Zorg in Nederland

Leidraad

De hervorming van ons zorgstelsel zorgt voor veel reuring in Nederland. Alhoewel deze hervorming al in 2006 is ingezet, is 2015 het moment waarop de vertrouwde AWBZ wordt vervangen door 4 nieuwe wetten: de Wmo, de Wlz, de Jeugdwet en de reeds bestaande Zvw. Deze ontwikkelingen in de zorg in Nederland vragen om extra aandacht van de cliëntenraden.

Hervorming AWBZ 2015

De kosten van de zorg in Nederland is sinds de eeuwwisseling dramatisch gestegen. Dit heeft vele redenen, waarvan het steeds ouder (en vitaler) worden van onze bevolking en de vergrijzing belangrijke oorzaken zijn. De overheid is van mening dat zorg “zinnig en zuinig” moet zijn en heeft een enorme reorganisatie in gang gezet waarbij per 1 januari 2015 de vier bovengenoemde wetten in werking worden gesteld.Via de media worden wij door de overheid op de hoogte gehouden van de hervorming van ons zorgstelsel.  Ook is er via internet veel informatie te vinden over dit onderwerp. Zo geeft bijvoorbeeld het  filmpje van Zorgwijzer een duidelijke uitleg over de nieuwe wetten : http://youtu.be/vF0KiFD9lEM

Nieuwe inzichten op zorg

Waar voorheen een ouder nog alle zorg onder een dak kreeg in bijvoorbeeld een bejaardentehuis, zal deze zorg er voor de senioren van nu heel anders uit gaan zien. Uiteraard geldt dit ook voor de jeugd, gehandicapten, mensen met psychische klachten etc. De zorg wordt komend jaar verdeeld over verschillende organisaties, waardoor de monitoring op kwaliteit lastiger wordt. Functies krijgen een nieuw jasje, verantwoording verschuift en afstemming wordt belangrijker dan ooit. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Er zullen nieuwe inzichten, zowel in de positieve als in de negatieve zin, ontstaan ten gevolge van deze enorme reorganisatie in de zorg. Het is dan ook cruciaal dat er organen zijn die de belangen van onze zorgbehoeftigen kunnen behartigen.

Medezeggenschap in de zorg in Nederland

Door de overheid is bepaald dat instellingen voor maatschappelijke zorg, gezondheidszorg en verslavingszorg een verplichte clientenraad moeten hebben. Deze raden moeten bestaan uit de clienten zelf of afgevaardigden ervan. In de wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staan de rechten en plichten van cliëntenraden beschreven. Deze wet is van groot belang, omdat de beslissingsbevoegdheid van cliëntenraden hiermee beschermd wordt.

De bevoegdheid van de cliëntenraad

Door de nieuwe ontwikkelingen groeit dus de behoefte aan medezeggenschap in de zorg. Bestaande cliëntenraden bereiden zich voor op de kwaliteitshandhaving van de zorg anno 2015 en nieuwe cliëntenraden ontstaan daar waar nieuwe situaties zijn gecreëerd door de overheid.
De Rijksoverheid heeft in de Wmcz vastgelegd een cliëntenraad een aantal rechten heeft die bijdraagt aan een goed functionerend orgaan. Deze zijn :
–  recht op informatie
–  recht op overleg
–  recht om te adviseren
–  recht van enquête
–  bindende voordracht bestuurslid.
De belangenbehartiging van de cliëntenraad bestrijkt een groot gebied aan disciplines: van veiligheid tot communicatie en van hygiëne tot financiën.

Kennis van zaken

Een efficiënt en doelgericht werkende cliëntenraad in stand houden is geen sinecure. Hoe belangrijk de medezeggenschap in de zorg ook is, de taken en bevoegdheden van een cliëntenraad vragen om kennis van zaken die niet altijd voldoende aanwezig is bij bijvoorbeeld de afgevaardigden van de cliënten zelf. Wil je als cliëntenraad optimaal gebruik maken van jouw deel in medezeggenschap, dan is kennis op verschillende disciplines binnen de raad een must. Op de actualiteit inspringen vraagt om het op de voet volgen van de ontwikkelingen en dat is al een hele klus.
Ook de communicatie tussen bestuur en raad is essentieel om daadkrachtig te kunnen optreden. Terwijl communicatie tussen cliënt en raad weer vraagt om een hele andere benadering. Het is dan ook geen uitzondering dat er wel eens een schakel ontbreekt binnen een cliëntenraad.

Het NCZ Kennis en leernetwerk

NCZ is sterk groeiende en onze stem steeds luider. Ons netwerk breidt zich wekelijks uit en bestaat uit cliëntenraden van ziekenhuizen, revalidatiecentra, privéklinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, expertisecentra, huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties.

NCZ biedt een ruim aanbod aan cursussen die cliëntenraden helpen een succesvol, goed werkend team te vormen. Zij bieden workshops, trainingen en cursussen die worden begeleid door mensen uit de praktijk met kennis van zaken op het gebied van medezeggenschap, communicatie en kwaliteitszorg.  Er worden standaard cursussen aangeboden over o.a. :
–  werven nieuwe leden
–  interne en externe communicatie
–  missie en visie
– advies over een beleidsstuk
– vergadertechnieken
– contact met de achterban etc.
Ook beschikt NCZ over juristen die u kunnen bijstaan voor advies of ondersteuning.

NCZ