad heeft ook instemmingsrecht op de selectie en benoeming van de onafhankelijke, professionele cliëntenraad-ondersteuner (Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad)

Het instemmingsrecht betekent dat de zorginstelling verplicht is om serieus rekening te houden met de leden van de cliëntenraad. Als de cliëntenraad niet instemt met een beslissing, moet de zorginstelling op zoek gaan naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Als er geen overeenkomst kan worden bereikt, kan in sommige gevallen een geschillencommissie worden ingeschakeld om te bemiddelen.

Het instemmingsrecht is een belangrijk instrument voor de cliëntenraad om de belangen van de cliënten écht te behartigen en ervoor te zorgen dat hun inspraak kan leiden tot invloed op besluiten die hen direct aangaan. Het draagt ​​bij aan de participatie en medezeggenschap van cliënten in de zorg.

Zie ook:

Advies en Instemmingsonderwerpen

E-learning ‘WMCZ 2018’