5 oktober 2021 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

5 oktober 2021 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

 3.000,00

De NCZ beroepsgerichte Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau.

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®,
Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad
CPION gecertificeerd, HBO-niveau

Een ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner bevindt zich vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

De cliëntenraad heeft als opdracht om vanuit het cliëntperspectief een bijdrage te leveren aan de besluiten en de handelwijze van de zorginstelling. Hoe kun je als ambtelijk secretaris die rol van de cliëntenraad stimuleren en bevorderen dat de cliëntenraad in de positie wordt gebracht dat deze die rol ook kan spelen?

NCZ hecht veel belang aan de ondersteuning die cliëntenraden en hun leden nodig hebben. Om dat te benadrukken, heeft NCZ een geregistreerde beroepsgerichte opleiding tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad ontwikkeld.

De opleiding is gecertificeerd door CPION en degenen die de opleiding met minstens een voldoende afsluiten, ontvangen een diploma en worden opgenomen in het SPEN-register (Lloyds).

In deze gecertificeerde opleiding
 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op.
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie.
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep en jouw rol in deze processen.
 • Staan we stil bij de rol en positie van de cliëntenraad en van jou in crisissituaties.
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen.
 • Maken we een checklist voor het beoordelen van beleid.
 • Maken we een aanzet voor een jaarplan/werkplan.
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen.
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden.
 • Verdiepen we ons in onderhandelen en kijken we naar onderhandelingsstijlen.
 • Onderzoeken we ontwikkelingen in organisaties en in de zorg en de effecten ervan op de medezeggenschap door cliëntenraden.
 • Maken we een plan hoe je de cliëntenraad kunt verleiden om intensief contact met de achterban te onderhouden.
Tijdens de opleidingsdagen is er gelegenheid voor
 • Kennisdeling.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen.
 • Praktijkoefeningen.
 • Nadenken en reflecteren.
Algemene informatie
 • De lesdagen zijn: 5 oktober, 10 november en 8 december 2021 en 12 januari en 9 februari 2022
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd.
 • De prijs voor de opleiding bedraagt € 3000,00 inclusief koffie, thee, fris, lunch, lesmateriaal, diploma en vermelding in het SPEN register.
 • De locatie is Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ, Duiven (Natuurlijk worden alle corona-maatregelen die dan van kracht zijn gehanteerd).
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk voor de opleiding, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraadsondersteuners.
 • Specifieke voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht (examen).
 • Na behalen van het examen ontvangen de deelnemers een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister.
 • De hoofddocent en coördinator van de opleiding is Lisette Verploegen.
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Hans van Dinteren en Kitty van de Vossenberg.
 • De opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is door de accreditatiecommissie van de SCOOR-RMZO geaccrediteerd voor 10 PE punten. Ambtelijk Secretarissen die als MZ trainer/opleider zijn geaccrediteerd/geregistreerd door het RMZO-SCOOR register komen hiervoor in aanmerking.
Dag 1 van de opleiding

Dag 1 Kaders van de opleiding, wetgeving, intervisie, waarom medezeggenschap en takenpakket ASC (Lisette Verploegen en Hans van Dinteren)

Thema’s die aan bod komen:

– Kennismaking opleiding en deelnemers onderling, basis voor groepsvorming
– WMCZ 2018 :
* Kaders van de wet
* Inrichting MZ (C)CR/OR, verwantenraad/bewonerscommissie wat moet, wat mag?
* Medezeggenschapsregeling
* Actuele ontwikkelingen
* Visie op medezeggenschap
* Overige wetgeving? Wet zorg en dwang/ Wet meldcode HG/KM/
– Intervisie: inbreng casuïstiek
– Taak, Rol en positie van de AS
* verschillende rollen
* takenpakket/functieomschrijving
* PDCA cyclus

Activiteiten/werkvormen:

– Kennismakingsopdracht
– Overdragen kennis, presentatie
– Uitwerken/presenteren van belangrijkste wetsartikelen
– Quiz of presentatie van een artikel
– Opstart Intervisie/collegiale consultatie
– Opdracht Persoonlijk ontwikkelplan ASC
– Actiepunt bepalen n.a.v. dag 1

Doel/resultaat:

– Kennis/Oefening/Reflectie/Ervaring
– Zicht op de opzet, structuur en werkwijze van de opleiding (verwachtingen over en weer)
– Kennis van WMCZ 2018
– Methodische casuïstiek aanpak via intervisie
– Zicht op Taak, rol, positie van ASC;
* Plaats in de organisatie
* Basishouding
* Doel van de functie
* Taakgebieden
* Functie-eisen
– Visieontwikkeling: Waarom Cliëntenmedezeggenschap

Tijdsinvestering huiswerk:

* Leesopdracht WMCZ 2018
* Meenemen medezeggenschapsregeling en eigen functieomschrijving
* Luisteren podcast Medezeggenschapsregeling cliëntenraden: ready to go?

