Cursussen voor cliëntenraden

CURSUSSEN VOOR DE CLIËNTENRAAD

Inhoudsopgave

De nieuwe regel- en wetgeving binnen de zorg houdt veel mensen bezig. Niet alleen voor clienten zijn de nieuwe regels soms verwarrend, maar de nieuwe ontwikkelingen eisen ook veel veranderingen bij de zorginstellingen. Nieuwe rollen ontstaan en taken zijn aangepast.
Omdat er veel partijen betrokken zijn bij goede zorg voor hun clienten, is onder andere communicatie en samenwerking erg belangrijk. Maar wie doet nu wat, welke kennis is er in de nieuwe situatie nodig, wie draagt welke verantwoording; allemaal vragen die door het nieuwe zorgstelsel opnieuw moeten worden gesteld. NCZ kan u helpen duidelijkheid te scheppen in de nieuwe structuur van de zorg anno 2015

KENNISOVERDRACHT VOOR CLIËNTENRADEN

Netwerk cliëntenraden in de Zorg (NCZ) streeft naar emancipatie van de cliëntenraad zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg voor clienten. Dit doen wij onder andere door het verbreden en verdiepen van de kennis van de cliëntenraad door het geven van cursussen, trainingen en workshops waarbij uitwisseling van kennis en ervaring met andere cliëntenraden onderdeel is. De dienstverlening van NCZ is to the point en wordt ook op maat aangeboden.

De trainers en adviseurs die de kennis aan de cliëntenraad overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal experts op hun vakgebied. Dit kan zijn op het gebied van medezeggenschap, kwaliteit in de gezondheidszorg, op juridisch vlak etc.

GROOT AANBOD CURSUSSEN IN DE ZORG

Afhankelijk van het onderwerp bieden wij de volgende manieren van ondersteuning  :

Standaard cursussen:
Dit zijn cursussen die onderwerpen behandelen die voor elke cliëntenraad aan de orde zijn. Sommige onderwerpen echter zijn ook uitermate geschikt voor het bestuur, het management en/of de klachtenfunctionaris van een zorginstelling.
De duur van een standaard cursus varieert van een dagdeel van 3 lesuren tot een lesdag bestaande uit 2 dagdelen van 3 lesuren, een uur pauze en eventueel  de mogelijkheid na afloop na te praten. In het laatste geval kan de cursus ook over 2 dagdelen op verschillende dagen worden verspreid.

Workshops:
Onze workshops gaan vooral over actuele onderwerpen. Dat wat vooral nu aandacht vraagt aan zorgverleners en betrokkenen. Onze workshops worden ruim van tevoren aangekondigd en iedereen kan zich hierop inschrijven.
Workshops worden ook op verzoek door ons georganiseerd. Wanneer een specifieke probleemstelling vraagt om verdieping, dan is deze vorm van toepassing.
De duur van de workshop is afhankelijk van het onderwerp.

Cursussen op maat:
Cursussen op maat worden op aanvraag en in overleg met de cliëntenraad en andere zorgbetrokkenen ontwikkeld. Ook de duur en de locatie wordt door ons samen bepaald.

Ondersteuning op maat:
Hier betreft het vaak processen die ondersteuning vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fusie of reorganisatie. Lastige vraagstukken waarbij we samen op zoek gaan naar de juiste begeleiding/begeleider .

ONDERWERPEN DIE WORDEN BEHANDELD BIJ STANDAARD CURSUSSEN

De onderwerpen die aan bod komen betreffen zaken waarmee elke cliëntenraad te maken heeft. Enkele voorbeelden zijn :
–              Interne en externe communicatie
–              Advies over een beleidsstuk
–              Samenwerking clientenraad/ondernemingsraad.
–              Contact met de achterban
–              Verbetering kwaliteit van de medezeggenschap clienten.
–              Vergadertechnieken.
–              Missie en visie van de raad.
–              Teambuilding .
–              Positie en positionering van de cliëntenraad.

Dit is slechts een greep uit ons aanbod standaard cursussen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of meer lezen over bovenstaande onderwerpen, bezoekt u dan onze :  Cursussen cliëntenraad of Academie.

