15 september 2021 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

15 september 2021 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

 3.000,00

De NCZ beroepsgerichte Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau.

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®,
Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad
CPION gecertificeerd, HBO-niveau

Een ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner bevindt zich vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

De cliëntenraad heeft als opdracht om vanuit het cliëntperspectief een bijdrage te leveren aan de besluiten en de handelwijze van de zorginstelling. Hoe kun je als ambtelijk secretaris die rol van de cliëntenraad stimuleren en bevorderen dat de cliëntenraad in de positie wordt gebracht dat deze die rol ook kan spelen?

NCZ hecht veel belang aan de ondersteuning die cliëntenraden en hun leden nodig hebben. Om dat te benadrukken, heeft NCZ een geregistreerde beroepsgerichte opleiding tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad ontwikkeld.

De opleiding is gecertificeerd door CPION en degenen die de opleiding met minstens een voldoende afsluiten, ontvangen een diploma en worden opgenomen in het SPEN-register (Lloyds).

In deze gecertificeerde opleiding
 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op.
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie.
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep en jouw rol in deze processen.
 • Staan we stil bij de rol en positie van de cliëntenraad en van jou in crisissituaties.
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen.
 • Maken we een checklist voor het beoordelen van beleid.
 • Maken we een aanzet voor een jaarplan/werkplan.
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen.
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden.
 • Verdiepen we ons in onderhandelen en kijken we naar onderhandelingsstijlen.
 • Onderzoeken we ontwikkelingen in organisaties en in de zorg en de effecten ervan op de medezeggenschap door cliëntenraden.
 • Maken we een plan hoe je de cliëntenraad kunt verleiden om intensief contact met de achterban te onderhouden.
Tijdens de opleidingsdagen is er gelegenheid voor
 • Kennisdeling.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen.
 • Praktijkoefeningen.
 • Nadenken en reflecteren.
Algemene informatie
 • De lesdagen zijn: 15 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2021 en 12 januari 2022
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd.
 • De prijs voor de opleiding bedraagt € 3000,00 inclusief koffie, thee, fris, lunch, lesmateriaal, diploma en vermelding in het SPEN register.
 • De locatie is Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ, Duiven (Natuurlijk worden alle corona-maatregelen die dan van kracht zijn gehanteerd).
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk voor de opleiding, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraadsondersteuners.
 • Specifieke voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht (examen).
 • Na behalen van het examen ontvangen de deelnemers een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister.
 • De hoofddocent en coördinator van de opleiding is Hans van Dinteren.
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Richard Raaphorst, Hans Jonkman en Lisette Verploegen.
 • De opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is door de accreditatiecommissie van de SCOOR-RMZO geaccrediteerd voor 10 PE punten. Ambtelijk Secretarissen die als MZ trainer/opleider zijn geaccrediteerd/geregistreerd door het RMZO-SCOOR register komen hiervoor in aanmerking.
Inhoud van de opleiding

Dag 1 Crisis en de rol van de cliëntenraad  (Hans van Dinteren)

(kennisdeling, reflectie, informatie, uitwisseling)

 • WMCZ (kennisdeling, uitwisseling)
  • Wat staat er wel in de wet en wat niet. Hoe kun je daarmee omgaan
  • Hoe is de medezeggenschap ingericht, wat moet en wat mag
  • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten
 • Rol van de ambtelijk secretaris in relatie tot de (c)cr en de raad van bestuur (kennisdeling, reflectie, uitwisseling)
  • Welke rollen kun je innemen
  • Welke rollen passen bij jou als AS
  • Welke manier van communiceren past bij de verschillende rollen
 • Crisis en de rol van de cliëntenraad
  • Welke rollen hebben de cliëntenraad en de AS in een crisissituatie
  • Wat zijn de gevolgen van een crisis voor de cliënten en voor de organisatie
  • Kies je voor formeel of informeel overleg
  • Welke acties kun je inzetten om de raad en de AS betrokken te houden
  • Welke acties onderneem je naar de achterban

 

Dag 2 Onafhankelijkheid en toekomst (Hans Jonkman)

