Management in de Zorg

gesprek-arts

De primaire doelstelling van cliëntenraden is het bewaken van de kwaliteit van zorg voor cliënten. De rol van de managers in de zorginstellingen is hierin cruciaal; kennis van zaken en oog voor de ‘menselijke maat’ zijn onder andere eigenschappen die een goede manager onderscheidt. Door de vele nieuwe ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de zorg, staan managers vandaag de dag echter onder forse druk. Welke rol speelt de cliëntenraad bij wijziging van het management of het aannemen van een nieuwe manager en wat is de toegevoegde waarde van goede samenwerking tussen beide partijen?

DE WET MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN ZORGINSTELLINGEN (WMCZ)

U kent hem ongetwijfeld : de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In deze wet worden o.a. de rechten en plichten van cliëntenraden beschreven.
In deze wet (artikel 3) staat onder andere dat het bestuur het advies van de cliëntenraden bij het aanstellen van leidinggevenden (managers) moet meenemen in de besluitvorming. Sterker nog, in dit geval is het zelfs zo dat het advies van de cliëntenraad op dit punt verzwaard is, dus zwaar weegt!
Als cliëntenraad staat de bewaking van de kwaliteit van de zorg voor de cliënten bovenaan.  Tevreden cliënten betekent goede zorg en een gedegen management. Maar in de praktijk staat er nogal eens wat ter discussie. Communicatie met het management is dan essentieel. Zijn jullie als cliëntenraad betrokken bij de aanstelling of wijziging van het management en is jullie advies overgenomen, dan heb je een voorsprong op o.a. een belangrijk aspect: vertrouwen!
De WMCZ geeft de cliëntenraad een handvat om goed te functioneren. Artikel 3 is hiervan een voorbeeld. Wees als raad vertrouwd met deze wet, zodat je optimaal gebruik kunt maken van je rechten. NCZ kan je hiermee helpen.

DE INVLOED VAN DE MANAGER OP CLIËNTENTEVREDENHEID

De invloed die de manager uitoefent op de kwaliteit van de zorg is erg groot. Deze reikt niet alleen tot de zorgverleners binnen de instelling, maar raakt uiteindelijk  direct de cliënten.
Een goede manager zorgt voor tevreden medewerkers en tevreden medewerkers verlenen zorg met aandacht. In dit geval hebben we dus ook tevreden clienten en een tevreden cliëntenraad.
Tevredenheid wordt in hoge mate bepaald door kwaliteit. Vallen er binnen een instelling steekjes en gaat er in de schakel iets mis, dan wordt er onder de maat kwaliteit geleverd en is de cliënt hiervan de dupe.
Maar hoe definieer je kwaliteit?
De visie van NCZ is :  “de kwaliteit wordt gezien en gemeten aan de hand van de beleving van de cliënt”.
Hiervoor is een formule ontwikkeld die deze kwaliteit definieert; de BASS-formule (Bejegening, Aandacht, Service, Sfeer). Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

BEVORDEREN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN CLIËNTENRAAD EN MANAGEMENT

Het is erg belangrijk dat een cliëntenraad dusdanig is samengesteld dat communicatie op managementniveau geen belemmering vormt. De samenstelling van de cliëntenraad moet kennis op alle vlakken van de zorg in huis hebben om op een constructieve manier met het management te kunnen onderhandelen. Dat is nogal wat.
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) kan hierbij ondersteunen. Wij bieden cursussen die uitermate geschikt zijn voor cliëntenraad en manager. Dit kunnen standaard cursussen zijn, workshops of op maat gemaakte cursussen waarbij uw probleemstelling in het licht staat.
Samen leren en samen kennis delen heeft vele voordelen : het bevordert de relatie tussen manager en cliëntenraad en kweekt begrip.

WAT NCZ VOOR U KAN BETEKENEN

NCZ geeft onder andere cursussen die zowel voor cliëntenraden als management interessant zijn.  We hadden het al over het belang van goede communicatie. Dit is een vaardigheid die niet iedereen bezit. Zeker als de relatie tussen bepaalde partijen niet optimaal is, is de manier van communiceren essentieel. NCZ biedt een cursus die inhoudelijk ingaat op de interne en externe communicatie, een cursus die zowel voor manager als raad interessant is. Een ander voorbeeld is een cursus die regels en wetgeving binnen de organisatie van een instelling  behandelt. Of een cursus klachtenrecht; ook voor vele cliëntenraden en managers een lastig onderwerp.

Nieuw dit jaar zijn de masterclasses die wij organiseren in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Deze zijn uitermate geschikt voor zowel het management als de cliëntenraden.
Om er een te noemen: “De toekomst van de langdurige zorg: kansen & risico’s”. Deze wordt gegeven door Prof. Dr. Erik Schut, hoogleraar gezondheidseconomie op 31 maart 2015 bij NPCF in Utrecht.

Meer weten over cursussen, workshops en masterclasses? Kijk dan op onze website onder  “Cursussen” en verbreedt samen uw kennis en visie op de zorg anno 2015!

NCZ