 

Dag 2 van de opleiding

Dag 2 Vaststellen criteria, werkprocessen, (C)CR online interview, intervisie en actiepunt (Kitty van de Vossenberg)

Thema’s die aan bod komen:

– Het interne netwerk: Verkenning van de relatie bestuur-toezicht-medezeggenschap
– Werkprocessen (C)CR
– Afstemming met de OR /MT/ AB
– Cirkel van invloed (ook als ASC)
– Grenzen van de medezeggenschap
– Intervisie: inbreng casuïstiek
– Oefenen met methode: Criteria

Activiteiten/werkvormen:

– Terugblik huiswerk/actiepunt
– Overdragen kennis
– Opdracht Intern Medezeggenschapsnetwerk
– Online interview met een ervaren ASC over samenwerking met RvB – RvT – (C)CR
– Oefening cirkel van invloed
– Oefening : Criteria-methode
– Intervisiemethodiek
– Actiepunt bepalen n.a.v. dag 2

Doel/resultaat:

– Zicht op de Governancecode Zorg
– Intern Medezeggenschapsnetwerk in kaart
– Criteria ontwikkelen t.a.v. casuïstiek vanuit het cliëntenperspectief

Tijdsinvestering huiswerk:

* Luisteren podcast Good governance in de zorg en de Wmcz2018

* Lezen Governancecode Zorg

– Vragen noteren over de Governancecode
– Organisatieschema eigen organisatie meenemen
– Inbreng casus intervisie

 

Dag 3 van de opleiding

Dag 3 Crisismanagement, bellen met een bekende en vergaderoefeningen (Lisette Verploegen en Hans van Dinteren)

Thema’s die aan bod komen:

– Financiële cyclus
– Jaarrekening/begroting
– Analyse van een begroting
– Crisismanagement en analyse van samenhangende mechanismen
– Vergadertechniek
– BOB-model
– Teamrollen Belbin
– Intervisie: inbreng casuïstiek

Activiteiten/werkvormen:

– Terugblik huiswerk/actiepunt
– Kennisoverdracht financiële cyclus
– Analyse van een begroting en jaarrekening
– Teamrollen test
– Vergaderoefening: omgaan met crisis
– Bellen met een ervaren ASC over teamsamenwerking binnen de (C)CCR
– Actiepunt bepalen n.a.v. dag 3

Doel/resultaat:

– Zicht op financiële cyclus en geoefend
– Analyse van begroting en jaarrekening vanuit cliëntenperspectief.
– Planmatig werken/jaarplan
– Kennis over theorie groepsprocessen/teamvorming en de rol van de ASC
– Vergadertechniek en de rol van de ASC

Tijdsinvestering huiswerk:

– Lezen notitie financieel beleid

Dag 4 van de opleiding

Dag 4 Beoordeling adviesaanvraag, scenario denken, schrijftips advies/jaarverslag, intervisie, actiepunt, bellen met een bekende (Lisette Verploegen) 

Thema’s die aan bod komen:

– Visie op medezeggenschap
– Beoordeling/scenario denken
– Advies/instemmingsaanvraag
* Tips en tricks voor het schrijven van een advies, notuleren, jaarverslag
– Intervisie: inbreng casuïstiek
– Communicatie en Cultuur in (C)CR en de rol van de ASC
– Roos van Leary: Zicht op ‘eigen ‘ aardigheden’ communicatiestijl/lastig gedrag
– De kracht van feedback

Activiteiten/werkvormen:

– Terugblik huiswerk/actiepunt
– Format beoordeling adviesaanvraag
– Oefening: schrijven van advies
– Bellen met een ervaren ASC
– Intervisiemethodiek
– Oefening Roos van Leary
– Oefening feedback
– Actiepunt bepalen n.a.v dag 4

Doel/resultaat:

– Visie op medezeggenschap
– Zicht op procedure en inhoud advies/ instemmingsaanvraag
* Beoordelen van een advies aanvraag
* Schrijven van een advies
– Communicatie in de (C)CR

Tijdsinvestering huiswerk:

– Meenemen adviesaanvraag en geschreven advies
– Opdracht stukje schrijven voor jaarverslag
– Casus intervisie

Dag 5 van de opleiding

Dag 5 Gezichtsbepalers in de (C)CR, cliëntenraadpleging, intervisie en pitchen (Lisette Verploegen en Kitty van de Vossenberg)

Thema’s die aan bod komen:

– Gezichtsbepalers (C)CR
– Visie op uitvoering functie ASC
– Intervisie: inbreng casuïstiek
– Cliëntenraadpleging/Contact achterban
– Werving van nieuwe leden voor de (C)CR

Activiteiten/werkvormen:

– Terugblik huiswerk/actiepunt
– Werkwijze/gezichtsbepalers eigen (C)CR huidig/wenselijk
– Werkvorm: Creatief denken: cliëntenraadpleging
– Intervisiemethodiek
– Pitchen persoonlijk ontwikkel plan
– Bellen met een ervaren ASC over cliëntenraadpleging

Doel/resultaat:

– Gezichtsbepalers (C)CR
– Cliëntenparticipatie
– Visie op positie ASC
– Profilering (C)CR

Tijdsinvestering huiswerk:

– Filmpje pitch
– Theorie gezichtsbepalers
– Overzicht huidige vormen van cliëntenraadpleging
– Casus inbreng

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.

De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau.

Specifieke voorkennis is niet vereist.

Data

5 oktober, 10 november en 8 december 2021

12 januari en 9 februari 2022

Uw Trainers
Het pdf-bestand
De prijs

€ 3000,00 voor vijf dagen, inclusief koffie, thee, water, versnaperingen, lunchbuffet, lesmateriaal, eindtoets, CPION erkend diploma en registratie in het Abituriëntenregister.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

Bent u werkeloos of herintredend en ontvangt u een uitkering van het UWV? Onze opleiding is erkend door het UWV en kan in bepaalde gevallen grotendeels (maximaal 2500,00) door het UWV gefinancierd worden. Dit gaat via uw contactpersoon bij het UWV.

Prijs inclusief diploma en registervermelding:

€ 3000,00

Opleidingsdata

5 oktober, 10 november

en 8 december 2021

12 januari en 9 februari 2022

Andere data?

Locatie

Hotel Gieling,

Nieuwgraaf 4,

6921 RJ, Duiven

(Corona-maatregelen die dan van kracht zijn worden gehanteerd)

Andere locatie?

NCZ