 • Governancecode Zorg (2017) – vanuit governanceperspectief naar cliëntmedezeggenschap kijken (informatie, uitwisseling)
  • Wat is de Governancecode en hoe is deze ontstaan
  • Wat is de rol van de raad van toezicht in een maatschappelijke organisatie
  • Op welke momenten komen de raad van toezicht en de cliëntenraad elkaar tegen en hoe stel je je dan op?
 • Cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • Wat zijn de onderdelen van het cliëntenraadswerk?
  • Van cliëntenraden wordt verwacht dat zij het cliëntenperspectief inbrengen. Wat is eigenlijk het cliëntenperspectief?
  • Met welk verlies heeft de cliëntengroep van jouw cliëntenraad te maken?
 • Hoe zorgt je cliëntenraad – in samenwerking met de organisatie – ervoor dat het cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie wordt ingebracht?
 • Invloed van de cliëntenraad (reflectie, oefenen)
  • Wat wordt bedoeld met invloed en betrokkenheid en hoe vergroot je je invloed;
  • Oefening met de cirkel van invloed en betrokkenheid.
 • Creatief blijven denken – soms is het lastig om creatief te blijven denken als je regelmatig vergaderd met een vaste groep mensen (reflectie, oefenen)
  • De Denkhoeden van De Bono stimuleren om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen;
  • Met behulp van situaties uit de dagelijkse praktijk van de cursisten proberen we de Denkhoeden van De Bono uit.

 

Dag 3 Groepsprocessen, planmatig werken en financiën (Hans van Dinteren)

 • Welke groepsprocessen neem je waar (groepswerk en uitwisseling)
 • Welke rollen nemen mensen in de groep in (kennisdeling, uitwisseling, training)
  • Teamrollen Belbin
 • Hoe kun je effectief en efficiënt vergaderen (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • Hoe krijg je de (c)cr zover
 • Het proces om tot een besluit te komen kun je op meerdere wijzen vormgeven (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)
 • Planmatig werken (kennisdeling, plan maken)
  • Waar haal je de bouwstenen voor een jaarplan/werkplan vandaan
  • Hoe kom je tot een goed jaarplan voor een (c)cr
 • Jaarrekening en begroting: cliëntenraden hebben adviesrecht op de jaarrekening en de begroting. Maar met welk doel en uitgangspunt doe je dat als cliëntenraad eigenlijk (kennisdeling, uitwisselen, reflectie)
  • Hoe ziet de financiële cyclus er uit
  • Welke onderdelen zitten er in een jaarrekening en een begroting
  • Hoe zorg je ervoor dat je ook naar financiën blijft kijken vanuit het cliëntperspectief? Wat betekent dat voor de vragen die je aan de organisatie stelt
  • We kijken naar een aantal onderdelen die het meest raken (direct of indirect) aan het cliëntperspectief
  • We werken met een begroting en een jaarrekening van een zorginstelling als voorbeeld

 

Dag 4 Adviezen geven (Richard Raaphorst) en communicatie (Lisette Verploegen)

 • Een adviesaanvraag beoordelen: Je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar een adviesaanvraag. Een manier om dit te doen is middels een kansen-risicobenadering (kennisdeling, uitwisseling, oefenen)
  • Hoe verhouden kansen en risico’s zich tot doelstellingen van de cliënt, het cliëntperspectief
  • Hoe kun je gebruik maken van een kansen- en risico-inventarisatie ? Met de methode probeer je zicht te krijgen op de gevolgen van de aanvraag op de korte en de langere termijn.
  • Wat betekenen keuzes op korte- en op langere termijn?
  • Hoe kun je al deze afwegingen op inzichtelijke wijze ordenen en tot een goed advies komen?
  • We werken vanuit een casus die aansluit aan de actuele praktijk van de meeste zorginstellingen
 • Communicatie binnen de (C)CR en communicatie met de bestuurder (kennisdeling, oefenen, uitwisseling)
  • Waar gaat het om bij communicatie: spreken, luisteren en non-verbaal gedrag
  • Hoe kun je de onderlinge communicatie beïnvloeden als ambtelijk secretaris zonder dat je het gesprek over gaat nemen van de CR-leden
  • Hoe kun je de (C)CR stimuleren meer uit het gesprek met de bestuurder te halen
  • Roos van Leary: hoe beïnvloedt dat wat je zegt de ander en omgekeerd
 • De kracht van feedback (kennisdeling, oefenen, reflectie)
  • Hoe kun je feedback inzetten om de communicatie te verbeteren
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om feedback effectief in te kunnen zetten

