Eigen bijdrage wlz

Veel mensen maken zich zorgen over de kosten van langdurige zorg. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt bepaald door uw inkomen en vermogen. Dit artikel legt uit hoe u kunt uitrekenen wat uw bijdrage zal zijn en geeft tips om de kosten te beheersen.

Samenvatting

 • De eigen bijdrage voor Wlz-zorg hangt af van jouw inkomen en vermogen. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen.
 • Er zijn grenzen voor inkomen en vermogen die bepalen of je een lage of hoge eigen bijdrage betaalt. Voor een lage bijdrage moet je inkomen tot € 24.000 zijn en je vermogen tot € 31.747 als alleenstaande of € 63.494 als partners.
 • Je kunt geld besparen door te plannen en gebruik te maken van financiële ondersteuning zoals zorgtoeslagen en gemeentelijke regelingen.
 • Door veranderingen in je financiële situatie snel door te geven, voorkom je dat je te veel betaalt.
 • Belangrijke factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling en persoonlijke situatie spelen een rol in de hoogte van de eigen bijdrage.

Wat is Wlz en hoe werkt het?

Wlz is de Wet langdurige zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. De financiering van Wlz komt voornamelijk uit de premies die iedereen betaalt voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Definitie van Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet helpt mensen die voortdurend intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat meestal om ouderen, gehandicapten of mensen met een ernstige psychische aandoening.

Zij krijgen ondersteuning vanuit deze wet om in een zorginstelling te wonen of thuis de benodigde zorg te ontvangen.

De financiering van Wlz-zorg komt uit een speciaal fonds. Iedereen die in Nederland woont of werkt draagt hieraan bij via belastingen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Na de indicatiestelling regelt het CAK de financiële bijdrage, oftewel de eigen bijdrage, die afhankelijk is van inkomen en vermogen.

Doel en doelgroep van Wlz

Wlz biedt langdurige zorg aan mensen die door een ziekte of beperking blijvende 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie of een ernstige handicap.

Het doel van Wlz is om passende zorg te bieden aan deze kwetsbare groep mensen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren met de juiste ondersteuning en zorg. De doelgroep van Wlz omvat mensen met blijvende behoefte aan intensieve zorg en toezicht, ongeacht hun leeftijd, inkomen of vermogen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen en het nodig hebben om in een instelling te verblijven.

Financiering van Wlz

De financiering van Wlz vindt plaats door middel van premie-inkomsten en belastingen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van de zorgbehoefte en stelt een indicatiebesluit op.

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor Wlz-zorg op basis van het inkomen en vermogen van de zorgvrager, en deze kan variëren afhankelijk van persoonlijke situaties, leeftijd, huishouden en gezinssamenstelling.

De hoogte van de eigen bijdrage kan online bij het CAK worden berekend en wordt jaarlijks vastgesteld. Het is belangrijk om tijdig over deze informatie te beschikken om financiële verplichtingen te begrijpen en mogelijke acties te ondernemen om deze te beheersen.

Berekening van de eigen bijdrage voor Wlz

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz omvat een inkomenstoets en vermogenstoets.

Belangrijke factoren bepalen de hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz.

Berekeningsmethode

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz is gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt. Het CAK gebruikt een formule om de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen en vermogen.

Deze berekening is niet voor iedereen gelijk en kan variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het is mogelijk om een indicatieve berekening te maken van de eigen bijdrage op de website van het CAK, zodat cliënten een idee kunnen krijgen van de hoogte van hun eigen bijdrage.

Inkomenstoets

Bij het berekenen van de eigen bijdrage voor Wlz wordt gekeken naar het inkomen. Dit is het geld dat u verdient, zoals loon of pensioen. Andere inkomsten, zoals uitkeringen, worden ook meegenomen in deze beoordeling.

Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage op basis van uw inkomen. Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de eigen bijdrage kan veranderen als uw inkomen wijzigt, daarom is het noodzakelijk om deze informatie actueel te houden.

Om te voorkomen dat u te veel betaalt, is het slim om op de hoogte te zijn van hoe uw inkomen van invloed is op uw eigen bijdrage. Het kan verstandig zijn om financiële wijzigingen direct door te geven om verrassingen te voorkomen.

Vermogenstoets

De vermogenstoets wordt gebruikt om te bepalen hoeveel eigen bijdrage iemand moet betalen voor Wlz-zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het vermogen en kan verschillen per persoon.

Het vermogen omvat onder andere spaargeld, beleggingen, een tweede huis en de waarde van kostbare bezittingen. Het is belangrijk om te weten dat het vermogen van de partner ook meetelt bij de berekening van de eigen bijdrage, zelfs als de partner geen Wlz-indicatie heeft.

Het is dus essentieel om inzicht te hebben in welke bezittingen meetellen bij de vermogenstoets en hoe deze van invloed zijn op de hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Belangrijke factoren die de hoogte van de eigen bijdrage bepalen

De hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt bepaald door verschillende factoren. Het is belangrijk om rekening te houden met:

 1. Inkomen: Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.
 2. Vermogen: Een groter vermogen kan leiden tot een hogere eigen bijdrage.
 3. Leeftijd: Oudere mensen betalen over het algemeen een lagere eigen bijdrage.
 4. Huishouden: De samenstelling van het huishouden kan invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage.
 5. Gezinsinkomen en vermogen: Het totale gezinsinkomen en vermogen worden meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage.
 6. Persoonlijke situatie: Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot uitzonderingen in de berekening.

