Het jaar 2017 stond voor de Cliëntenraad Huisartsenpost Oost-Brabant vooral in het teken van het verstevigen van de onderlinge samenwerking en als uitwerking daarvan het herschikken van de aandachtsgebieden van de individuele leden. Continuering van een meer structureel overleg met het management van de afzonderlijke huisartsenposten is opgepakt. Doel hiervan is om meer zicht te krijgen op en mede daardoor meer inhoud te geven aan de lokale cliëntparticipatie. Het eerste contact met het management was constructief, uitnodigend, laagdrempelig en is veelbelovend voor de toekomst. Vervolgafspraken om tot een regulier overleg te komen hebben zij op alle posten kunnen realiseren.

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. De Cliëntenraad nam op uitnodiging van de Raad van Bestuur / Raad van Toezicht deel aan een organisatie brede eerste gedachtewisseling over de inrichting van de governance van de Huisartsenposten.

Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad in 2017 zitting genomen in een aantal nieuw geformeerde stuurgroepen. Dit betreft de stuurgroep Continuïteit en Dienstbelasting, de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid vanzelfsprekend en de stuurgroep Patiënttevredenheid.

De leden van de Cliëntenraad streven ernaar zo maximaal mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap van cliënten. Het lidmaatschap van de NCZ (Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg), het volgen van externe activiteiten en het bijhouden van de vakpers in de zorg dragen hiertoe bij. De raad ziet het als een uitdaging met een achterban van meer dan 1 miljoen mensen representatief te zijn voor alle cliënten. Zij blijven zich er terdege van bewust dat diversiteit van cliënten in hun beoordelingen moet worden meegewogen.

De raad kan zich goed vinden in het Meerjarenbeleid 2017-2020, waarin gestreefd wordt naar een actieve rol van de zelfstandige Huisartsenposten met een eigen identiteit. Dit met als doel excellente zorg te bieden in een goed afgestemd regionaal netwerk, waardoor de doelstelling ‘altijd geholpen, altijd veilig en altijd deskundig’ gerealiseerd kan worden. Hierdoor wordt de juiste zorg op de juiste plek geleverd. De Cliëntenraad wil vanuit zijn expertise waar mogelijk een bijdrage hieraan leveren.

Uit het voorliggend verslag mag de lezer opmaken dat de Cliëntenraad met tevredenheid terugblikt op het jaar 2017. Een mooie basis om vol vertrouwen vooruit te kijken naar 2018, een jaar waarin de Cliëntenraad zich aan de hand van de uitvoeringsagenda opmaakt voor een verdere professionaliseringsslag.

Klik HIER om het volledige Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant in te zien.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *