Zorg op maat de zorg aan zet (NCZ)

Ons zorgstelsel gaat per 1 januari 2015 drastisch veranderen. Waar verschuivingen in de zorg dit jaar al duidelijk werden (fusies van verpleeghuizen, sluiten van bejaardencentra etc.) vinden in het nieuwe jaar grote veranderingen plaats; extramurale zorg is volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het ei van Columbus. Of Nederland hier klaar voor is zal komend jaar blijken, maar NCZ staat in ieder geval op scherp en volgt de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend.

Zorg op maat

Uitgangspunt van het nieuwe zorgstelsel is clienten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten blijven, de zgn. extramurale zorg.  Deze maatregel ligt ten grondslag aan het feit dat mensen zelfredzamer zijn geworden en hogere leeftijden bereiken. Verder is de overheid van mening dat de zorg “zinnig en zuinig” moet zijn en de directe omgeving meer betrokken moet worden bij de vraag om hulp.
Bij extramurale hulp denken we als eerste aan onze ouderen, maar ook gehandicapten of mensen met een psychische stoornis kunnen deze hulp aangeboden krijgen.
De hervormingen vragen grote  aanpassingen  van ons huidige zorgsysteem waarbij de thuiszorg een bepalende rol speelt. Deze is met deze nieuwe aanpak niet toereikend genoeg. Wat wij als “de zorg” beschouwden, de hulp in de huishouding, de zuster die helpt bij het aantrekken van de kousen, krijgt anno 2015 een nieuwe dimensie. Er komt ruimte voor nieuwe vormen zoals palliatieve zorg, 24-uurs zorg en specifieke zorg voor dementen. Daar waar clienten al snel binnen een instelling moesten worden verzorgd, worden er nu specialisten ingezet om deze mensen thuis te verzorgen en komt intramurale zorg pas in zicht als er geen andere oplossingen meer zijn. Hierbij geldt dat extramurale zorg alleen kan plaatsvinden als de benodigde zorg in de thuissituatie verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Zorg aan zet

De nieuwe aanpak vraagt om flexibiliteit en efficiency van het medisch personeel in Nederland. Een verpleegkundige in een verpleeghuis zal nu ook worden ingezet om huisbezoeken af te leggen. Maar ook de professionele zorg uit bijvoorbeeld ziekenhuizen wordt betrokken bij extramurale zorg. Een voorbeeld hiervan is dat een client thuis wordt bezocht door een stomaverpleegkundige als een bezoek aan het ziekenhuis niet mogelijk is. Maar ook huisbezoek van een psychiater behoort tot de mogelijkheden.

Naast professioneel medisch personeel kan zorg ook gezocht worden in hulp bij het onderhouden van de tuin, een wandelingetje of het verzorgen van maaltijden.
De uitvoering van de daadwerkelijke zorg zal dus door verschillende instanties worden geregeld.

Visie op zorg

Er zijn verschillende visies op zorg. In algemene zin zijn er drie stromingen: de traditionele medische visie, de holistische visie en de emancipatorische visie.
Wanneer we het hebben over de visie op zorg van instanties die daar nauw bij betrokken zijn, verschilt deze op vele vlakken. De visie van onze overheid op zorg is lang niet altijd leidraad voor de achterban.
De visie op zorg van het NCZ echter is helder en duidelijk:
NCZ vindt vooral de “Menselijke Maat” in de zorg bepalend voor de kwaliteit. De kwaliteit wordt gezien en gemeten aan de hand van de beleving van de cliënt. De kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van de door NCZ ontwikkelde BASS-formule, die staat voor Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer.

Nieuws over zorg

Bij de zorg anno 2015 zijn drie partijen nauw betrokken; de gemeenten, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.
De rol van de gemeenten wordt groter; ze gaan op individuele basis opnieuw de behoeften en mogelijkheden van hun inwoners bekijken. Het publiek wordt hierover geinformeerd via grote campagnes van de overheid, zoals tv spotjes.
Zorgaanbieders breiden hun activiteiten massaal uit om aan de nieuwe vraag te voldoen. Vooral de kwaliteit van de geboden zorg ligt momenteel onder de loep. Dagelijks wordt er in de media aandacht besteed aan schrijnende gevallen, afgewisseld met lovende woorden. De verschillen in kwaliteit (aandacht, tijd en kwaliteit van de zorg) zijn groot en met de naderende verandering van ons zorgstelsel krijgt dit onderwerp ruime aandacht op radio, tv en in de pers.
Zorgverzekeraars vergoeden nog steeds de geneeskundige zorg. Maar ook hier zijn nieuwe ontwikkelingen die per zorgaanbieder ook nog eens verschillen. Het kiezen van de juiste ziektekostenverzekeraar is belangrijker dan ooit. Hoge premies, de verhoging van de eigen bijdrage in 2015 en de vele mogelijkheden zorgen ervoor dat veel mensen kiezen voor een pakket die niet goed aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoefte.
De boodschap van onze minister van VWS, Edith Schippers,  dat zorg zinnig en zuinig moet zijn, vinden we hoe dan ook terug in de nieuwe aanpak van deze drie betrokken partijen in de zorg.

NCZ