Visie en Missie

Onze Visie

Cliëntenraden in de zorg zijn gelijkwaardige gesprekspartners met betrekking tot cliëntenbelangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden. Door de krachten te bundelen oefent NCZ invloed uit op overheid, politiek, inspectie en zorgverzekeraars.

NCZ functioneert als instrument voor de belangen van de cliënt. De cliënt staat centraal.

NCZ vindt vooral ‘De Menselijke Maat’ in de zorg bepalend voor de kwaliteit. De kwaliteit wordt gezien en gemeten aan de hand van de beleving van de cliënt. De kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van de door NCZ ontwikkelde BASS-formule, die staat voor Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer*.

visie-ncz

Onze Missie

NCZ is een laagdrempelige en professionele netwerkorganisatie, waar cliëntenraden hun kennis verdiepen en verbreden en waar uitwisseling met andere cliëntenraden plaatsvindt. Cliëntenraden en netwerkpartners kunnen op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen in het netwerk om zo de medezeggenschap in de zorg te versterken.

NCZ verbindt, bevordert en behartigt (centrale) cliëntenraden en neemt initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg aan cliënten in het algemeen te verbeteren door overleg en advisering.

* Bejegening: een gelijkwaardige en vriendelijke benadering van de cliënt; Aandacht: bewustzijn van de cliënt als mens; oprechte betrokkenheid; Service/Sfeer: een servicegerichte omgeving waar binnen een positieve en respectvolle houding ten opzichte van de cliënt bestaat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!