De toekomst van cliëntenmedezeggenschap in de zorg

Kerngroep

Het zogenoemde scheiden van wonen en zorg (ofwel de extramuralisering) de aangescherpte indicatiestelling, de nieuwe wetgeving, diverse bezuinigingen de uiteenlopende veranderingen en aanpassingen in zowel de curatieve als in de langdurige zorg die plaats vinden zijn zeer uitgebreid en worden in een bijzonder snel tempo ingevoerd. Dit heeft dan ook erg ingrijpende gevolgen voor de lokale, de centrale en de extramurale medezeggenschap zowel in de curatieve als in de langdurige zorg.

De overheid zoekt sinds de crisis in Nederland zich aandiende de randen op van de wettelijke kaders van de medezeggenschap voor de curatieve zorg ( is een behandeling die gericht is op een genezing).

Volgens de brief van de staatssecretaris Martin van Rijn over het ‘Goede bestuur in de Zorg’ van 19 september 2013 over de ’Medezeggenschap op maat’ zou de vorm en de inhoud van de medezeggenschap door en voor cliënten in de curatieve zorg voor het grootste deel ten nadelen uitvallen van de cliënt. In het voorstel wordt opengehouden of inspraak geregeld kan worden via een raad van cliënten of door een andere vorm van medezeggenschap. Een verplichting voor raden in de genezingsgerichte zorg met een sterke wettige positie is essentieel om te voorkomen dat er slechts een minimale invulling aan wordt gegeven en patiënten vertegenwoordiging dan een zogenaamde wassen neus wordt. Als de officiële positie van de raden voor cliënten vermindert zijn zij afhankelijk van de hulpvaardigheid van de betreffende bestuurders om de raad op de juiste waarde aan te merken. Natuurlijk willen de bestuurders het belang van de cliënten voor laten gaan maar door de nu geldende financiële druk van de verzekeraars en de banken en door de enorme complexe regels kan dat wel behoorlijk moeilijk zijn en een raad voor de cliënten kan dan juist van een grote en toegevoegde waarde zijn. Met de adviesraad en de kerngroep samen probeert Netwerk Clientenraden in de Zorg een tegengeluid te geven in de richting van de overheid.

Medezeggenschap wordt moeilijker

Voor de medezeggenschap over de transitie langdurige zorg gaat op dat het ook minder makkelijk wordt om daar leden voor te werven. Cliënten komen immers de betreffende zorginstelling binnen met een aanzienlijke indicatie en zijn dan vaak zo erg afhankelijk van de zorg dat zij dan geen zitting meer kunnen nemen in iets zoals een raad voor cliënten.

Maar vanzelfsprekend voelen meerdere mensen zich betrokken bij de zorg. Een raad voor patenten hoeft ook niet perse een afspiegeling te zijn van alleen maar bewoners. Ook andere mensen zoals de mantelzorgers, de vrijwilligers, familieleden, de wettelijke vertegenwoordigers of vrijwilligers die actief betrokken zijn bij de betreffende locatie kunnen zich ook aansluiten bij een raad voor cliënten. Zij zijn immers allemaal een partner in het proces van de zorg.

Veranderingen in de zorg

Veel raden van cliënten moeten het behartigen van hun belangen verschuiven van de intramurale naar de extramurale zorg. En dit vergt een andere manier van werken wat de thema’s betreft en ook wat de contacten met de achterban aangaan. De participanten zijn dan te vinden in de verschillende wijken in plaats van dat de communicatie uitsluitend intern is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld commissies van bewoners, huurdersverenigingen, de wijkraden, ouderenbonden of verenigingen of mantelzorgorganisaties.

De nieuwe zorgvoorstellen

Dit is dus het juiste tijdstip om met actuele voorstellen te komen. Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg wil met de raden voor cliënten en de andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg gesprekken voeren over onder meer hoe belangrijk de medezeggenschap is, hoe deze eruit moet komen te zien, de wettelijke kaders die daarbij precies passen, of een klassieke medezeggenschap voor elke locatie in de toekomst nog wel werkbaar is en wat er anders moet en anders kan.

Netwerk Clientenraden in de Zorg is een groot voorstander van de denktank cliënten medezeggenschap nieuwe stijl en is op zoek naar deelnemers die samen willen uitzoeken hoe de toekomst van de medezeggenschap in de langdurige zorg er het beste uit kan gaan zien. Thema’s als nieuwe wetgeving, nieuwe woonvormen, de achterban, nieuwe samenwerkingspartners, het werven van nieuwe leden, welk type leden, nieuwe lijnen voor communicatie zullen onder andere ook aan de orde komen. De pilot loopt van september 2014 tot september 2015 en moet een concreet voorstel over de toekomst van de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen opleveren.

NCZ