Zorg voor zorg

Ouderenzorg

Het hele instituut zorg is continu in beweging, maar de veranderingen van de laatste jaren vinden wij bij NCZ “zorgwekkend”. En we zijn er nog steeds niet; ook de komende jaren gaan vele zorgwetten op de schop.
Als we kijken naar het komende jaar 2015, dan vindt er een belangrijke verandering plaats die staat beschreven in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van langdurige zorg aan mensen met als doel ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Dit noemen wij extramurale zorg; zorg die aan huis wordt gegeven. De tegenhanger hiervan is intramurale zorg, de zorg die er binnen de muren van een verzorgingstehuis, ziekenhuis e.d. wordt verstrekt. Laten we deze twee vormen eens nader onder de loep nemen.

EXTRAMURALE ZORG

Extramurale zorg houdt dus in dat met aangepaste zorg een cliënt zodanig wordt ondersteund in zijn behoeften dan het mogelijk blijft in zijn eigen huis te blijven wonen. Hierbij moet u denken aan de volgende activiteiten: persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) en schoonmaakwerkzaamheden. Maar het gaat verder dan de thuiszorg die we gewend zijn. Zo kan men ook denken aan psychische hulp, helpen met een maken van een dagindeling, of hulp bij aanpassingen aan de woning. Verder is extramurale zorg niet aan tijd gebonden, zelfs een 24-uurs verzorging thuis valt onder extramurale zorg. Een voordeel van de cliënt is, zoals eerder genoemd, dat hij in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Een ander voordeel is die van de overheid: zo worden wachttijden verkort en verschuiven de werkzaamheden van de verzorgers van intern naar extern. Een deel van de extramurale zorg kan namelijk ook uitgevoerd worden door specialisten die voorheen uitsluitend werkzaam waren in instellingen of ziekenhuizen.
Eigenlijk kun je stellen dat iemand die extramurale zorg heeft, dezelfde zorg en dienstverlening krijgt als iemand in een verzorgingstehuis.

Als we het hebben over 24 uurs zorg, dan komen we enkele knelpunten tegen. Ten eerste is er niet genoeg deskundigheid om deze vraag op te vangen; de huidige thuiszorginstanties hebben ook eenvoudigweg niet alle disciplines in huis om aan de soms complexe vragen te voldoen. De verpleging uit de zorginstellingen hebben die expertise wel, maar zijn niet allemaal geschikt om ook extern hun werk te kunnen doen. Ook mobiliteit van het verplegend personeel speelt een rol.
Daarnaast hebben we het probleem met onderbezetting van intramurale zorgopvang. Daar waar er al een trend zichtbaar werd dat ouderen steeds langer probeerden thuis te blijven wonen, zal ook de nieuwe zorgwet ervoor zorgen dat zorginstellingen steeds vaker te maken krijgen met “lege bedden”. In de media is er al veel over gepubliceerd: de sluitingen van bejaarden- en verzorgingshuizen is enorm gestegen en er bestaat veel weerstand van bewoners die hierdoor moeten verhuizen naar gefuseerde instellingen.

INTRAMURALE ZORG

Intramurale verzorging is verzorging in een verpleegtehuis, ziekenhuis of andere zorginstelling. Dus een verzorging voor 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Niet alleen ouderen maken gebruik van intramurale zorg; denkt u maar eens aan mensen met een psychische aandoening of geestelijk gehandicapten. Maar ook een zwangere vrouw die een keizersnede krijgt en hierna enkele dagen in het ziekenhuis moet verblijven, krijgt intramurale zorg.

SCHEIDEN WONEN EN ZORG: CLIËNTENRADEN IN DE ZORG AAN ZET

Al lange tijd is er discussie over het scheiden van wonen en zorg. Men is tegenwoordig van mening dat zorg los moet staan van de huisvesting van een cliënt. Waarom moet een bewoner van een zorginstelling niet gewoon apart huur betalen? De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die een groot deel van deze kostenpost dekt, wordt daarom per 1 januari afgeschaft. Er komt een overgangsregeling die gesplitst is in drie nieuwe wetten: de Wlz (Wet langdurige zorg) voor de zware en langdurige zorg, de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). De eerste heeft betrekking op intramurale zorg, de laatste twee hebben betrekking op extramurale zorg.
Door deze hervormingen krijgt NCZ meer invloed op zorg op maat.

De transitie van intramurale naar extramurale zorg wordt nauwlettend gevolgd door de cliëntenraden. Zorg in Nederland is en blijft een recht waar niet aan getornd moet worden. Alhoewel de toekomst uit moet wijzen of wij klaar zijn voor zorg aan huis in de nieuwe vorm, is wel duidelijk dat er een grote rol weggelegd is voor NCZ.

ZORG VOOR ZORG

Er zullen de komende jaren veel nieuwe knelpunten ontstaan in de zorg. Nieuwe situaties en kinderziektes zullen de kop opsteken. Maar ook de beschikbaarheid van genoeg verzorgend personeel is een zorg. Zo worden er in de huidige situatie al vaak situaties gesignaleerd waarbij de hygiëne te wensen overlaat en wordt er ernstig getornd aan de tijd die er voor een cliënt wordt uitgetrokken. Verder zijn er wijzigingen in de zorgtoeslag aangekondigd voor 2015. Wat dit gaat inhouden wordt pas in de laatste maand van dit jaar bekend.

Zorg voor zorg – een beste klus voor NCZ !

NCZ