GEPLANDE EVENEMENTEN

Kennis vergaren op de korte termijn is altijd mogelijk. In onze academie een overzicht van cursussen en workshops die binnenkort plaatsvinden.  Elke activiteit wordt uitvoerig beschreven: wat is het onderwerp, voor wie is deze geschikt, wat is de doelstelling, wie is de trainer en uiteraard datum, locatie en prijs.

Voor alle workshops, trainingen of andere vormen van begeleiding kunt u zich aanmelden via de website of via e-mail. Meer informatie geven wij graag! Bel gerust Marika Biacsics op 06-51222505, zij kan u alles vertellen over alle activiteiten van het NCZ.

TOT SLOT

Steeds meer lokale en centrale clientenraden of andere medezeggenschapsorganen en professionals in en om de zorg sluiten zich aan bij het NCZ. Alle voordelen van een lidmaatschap kunt u lezen op onze website. Maar ook bij het volgen van cursussen en workshops kunt u profiteren van uw lidmaatschap. U krijgt als lid van het NCZ namelijk een aantrekkelijke korting.

Bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan! Versterk uw stem, verbreid uw kennis en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen via onze nieuwsbrief hiernaast.

6 september 2022 ONLINE CURSUS Voorzitter Cliëntenraad: ‘Zoveel meer dan vergaderen’

Online cursus voor (vice) voorzitters van (centrale) cliëntenraden over hun rol, taak, functie en vaardigheden voor een betrokken en energieke clientenraad.

12 september 2022 ONLINE LEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een online leergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk…

28 september 2022 WEBINAR (Centrale) Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Webinar over contact, communicatie en samenwerking tussen (Centrale) Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Rollen, taken, posities en te bespreken onderwerpen.

5 oktober 2022 Inspiratiebijeenkomst Profileren en Positioneren als ASC

Inspiratiebijeenkomst 5-10-22 voor ambtelijk secretaris/cliëntenraad ondersteuner over positionering en profilering van de functie bij Stayokay hostel Soest

9 november 2022 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De NCZ beroepsgerichte Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau.

WEBINAR Wmcz2018

NCZ webinar door Marika Biacsics over de belangrijkste wijzigingen in de Wmcz2018 die op 1 juli 2020 van kracht is gegaan.

WEBINAR Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

NCZ webinar door Sarah Balfoort over de achtergrond en betekenis van de Medezeggenschapsregeling conform de Wmcz2018.

WEBINAR Structuur, indeling en verdeling cliënten medezeggenschap

Webinar over de structuur, indeling en verdeling van cliënten medezeggenschap bij grotere zorginstellingen met meerdere locaties en meerdere cliëntenraden.

WEBINAR cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

Webinar over de Personele Unie in het ziekenhuis en hoe dit nu loopt n.a.v. de verplichting voor het MSB om een cr op te richten, o.l.v. Marika Biacsics.

WEBINAR Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Een webinar over de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg, hun rechten en die van hun vertegenwoordigers en de rol van de cliëntenraad.

WEBINAR nut en noodzaak, toepassing en gebruik van de PGO

Webinar op maat, op aanvraag, door Hans ter Brake van Quli over nut, noodzaak, toepassing en gebruik van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)...

WEBINAR Patiëntenrechten en de rol van de cliëntenraad

NCZ webinar door Sarah Balfoort over patiëntenrechten en rol van de cliëntenraad

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

E-learning Profileren cliëntenraad en Werven nieuwe leden

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning klachten en geschillen

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning patiëntenrechten

Mag u een zorgverlener of behandeling weigeren? Hoe wordt uw privacy beschermd? Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of behandeling? Deze vragen en meer worden besproken in de e-learning.…

E-learning opstellen jaarplan en werkplan

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in het doel en nut van een jaarplan en werkplan en handvatten krijgen om een jaarplan en werkplan op te kunnen stellen.

E-learning Oprichting Cliëntenraad

Het doel van deze e-learning is inzicht verkrijgen in de verplichtingen rondom het oprichten van een cliëntenraad en handvatten krijgen met betrekking tot het werven van nieuwe cliëntenraadsleden.

E-learning contact met de achterban

Het doel van deze e-learning is inzicht krijgen in de achterban van cliëntenraden en het optimaliseren van de communicatie met interne en externe gesprekspartners.

