Veranderingen zorg 2015

Digitalisering

Veranderingen zorg 2015: Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil dat de zorgverzekeraars sterker gaan sturen waardoor ze voordeligere contracten kunnen gaan afsluiten met goede zorgaanbieders en daardoor ook de kosten gezondheidszorg drastisch verminderen. Maar wat betekent dat nu precies in de praktijk en hoe gaan deze beoogde veranderingen uiteindelijk gestalte krijgen? Welke rol gaan de diverse verzekeraars hierin spelen en wat betekent dit voor de cliënten en patiënten? Hebben deze mensen in de nieuwe zorg nog wel een stem en staan deze cliënten ook nog wel centraal?

Transitie langdurige zorg

In april 2014 zijn de transitie in de zorg plannen (=structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen) in het kader van de hervorming van de langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is de kaderstelling dan in principe gereed en moet nog harder worden gewerkt aan de implementatie.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft afspraken gemaakt met de verschillende betrokken partijen (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Ieder(in), Landelijk platform GGZ, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland) en de gemeenten over een zorgvuldige invoering van de zorg en ondersteuning in de nieuwe situatie vanaf 2015. Met deze afspraken zetten de betreffende partijen zich in om de hervorming langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen voor de cliënten. Vanaf 1 januari 2015 worden de zorgverzekeraars en de gemeenten samen verantwoordelijk voor de zorg en de ondersteuning bij de cliënten thuis. De 24-uurszorg in de instellingen blijft wel een verantwoordelijkheid van het Rijk onder de Wet langdurige zorg. Het kabinet gaat ervan uit dat met deze afspraken de cliënten in 2014 en 2015 zo goed mogelijk worden begeleid bij de veranderingen in de zorg en ondersteuning.

Continuïteit van zorg en ondersteuning

Mensen die nu zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krijgen, houden in 2015 recht op wijkverpleegkundige zorg, begeleiding en dagbesteding, tenzij hun indicatie in dat jaar afloopt. Alle cliënten worden rond de zomer van 2014 geïnformeerd over de eventuele wijzigingen in hun persoonlijke zorgsituatie. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen hiervoor tijdig de beschikking over de gegevens van de cliënten. De partijen spreken met elkaar af om de cliënten tijdig en duidelijk te informeren over het proces van de transitie.

•Er komt een helpdesk voor de cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze helpdesk zal nog voor de zomer van 2014 starten.

•En er komt een cliëntenbrigade om te horen hoe de individuele cliënten de transitie precies ervaren. De cliënten kunnen dan zelf hun ervaringen en eventuele knelpunten in de zorg kenbaar maken.

In overleg met de cliëntenorganisaties wordt een team samengesteld van diverse cliënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begint na de zomer met een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

De partijen hebben ook afgesproken om de transitie op regionaal niveau uit te werken en deze te volgen. Er wordt aangesloten bij bestaande regio’s van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Partijen praten daar over de continuïteit van de zorg en de ondersteuning, over het vastgoed en over de gevolgen voor de totale arbeidsmarkt. De voortgang van de transitie wordt via deze overleggen gemonitord.

NCZ