Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (WKKGZ)

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn zorgverleners verplicht per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Deze verplichting geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland; voor zorginstellingen maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld een huisarts. Doel van deze regeling is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd.

Wat wordt er met de WKKGZ geregeld?

De WKKGZ is per 1 januari 2016 van kracht geworden. De voorschriften van deze wet behelzen voor 2016 de volgende verplichtingen :

– Het hebben van een systeem waarbij incidenten veilig kunnen worden gemeld.
– Het controleren van het arbeidsverleden vóór indiensttreding van een nieuwe zorgmedewerker.
– Meldplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij ernstig disfunctioneren of geweld.
– Informatieplicht aan de cliënt bij fouten en het verstrekken van kwaliteitsvragen.

Dit jaar is de wet aangescherpt en zijn er nieuwe voorschriften toegevoegd waar u zich per 1 januari 2017 als zorgaanbieder aan moet houden.

De aanvullende verplichtingen van de WKKGZ per 1 januari 2017.

De aanvullende voorschriften die de wet voorschrijft per 2017 vragen nogal wat van de zorgaanbieder. Voor de cliëntenraden zijn deze echter zeer welkom! Tenslotte hebben ook deze nieuwe verplichtingen een zeer positieve invloed op het welzijn van cliënten en patiënten.

– Per 1 januari 2017 moet elke zorgverlener beschikken over een klachtenfunctionaris.
– Zorgmedewerkers moeten een overeenkomst tekenen waarin normen en kwaliteit van de zorg zijn vastgelegd.
– Elke zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

De verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie.

Deze nieuwe regel heeft tot gevolg gehad dat er dit jaar verscheidene geschillencommissies werden opgericht. Belangrijk is dat u aansluiting vindt bij een geschilleninstantie die erkend is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website van het ministerie staat een overzicht van de door hen erkende geschilleninstanties. U vindt deze hier. In dit overzicht vindt u ook de Geschilleninstantie Zorggeschil, de stichting die is opgericht door NCZ in samenwerking met Quasir, Branche Organisatie Thuiszorg (BTN) en Vereniging Zorgklant Nederland (VZN).

Stichting Zorggeschil

Stichting zorggeschil voorziet alle zorgverleners in Nederland, en in het bijzonder de zorgorganisaties van cliëntenraden die lid zijn van NCZ, in de belangrijke verplichting tot aansluiting bij een geschillencommissie per 1 januari a.s..
De stichting voldoet aan artikel 18 van de WKKGZ waarin wordt omschreven hoe een geschillencommissie haar taak als effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandelaar dient te vervullen.
Wij van NCZ staan garant voor deze zorgvuldig opererende geschilleninstantie. Wij zijn nauw betrokken bij het functioneren ervan en de naleving van de wet.

Informatie over Geschilleninstantie Zorggeschil via NCZ

NCZ is erg blij met de WKKGZ en de noodzaak van geschillencommissies, omdat deze een enorme steun betekenen voor de vele cliëntenraden en medezeggenschapsorganen in de zorg. De wet is mede tot stand gekomen dankzij de tomeloze inzet en volharding van deze raden om op te komen en gehoor te geven aan wensen en klachten van cliënten en patiënten.
Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte Geschilleninstantie voor de cliënten waarvan u de belangen behartigt. Hiervoor vragen wij u onderstaande link te volgen naar Geschilleninstantie Zorggeschil. U vindt dan direct alle informatie zodat u uw bestuurder direct kunt informeren en adviseren.

Direct alle informatie over Geschilleninstantie Zorggeschil ontvangen?

Infographics bij klachten en geschillen

Opleidingsaanbod voor calamiteiten en geschillen in de zorg

Wilt u ook beter voorbereid zijn op eventuele calamiteiten en geschillen in de zorg? Bekijk ons onderstaand opleidingsaanbod.

17 juni 2021 WEBINAR Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

Een webinar over klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en wat het betekent voor cliënten, cliëntenraden, klachtenfunctionarissen en zorgbestuurders.

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening…

Cursus Cliëntenraad en Calamiteit

Vakkundig optreden en communiceren met cliënten en verwanten en met de interne geledingen, en te woord staan van de pers, onder de druk van een calamiteit of crisis.

NCZ