Cursussen

Cursussen op maat. Online, bij u op locatie of op open inschrijving op een locatie in Nederland. Lees hieronder de verschillende mogelijkheden.

STANDAARD CURSUSSEN

Een standaard cursus beslaat minimaal één dagdeel van drie lesuren. Een lesdag bestaat uit twee  dagdelen van drie lesuren, één uur pauze tussendoor en na afloop mogelijkheid tot napraten (u bent dus acht uur bezig).

Een standaard-cursus is een cursus die bij NCZ ‘op de plank’ ligt. de voorbereiding voor deze cursus is kort en de stof is algemeen.

De prijs voor een standaard cursus is € 120,00 per uur voor niet-leden. Dit is exclusief reis- en eventuele verblijfkosten van de trainer.

Wordt de cursus over verschillende dagen verspreid worden er voor iedere keer reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. (€ 0,30 per kilometer of openbaar vervoer op basis van eerste klas reizen)

Inbegrepen: lesmateriaal, literatuur/verwijzing naar literatuur, certificaat, koffie en thee.

NCZ leden ontvangen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket.

CURSUSSEN OP MAAT

Een cursus op maat kan over verschillende onderwerpen gaan en wordt op aanvraag en in overleg met u ontwikkeld. Alle onderwerpen van standaard cursussen en workshops kunnen wij toespitsen op uw specifieke situatie. De prijs voor een op maat gemaakte cursus is € 120,00 per uur voor niet-leden. Dit is exclusief reis- en eventuele verblijfkosten van de trainer.

Wordt de cursus over verschillende dagen verspreid worden er voor iedere keer reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. (€ 0,30 per kilometer of openbaar vervoer op basis van eerste klas reizen)

Inbegrepen: lesmateriaal, literatuur/verwijzing naar literatuur, certificaat, koffie en thee.

Het totaalbedrag voor de cursus is afhankelijk van de trainer, het onderwerp en de voorbereidingstijd.

NCZ leden krijgen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket.

ACTUEEL OVERZICHT CURSUSSEN

6 september 2022 ONLINE CURSUS Voorzitter Cliëntenraad: ‘Zoveel meer dan vergaderen’

Online cursus voor (vice) voorzitters van (centrale) cliëntenraden over hun rol, taak, functie en vaardigheden voor een betrokken en energieke clientenraad.

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

In deze cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018 wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid ingegaan op casussen.

Cursus In- en externe communicatie

Verkennen van de mogelijkheden om zowel de interne communicatie als de communicatie met de omgeving van de cliëntenraad te verbeteren.

Cursus Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk Reglement

Na het volgen van deze cursus Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement is de rol, functie en positie van de cliëntenraad duidelijk.

Cursus profileren van de cliëntenraad en werven van nieuwe leden

Tijdens deze cursus zult u een duidelijk beeld van het profiel van de clientenraad als geheel en van clientenraadsleden afzonderlijk verkrijgen. Maar ook een duidelijk beeld van de mogelijkheden om de clientenraad te profileren en om…

Cursus uit de startblokken met de nieuwe cliëntenraad

Tijdens deze cursus worden de contouren van de visie, missie en strategie van de cliëntenraad bepaald. Ook zal er tijd zijn om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen.  

Cursus Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z

De cliëntenraad is het aan een ieder verplicht enerzijds verantwoording af te leggen in een jaarverslag en anderzijds duidelijk aan te geven wat de doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn. Deze doelstellingen schrijven we in ons…

Cursus Cliëntenraad en Calamiteit

Vakkundig optreden en communiceren met cliënten en verwanten en met de interne geledingen, en te woord staan van de pers, onder de druk van een calamiteit of crisis.

Cursus Cliëntenraad en Zorginkoop

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in hoe u aan goede zorginkoop kunt bijdragen.

Cursus Cliëntenraad bij zelfsturend team

Nadat we met elkaar het theoretisch concept van zelfsturing hebben doorgenomen, gaan we per fase van invoering daarvan uw ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. In de workshop is vooral tijd voor uitwisseling van…

Cursus verbeteren functioneren Cliëntenraad

Het verbeteren van het functioneren van de (C)CR heeft een interne en een externe kant. In de workshop bekijken we beide kanten van het werk van de raad.

Cursus omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen

Tijdens deze cursus zult u leren het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en sturen van emoties tijdens besprekingen en of onderhandelingen.

Cursus omgaan met lastige gesprekspartners

Tijdens deze cursus leert u herkennen van een potentieel conflict en handvatten hebben om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Cursus Ziekenhuis en Bouwplannen

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als bouw, techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

NCZ BIEDT CURSUSSEN OVER O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN:

 • Adviseren over een (financieel) beleidsstuk.
 • Communicatie met de Directie/Bestuurder
 • Contact met de achterban.
 • Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z
 • Helder communiceren
 • Interne en externe communicatie van de (Centrale) Cliëntenraad.
 • Invloed op/betrokkenheid bij zorginkoop(beleid).
 • Kwaliteit van de Cliënten Medezeggenschap verbeteren.
 • Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk Reglement.
 • Missie en visie van de (Centrale) Cliëntenraad.
 • Omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen.
 • Omgaan met lastige gesprekspartners.
 • Positie en positionering van de Cliënten Medezeggenschap in de zorg. (hoe, waarom, wanneer zorg je er als (Centrale) Cliëntenraad voor dat je een serieuze gesprekspartner bent voor de Raad van Bestuur/Bestuurder)
 • Samenwerking Cliëntenraad/Ondernemingsraad vormgeven: (thematieken en problematieken komen overeen, perspectieven zijn anders, hoe kunnen partijen elkaar versterken)
 • Strategisch onderhandelen.
 • Teambuilding voor Cliëntenraden: een training op maat om gezamenlijk meer uit het team te halen, synergie. Elkaars kwaliteiten en talent in beeld brengen en leren hoe je hier meer gebruik van kunt maken.)
 • Uit de startblokken met de nieuwe Cliëntenraad. (Kennismaking en teamvorming, belangrijkste rechten en bevoegdheden leren kennen en toepassen, gezamenlijk ontwikkelen van visie en missie van de medezeggenschap, verkennen van mogelijke taken en rollen van de CR en formuleren van het CR-beleid, modellen voor vergadertechniek en besluitvorming leren kennen en vaardigheden oefenen in vergaderen, afspraken maken over de wijze van samenwerken en de taakverdeling binnen de CR en het opstellen van een werkplan met inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode)(vergadercyclus, effectieve communicatie en valkuilen, fasen van het besluitvormingsproces, rollen voorzitter, secretaris en CR-leden)
 • Voorzitters (centrale) cliëntenraden (voorzitten van een cliëntenraad met focus binnen de raad, effectief en efficiënt vergaderen, een prettige sfeer, goed contact met de Raad van Bestuur of de directie.)
 • Waarborg de continuïteit van uw Cliëntenraad en update uw overeenkomsten
 • Werk- en communicatieplan ‘aan de slag.’ (CR heeft een plan van aanpak waarmee het de komende periode aan de slag kan)
 • Werven van nieuwe leden voor de (Centrale) Cliëntenraad. (Wat werkt wel, welke ervaringen hebben andere cliëntenraden, welke activiteiten leveren belangstelling voor het lidmaatschap van de cliëntenraad op, welke acties zijn mogelijk, profielen)

Deze lijst is niet eindig. Er komen regelmatig nieuwe cursussen bij. Voor meer informatie over deze cursussen verzoeken wij u graag om contact met ons op te nemen.

NCZ