Van Inspraak naar Invloed

De cliëntenraad heeft Advies en Instemming op verschillende onderwerpen en regelingen die voor cliënten van belang zijn. Deze onderwerpen staan vermeldt in de Wetsartikelen 7 en 8 van de Wmcz 2018.

Regels met betrekking tot Adviesaanvragen

 • Per adviesonderwerp kan worden afgeweken in de Medezeggenschapsregeling.
 • Per adviesaanvraag kan worden besloten af te zien van een advies.
 • Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel te vormen.
 • Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • De zorgaanbieder reageert schriftelijk op het advies van de cliëntenraad en als hij afwijkt van het advies, met opgaaf van redenen.
 • De zorgaanbieder voert minstens eenmaal overleg met de cliëntenraad als hij van het advies wil afwijken.

Tip ten aanzien van Ongevraagd Advies

Als de cliëntenraad ongevraagd advies geeft over één van de Instemmingsonderwerpen, kan van dat advies niet zonder meer worden afgeweken. Beide partijen kunnen dan naar de geldende geschillencommissie voor een bindende uitspraak over het wel of niet op volgen van het ongevraagde advies!

Regels met betrekking tot Instemmingsaanvragen

 • Het te nemen besluit wordt schriftelijk voorgelegd op een zodanig tijdstip dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel te vormen.
 • De cliëntenraad reageert schriftelijk op de vraag van de zorgaanbieder en als hij geeninstemming geeft, met opgaaf van redenen.
 • De zorgaanbieder meldt zo spoedig mogelijk welk besluit hij neemt en met ingang van welke datum het besluit wordt uitgevoerd.
 • Indien de cliëntenraad niet instemt, kan de zorgaanbieder de geschillencommissie om toestemming vragen.
 • De commissie verleent die toestemming als het onthouden van de instemming onredelijk is of als er aantoonbare, zwaarwegende redenen zijn voor de zorgaanbieder om het besluit uit te moeten voeren.

Tip ten aanzien van Instemming

Als een besluit niet ter instemming is voorgelegd, kan de ‘nietigheid’ van dat besluit worden ingeroepen, via de geldende geschillencommissie. Dit moet binnen een maand nadat de zorgaanbieder het besluit heeft meegedeeld, of nadat de cliëntenraad achter het besluit is gekomen!

DOWNLOAD HIER EEN OVERZICHT VAN ALLE ADVIES EN INSTEMMINGSONDERWERPEN

Voor vragen of hulp bij het bepalen van een visie en/of het opstellen van speerpunten en/of het invullen van het jaarplan/werkplan kan NCZ natuurlijk helpen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant:

E-learning ‘WMCZ 2018

E-learning ‘Medezeggenschapsregeling’