28 oktober 2020 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

28 oktober 2020 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

 3.000,00

De Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau door NCZ ontwikkeld.

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®,
Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad
CPION gecertificeerd, HBO-niveau

Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

Inhoud

In deze gecertificeerde opleiding:

 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen
 • Maken we een checklist voor het beoordelen van beleid
 • Maken we een aanzet voor een jaarplan/werkplan
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden
 • Verdiepen we ons in onderhandelen en kijken we naar onderhandelingsstijlen
 • Onderzoeken we ontwikkelingen in organisaties en in de zorg en de effecten ervan op de medezeggenschap door cliëntenraden
 • Maken we een plan hoe je de cliëntenraad kunt verleiden om intensief contact met de achterban te onderhouden

 

Tijdens de opleidingsdagen is er gelegenheid voor: 

 • kennisdeling,
 • uitwisselen van ervaringen,
 • kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen,
 • praktijkoefeningen en
 • nadenken en reflecteren.

 

Algemene informatie:

 • De lesdagen zijn: 28 oktober, 18 november en 16 december 2020 en 13 januari en 10 februari 2021
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd.
 • De prijs voor de opleiding bedraagt € 3000,00 inclusief koffie, thee, fris, lunch, lesmateriaal, diploma en vermelding in het SPEN register.
 • De locatie is Vergader en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk voor de opleiding, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraad ondersteuners.
 • Voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht (examen).
 • Na behalen van het examen ontvangen de deelnemers een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister.
 • De hoofddocent en coördinator van de opleiding is Hans van Dinteren.
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Richard Raaphorst en Hans Jonkman.
 • De opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is door de accreditatiecommissie van de SCOOR-RMZO geaccrediteerd voor 10 PE punten. Ambtelijk Secretarissen die als MZ trainer/opleider zijn geaccrediteerd/geregistreerd door het RMZO-SCOOR register komen hiervoor in aanmerking.

 

Dag 1 Basiskennis, plaats in de organisatie, visie en planmatig werken (Hans van Dinteren)

 • WMCZ (kennisdeling, uitwisseling)
  • Wat staat er wel in de wet en wat niet. Hoe kun je daarmee omgaan
  • Hoe is de medezeggenschap ingericht, wat moet en wat mag
  • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten
 • Rol van de ambtelijk secretaris in relatie tot de (c)cr en de raad van bestuur (kennisdeling, reflectie, uitwisseling)
  • Welke rollen kun je innemen
  • Welke rollen passen bij jou als AS
  • Welke manier van communiceren past bij de verschillende rollen
 • Visie op medezeggenschap (groepswerk, reflectie, uitwisseling)
  • Controleren of mee-beleid ontwikkelen
  • Wat betekent die keuze voor de werkwijze van de (c)cr of de AS
  • Hoe vertaal je die visie in concrete acties binnen het proces van beleidsvorming
 • Planmatig werken (kennisdeling, plan maken)
  • Waar haal je de bouwstenen voor een jaarplan/werkplan vandaan
  • Hoe kom je tot een goed jaarplan voor een (c)cr

 

Dag 2 Adviezen geven en jaarrekening en begroting (Richard Raaphorst)

 • Een adviesaanvraag beoordelen: Je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar een adviesaanvraag. Een manier om dit te doen is middels een kansen-risicobenadering (kennisdeling, uitwisseling, oefenen)
  • Hoe verhouden kansen en risico’s zich tot doelstellingen van de cliënt, het cliëntperspectief
  • Hoe kun je gebruik maken van een kansen- en risico-inventarisatie ? Met de methode probeer je zicht te krijgen op de gevolgen van de aanvraag op de korte en de langere termijn.
  • Wat betekenen keuzes op korte- en op langere termijn?
  • Hoe kun je al deze afwegingen op inzichtelijke wijze ordenen en tot een goed advies komen?
  • We werken vanuit een casus die aansluit aan de actuele praktijk van de meeste zorginstellingen
 • Jaarrekening en begroting: cliëntenraden hebben adviesrecht op de jaarrekening en de begroting. Maar met welk doel en uitgangspunt doe je dat als cliëntenraad eigenlijk (kennisdeling, uitwisselen, reflectie)
  • Hoe ziet de financiële cyclus er uit
  • Welke onderdelen zitten er in een jaarrekening en een begroting
  • Hoe zorg je ervoor dat je ook naar financiën blijft kijken vanuit het cliëntperspectief? Wat betekent dat voor de vragen die je aan de organisatie stelt
  • We kijken naar een aantal onderdelen die het meest raken (direct of indirect) aan het cliëntperspectief
  • We werken met een begroting en een jaarrekening van een zorginstelling als voorbeeld

 

Dag 3 Communicatie (Hans van Dinteren)

 • Welke groepsprocessen neem je waar (groepswerk en uitwisseling)
 • Welke rollen nemen mensen in de groep in (kennisdeling, uitwisseling, training)
  • Teamrollen Belbin
 • Communicatie binnen de (C)CR en communicatie met de bestuurder (kennisdeling, oefenen, uitwisseling)
  • Waar gaat het om bij communicatie: spreken, luisteren en non-verbaal gedrag
  • Hoe kun je de onderlinge communicatie beïnvloeden als ambtelijk secretaris zonder dat je het gesprek over gaat nemen van de CR-leden
  • Hoe kun je de (C)CR stimuleren meer uit het gesprek met de bestuurder te halen
  • Roos van Leary: hoe beïnvloedt dat wat je zegt de ander en omgekeerd
 • De kracht van feedback (kennisdeling, oefenen, reflectie)
  • Hoe kun je feedback inzetten om de communicatie te verbeteren
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om feedback effectief in te kunnen zetten

