KernNetwerken

Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)n Netwerken


Laten we de positie van cliëntenraden verder versterken!

 

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Het is ook belangrijk dat we de positie van cliëntenraden en ondersteuners in verpleeghuizen versterken. Daarom organiseerde NCZ in samenwerking met het ministerie van VWS landelijke kennis- en leernetwerk bijeenkomsten in 2019: Ke(r)n Netwerken.

Het betrof bijeenkomsten voor leden, voorzitters en ondersteuners van cliëntenraden, gericht op het verbeteren van de positie van cliëntenraden en het versterken van cliëntenraden bij hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de bijeenkomsten werden hun taak, functie, rol en positie behandeld met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het nieuwe wetsvoorstel Wmcz2018 als uitgangspunten.

De bijeenkomsten
Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te versterken, organiseerde NCZ in 2019 kennis- en leer netwerkbijeenkomsten.

De aanleiding voor de eerste ronde netwerkbijeenkomsten was de nieuwe wetgeving (Wmcz2018) en de gevolgen hiervan voor cliëntenraden. Tevens gingen we in op hoe cliëntenraden een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van zorg (o.a. met behulp van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg).

De aanleiding voor de tweede ronde van netwerkbijeenkomsten was het uitwerken van de nieuwe wetgeving in de samenwerking tussen cliëntenraden en de zorgorganisatie.

De wetgever gaat ervan uit dat cliëntenraden in contact zijn met hun achterban en dat zorgorganisaties met de cliëntenraad in gesprek zijn over hoe de achterban (de doelgroep of de cliëntengroep en hun naasten) bereikt wordt. Voor zorgorganisaties is het essentieel dat de stem van de cliëntengroep doorklinkt in de adviezen of de inspraak (na invoering van de nieuwe Wmcz2018) van de betreffende cliëntenraad.

Er is gekozen voor een netwerkbijeenkomst als werkvorm. Dat betekent dat de deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid hadden om ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de tweede bijeenkomsten waren er vragen over de nieuwe wet Wmcz en over nieuwe vormen van inspraak, invloed en (mede) zeggenschap vanuit de achterban.

Er werden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er was voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat.

De doelgroepen waren:

  1. Ambtelijk Secretarissen (Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad)
  2. Cliëntenraadsleden
  3. Voorzitters van cliëntenraden

 

De volgende punten kwamen in de bijeenkomsten aan de orde:

  • De rol en positie van de professionele ondersteuning
  • De rol en positie van de voorzitter
  • Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
  • Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk

 

Cliëntenraadsleden

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gingen over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en was er ruimte voor uitwisseling. We zochten naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat de NCZ daartoe heeft ontwikkeld kan daarin een belangrijke rol spelen.

Voorzitters

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters gingen ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten waren toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het ging niet alleen om kennis- en informatie. Het ging vooral ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maakten we gebruik van methodieken uit intervisie.

Ambtelijk Secretarissen/Cliëntenraad Ondersteuners

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gingen over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten waren toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het ging niet alleen om kennis- en informatie. Het ging vooral ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maakten we gebruik van methodieken uit intervisie.

Wat leverde het op? 

Hier treft u binnenkort het eindverslag van het project KernNetwerken

Daarnaast gingen de bijeenkomsten over continueren en zelf organiseren. Hierin speelt NCZ als netwerkorganisatie een belangrijke rol. Samen zorgen we dat de cliëntenraden volwassener worden en zich blijven ontwikkelen.

Klik hier voor het interview met projectleider Hans van Dinteren

NCZ