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over deze factoren om verrassingen te voorkomen en mogelijkheden te benutten om uw eigen bijdrage te beheersen.

Verschillende regelingen en uitzonderingen

Er zijn specifieke inkomens- en vermogensgrenzen voor de eigen bijdrage. Er bestaan uitzonderingen die de hoogte van de eigen bijdrage kunnen beïnvloeden.

Inkomens- en vermogensgrenzen

In deze sectie bespreken we de belangrijke inkomens- en vermogensgrenzen die van invloed zijn op de berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Deze grenzen bepalen mede hoeveel iemand moet bijdragen aan de kosten voor langdurige zorg. 

Type bijdrageInkomensgrensVermogensgrens (2023)
Lage eigen bijdrageTot € 24.000€ 31.747 (alleenstaand)
€ 63.494 (partners)
Hoge eigen bijdrageBoven € 24.000Hetzelfde als lage eigen bijdrage

Deze grenzen zijn essentieel voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. Het inkomen en vermogen van een persoon of huishouden wordt getoetst om vast te stellen binnen welke categorie ze vallen. Wijzigingen in inkomen of vermogen kunnen leiden tot aanpassingen in de bijdrage. Het is daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van deze grenzen en de impact ervan op de eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Voorbeelden van uitzonderingen

 • Mensen met een laag inkomen en vermogen kunnen in aanmerking komen voor een lagere eigen bijdrage.
 • Mantelzorgers kunnen onder bepaalde omstandigheden vrijstelling krijgen van de eigen bijdrage.
 • Personen met een Persoonsgebonden budget (Pgb) kunnen specifieke regelingen hebben met betrekking tot de eigen bijdrage.
 • In sommige situaties kan het mogelijk zijn om voor bepaalde kosten kwijtschelding of compensatie te krijgen.

Tips voor het beheersen van Wlz kosten

 • Plan uw financiën zorgvuldig om onverwachte kosten te vermijden.
 • Ontdek mogelijke opties voor financiële ondersteuning en zoek manieren om te besparen op zorgkosten.

Het belang van een goede planning

Een goede planning helpt bij het beheersen van de kosten van Wlz-zorg. Door op voorhand te plannen, kunnen zorgmedewerkers strategieën ontwikkelen om de eigen bijdrage te verlagen.

Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de regels en mogelijkheden voor financiële ondersteuning om een effectieve budgettering mogelijk te maken.

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij het beheren van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg:

 1. Zorgtoeslag aanvragen is een optie om te helpen bij de kosten van zorgverzekering en eventuele eigen bijdragen.
 2. Het aanvragen van huur– en zorgtoeslagen kan helpen om de maandelijkse lasten te verlichten en financiële ruimte te creëren.
 3. Bij een laag inkomen kan men in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen zoals de bijzondere bijstand of kwijtschelding van lokale belastingen.
 4. Het gebruikmaken van toeslagen en subsidies voor specifieke zorgkosten, zoals hulpmiddelen of woningaanpassingen, kan financiële lasten verminderen.
 5. Een goede planning en budgettering kunnen ook helpen om de eigen bijdrage te beheersen en financiële druk te verminderen.

Besparen op zorgkosten

 1. Maak gebruik van financiële ondersteuning die beschikbaar is voor zorgbehoevenden.
 2. Onderzoek de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek op de eigen bijdrage.
 3. Overweeg het verlagen van vermogen om de eigen bijdrage te verlagen.
 4. Plan en beheer zorgkosten nauwkeurig om onverwachte uitgaven te voorkomen.
 5. Zoek naar manieren om efficiënter gebruik te maken van beschikbare zorgdiensten.
 6. Zorg voor goede documentatie en communicatie met betrokken partijen om dubbele kosten te vermijden.
 7. Verken de mogelijkheid van collectieve zorgverzekeringen via werkgevers of andere organisaties.
 8. Informeer regelmatig naar actuele regelgeving omtrent eigen bijdragen en mogelijke wijzigingen in 2024.

Conclusie

Het bepalen van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg is gebaseerd op inkomen en vermogen.

De hoogte van de eigen bijdrage varieert afhankelijk van persoonlijke situaties, zoals leeftijd en gezinssamenstelling. Wees goed geïnformeerd over de regels, want in 2024 veranderen de eigen bijdragen en zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de actuele regels om onaangename verrassingen te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken ik de eigen bijdrage voor Wlz-zorg?

Je kunt de eigen bijdrage voor Wlz-zorg berekenen door gebruik te maken van de rekenhulp. Deze houdt rekening met je leeftijd, huishouden, inkomen en vermogen.

Wat beïnvloedt de hoogte van mijn eigen bijdrage voor de Wlz?

De hoogte van je eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg hangt af van je inkomen, vermogen, leeftijd en of je alleenstaand bent of een huishouden vormt.

Is er een verschil tussen de eigen bijdrage voor Wlz en Wmo?

Ja, er is een verschil. De eigen bijdrage voor Wlz is specifiek voor langdurige zorg, terwijl de Wmo zich richt op ondersteuning thuis. Beide hebben hun eigen berekeningswijze voor de eigen bijdrage.

Ontvang ik een factuur voor mijn eigen bijdrage aan Wlz-zorg?

Ja, na de berekening van je eigen bijdrage voor Wlz-zorg ontvang je een factuur. Deze factuur geeft aan wat je moet betalen voor de ontvangen zorg uit de Wet langdurige zorg.