 

Dag 4 Onafhankelijkheid en toekomst (Mw. Hans Jonkman)

 • Governancecode Zorg (2017) – vanuit governance perspectief naar cliënten-medezeggenschap kijken (informatie, uitwisseling)
  • Wat is de Governancecode en hoe is deze ontstaan
  • Wat is de rol van de raad van toezicht in een maatschappelijke organisatie
  • Op welke momenten komen de raad van toezicht en de cliëntenraad elkaar tegen en hoe stel je je dan op?
 • Cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • Wat zijn de onderdelen van het cliëntenraad-werk?
  • Van cliëntenraden wordt verwacht dat zij het cliëntenperspectief inbrengen. Wat is eigenlijk het cliëntenperspectief?
  • Met welk verlies heeft de cliëntengroep van jouw cliëntenraad te maken?
  • Hoe zorgt je cliëntenraad – in samenwerking met de organisatie – ervoor dat het cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie wordt ingebracht?
 • Invloed van de cliëntenraad (reflectie, oefenen)
  • Wat wordt bedoeld met invloed en betrokkenheid en hoe vergroot je je invloed;
  • Oefening met de cirkel van invloed en betrokkenheid.
 • Creatief blijven denken – soms is het lastig om creatief te blijven denken als je regelmatig vergaderd met een vaste groep mensen (reflectie, oefenen)
 • De Denkhoeden van De Bono stimuleren om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen;
 • Met behulp van situaties uit de dagelijkse praktijk van de cursisten proberen we de Denkhoeden van De Bono uit.

 

Dag 5 Overleg (Hans van Dinteren)

 • De (C)CR krijgt beleidsstukken ter beoordeling voorgelegd. Beleid beoordeel je vanuit je eigen opvattingen over goede zorg en vanuit je rol als (C)CR. Daarvoor moet je een aantal zaken op orde hebben (kennisdeling, groepswerk, uitwisseling, reflectie):
  • Wat is de visie van de (C)CR op medezeggenschap en hoe vertaal jeat in een checklist voor het beoordelen van beleid (inhoud)
  • Welke elementen horen in ieder beleidsstuk of in iedere adviesaanvraag te zijn opgenomen en hoe vertaal je dat in een checklist (vorm)
 • Hoe kun je effectief en efficiënt vergaderen (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • Hoe krijg je de (c)cr zover
 • Het proces om tot een besluit te komen kun je op meerdere wijzen vormgeven (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)
 • De (c)cr onderhandelt voortdurend met de raad van bestuur. Jij als AS onderhandelt mogelijk regelmatig namens de (c)cr, maar mogelijk ook wel met de (c)cr (kennisdeling, uitwisseling, oefenen)
  • Wat zijn de basale kenmerken van onderhandelen
  • Welke onderhandelingsstijl hanteer jij
  • Welke tactieken kun je inzetten

 

 

Doel

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Resultaat
 • Een CPION erkend diploma en vermelding in het Abituriëntenregister.
 • Aan het eind van de opleiding heb je je kennis van de wet opgefrist.
 • Je hebt nagedacht over je rol als ambtelijk secretaris/CR Ondersteuner.
 • Je hebt je verdiept in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de relatie tussen de (C)CR en de bestuurder.
 • Je hebt nagedacht over hoe je de (C)CR kunt helpen om meer vanuit een visie op medezeggenschap naar hun werk te kijken en wat dat betekent voor het tijdstip waarop een (C)CR zich bemoeit met (de ontwikkeling van) beleid.
 • Tot slot heb je een checklist voor het beoordelen van beleid gemaakt en heb je een aanzet voor een jaarplan/werkplan gemaakt.
Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad. De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.

Duur

De lesdagen zijn:

28 oktober, 18 november en 16 december 2020 en 13 januari en 10 februari 2021

Bijzonderheden
 • De lesdagen zijn: 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni 2020
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd.
 • De prijs voor de opleiding bedraagt € 3000,00 inclusief koffie, thee, fris, lunch, lesmateriaal, diploma en vermelding in het SPEN register.
 • De locatie is Vergader en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk.
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk voor de opleiding, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraadsondersteuners.
 • Voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht (examen).
 • Na behalen van het examen ontvangen de deelnemers een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister
 • De hoofddocent en coördinator van de opleiding is Hans van Dinteren.
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Richard Raaphorst en Hans Jonkman.
Uw Trainers
PDF
Prijs

€ 3000,00 voor vijf dagen, inclusief koffie, thee, water, versnaperingen, lunchbuffet, lesmateriaal, eindtoets, CPION erkend diploma en registratie in het Abituriëntenregister.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

PRIJS voor vijf opleidingsdagen inclusief diploma en registervermelding:

€ 3000,00

Opleidingsdata

28 oktober, 18 november, 16 december 2020
13 januari en 10 februari 2021

Andere data?

Locatie

Vergader en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX  Nijkerk

033 2460804

www.deschakelnijkerk.nl

Andere locatie?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!