Samenwerking Quasir en NCZ

In het kader van uitvoering geven aan de Wkkgz werken de Academy van Quasir  en de Academie van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) samen.

Door trainers voor beide trainingsinstituten in te zetten krijgen cliëntenraden, voorzitters van cliëntenraden, cliëntenraad ondersteuners, managers, bestuurders en andere belanghebbenden vanuit de praktijk meer inzicht in de achtergrond van de functies van klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker, clientvertrouwenspersoon én clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd).

Klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, cliëntvertrouwenspersonen en cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang krijgen omgekeerd meer inzicht in de rol, taak en functie van (centrale) cliëntenraden en hun gesprekspartners.

De ambitie van  NCZ en van Quasir is dat de diverse functionarissen door wederzijds begrip en inzicht in elkaars werkzaamheden de samenwerking binnen zorgorganisaties ten behoeve van de cliënt kunnen verbeteren. Waarbij de cliënt het gevoel krijgt en ervaart serieus genomen te worden en dat er ook werkelijk iets met zijn feedback wordt gedaan.

Deze Quasir-trainers werken óók voor NCZ:

Johan Bartels

Johan Bartels heeft het grootste deel van zijn werkzame leven functies bekleed in management en directiefuncties in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg en VV&T en revalidatie. Sinds 2018 is hij actief als zelfstandig adviseur op het snijvlak van cliënt- en organisatiebelang in zorgorganisaties, in de rol van probleemoplosser, trainer of procesbegeleider. Verder werkt hij als calamiteitenonderzoeker en adviseur voor Quasir, is onafhankelijk voorzitter van een CCR en auditor bij Perspekt.
Johan op LinkedIn

Gabrielle Bos

Gabrielle Bos is Jurist van origine en heeft 15 jaar geleden de overstap gemaakt naar trainer en coach. Als trainer heeft ze onder meer een groot aantal Oudercommissies van kinderdagverblijven en BSO’S getraind, vaak ook in combinatie met de gesprekspartners van deze commissies, het management van de betreffende organisaties. Het trainen van medezeggenschapsorganen is haar dus niet vreemd. Op dit moment besteedt ze haar meeste tijd aan het opleiden en coachen van klachtenfunctionarissen in de zorg en cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang voor Quasir.
Gabrielle op LinkedIn