Eerste Kamer Tag

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft vandaag dinsdag 6 oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. NCZ zal in samenwerking met Quasir zo spoedig mogelijk een reeks workshops voor Cliëntenraden aanbieden om de (on)mogelijkheden van de nieuwe wet uit te leggen.
opgave voor twee nieuwe ministers VWS
Visie curatieve zorg in krimpregio’s

Visie curatieve zorg in krimpregio's  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio's op peil te houden. Onder andere een deel van Noord- en Oost-Groningen valt hieronder. Het gebied moet voor huisartsen aantrekkelijker worden om zich te vestigen. Daarnaast wil Schippers op...

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten
Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van de leden van de Eerste Kamer over onderhavig wetsvoorstel. In onderstaande brief worden deze vragen beantwoord in de volgorde waarin deze zijn gesteld door de verschillende fracties.
Kamerbrief over de transitie van de Wmo

Lees hier de BRIEF van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de stappen die gemeenten minimaal moeten zetten bij de transitie van de Wmo 2015. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. En de BIJLAGEN 'Focuslijst Wmo 2015' en  'Transitie Wmo 2015: focuspunten,...

NCZ