 

Dag 5 Beoordelen beleid en onderhandelen (Hans van Dinteren)

 • Visie op medezeggenschap (groepswerk, reflectie, uitwisseling)
  • Controleren of mee-beleid ontwikkelen
  • Wat betekent die keuze voor de werkwijze van de (c)cr of de AS
  • Hoe vertaal je die visie in concrete acties binnen het proces van beleidsvorming
 • De (C)CR krijgt beleidsstukken ter beoordeling voorgelegd. Beleid beoordeel je vanuit je eigen opvattingen over goede zorg en vanuit je rol als (C)CR. Daarvoor moet je een aantal zaken op orde hebben (kennisdeling, groepswerk, uitwisseling, reflectie):
  • Wat is de visie van de (C)CR op medezeggenschap en hoe vertaal je dat in een checklist voor het beoordelen van beleid (inhoud)
  • Welke elementen horen in ieder beleidsstuk of in iedere adviesaanvraag te zijn opgenomen en hoe vertaal je dat in een checklist (vorm)
 • De (c)cr onderhandelt voortdurend met de raad van bestuur. Jij als AS onderhandelt mogelijk regelmatig namens de (c)cr, maar mogelijk ook wel met de (c)cr (kennisdeling, uitwisseling, oefenen)
  • Wat zijn de basale kenmerken van onderhandelen
  • Welke onderhandelingsstijl hanteer jij
  • Welke tactieken kun je inzetten
 • Capita selecta: onderwerpen die in de loop van de cursus zijn ingebracht en die nog niet aan de orde zijn geweest.

 

 De indeling van  de lesdagen en de trainers kan nog wijzigen.

Het doel

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Het resultaat
 • Een CPION erkend diploma en vermelding in het Abituriëntenregister.
 • Aan het eind van de opleiding heb je, tegen de achtergrond van het cliëntperspectief, je kennis van de wet en een aantal inhoudelijke onderwerpen opgefrist en uitgebreid.
 • Je hebt nagedacht over je rol als ambtelijk secretaris/CR Ondersteuner.
 • Je hebt je verdiept in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de relatie tussen de (C)CR en de bestuurder.
 • Je hebt nagedacht over hoe je de (C)CR kunt helpen om vanuit een visie op medezeggenschap naar hun werk te kijken en wat dat betekent voor het tijdstip waarop een (C)CR zich bemoeit met (de ontwikkeling van) beleid.
 • Tot slot heb je een checklist voor het beoordelen van beleid gemaakt en heb je een aanzet voor een jaarplan/werkplan gemaakt.
Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.

De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau.

Specifieke voorkennis is niet vereist.

Data

15 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2021 en 12 januari 2022

Uw Trainers
Het pdf-bestand
De prijs

€ 3000,00 voor vijf dagen, inclusief koffie, thee, water, versnaperingen, lunchbuffet, lesmateriaal, eindtoets, CPION erkend diploma en registratie in het Abituriëntenregister.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

Bent u werkeloos of herintredend en ontvangt u een uitkering van het UWV? Onze opleiding is erkend door het UWV en kan in bepaalde gevallen grotendeels (maximaal 2500,00) door het UWV gefinancierd worden. Dit gaat via uw contactpersoon bij het UWV.

Prijs inclusief diploma en registervermelding:

€ 3000,00

Opleidingsdata

15 september, 13 oktober,

10 november en 8 december 2021

12 januari 2022

Andere data?

Locatie

Hotel Gieling,

Nieuwgraaf 4,

6921 RJ, Duiven

(Corona-maatregelen die dan van kracht zijn worden gehanteerd)

Andere locatie?

NCZ