Webinar Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

Webinar op maat over de rol, taak en functie van de cliëntenraad bij de Wet Zorg en Dwang. Kennis opdoen en het stappenplan bij onvrijwillige zorg kennen.

Workshop Wmcz2018

Wat gaan de wijzigingen in de nieuwe Wmcz inhouden en hoe sluiten die aan bij de huidige ontwikkelingen?

Workshop Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

Een workshop op aanvraag, op maat, op locatie, over de medezeggenschapsregeling die moet worden opgesteld conform de Wmcz2018

Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het effectief samenwerken tussen (centrale) cliëntenraad en Raad van Toezicht. Wie heeft welke rol? Welke onderwerpen zijn van belang? etc.

Workshop Lezen begroting

Een workshop van Hans van Dinteren, over het lezen van de begroting door (centrale) clientenraden en/of diens stakeholders.

Workshop Cliëntenraad en digitale zorgtechnologie

Als cliëntenraad komt u er af en toe mee in aanraking: meedenken over mogelijkheden om cliënten en mantelzorgers ook met digitale zorgtechnologie te ondersteunen. Met sensoren, een zorgrobot of cliëntenportaal. Langzaam maar zeker doet ehealth/digitale…

Workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?

De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de 'AVG' is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming…

Workshop de cliëntenraad en het cliëntenperspectief

Het cliëntperspectief, zicht op de kwaliteit van zorg en op de leefwereld van de cliënt, is een hot item! In de pers, organisatorisch en in wetten en regelingen wordt het belang van 'de cliënt' steeds…

Workshop Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening…

MODULE Deep Democracy voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Module Deep Democracy Methodiek voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad / Cliëntenraad Ondersteuner of (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad

Leergang Leiden van de (Centrale) Cliëntenraad (Voorzitter)

NCZ biedt een leergang aan voor Voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden van zowel intramurale als extramurale zorg. Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen…

Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

In deze cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018 wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid ingegaan op casussen.

Cursus In- en externe communicatie

Verkennen van de mogelijkheden om zowel de interne communicatie als de communicatie met de omgeving van de cliëntenraad te verbeteren.

Cursus Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk Reglement

Na het volgen van deze cursus Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement is de rol, functie en positie van de cliëntenraad duidelijk.

Cursus profileren van de cliëntenraad en werven van nieuwe leden

Tijdens deze cursus zult u een duidelijk beeld van het profiel van de clientenraad als geheel en van clientenraadsleden afzonderlijk verkrijgen. Maar ook een duidelijk beeld van de mogelijkheden om de clientenraad te profileren en om…

Cursus uit de startblokken met de nieuwe cliëntenraad

Tijdens deze cursus worden de contouren van de visie, missie en strategie van de cliëntenraad bepaald. Ook zal er tijd zijn om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen.  

Cursus Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z

De cliëntenraad is het aan een ieder verplicht enerzijds verantwoording af te leggen in een jaarverslag en anderzijds duidelijk aan te geven wat de doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn. Deze doelstellingen schrijven we in ons…

Cursus Cliëntenraad en Calamiteit

Vakkundig optreden en communiceren met cliënten en verwanten en met de interne geledingen, en te woord staan van de pers, onder de druk van een calamiteit of crisis.

Cursus Cliëntenraad en Zorginkoop

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in hoe u aan goede zorginkoop kunt bijdragen.

Cursus Cliëntenraad bij zelfsturend team

Nadat we met elkaar het theoretisch concept van zelfsturing hebben doorgenomen, gaan we per fase van invoering daarvan uw ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. In de workshop is vooral tijd voor uitwisseling van…

Cursus verbeteren functioneren Cliëntenraad

Het verbeteren van het functioneren van de (C)CR heeft een interne en een externe kant. In de workshop bekijken we beide kanten van het werk van de raad.

Cursus omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen

Tijdens deze cursus zult u leren het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en sturen van emoties tijdens besprekingen en of onderhandelingen.

Cursus omgaan met lastige gesprekspartners

Tijdens deze cursus leert u herkennen van een potentieel conflict en handvatten hebben om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Cursus Ziekenhuis en Bouwplannen

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als bouw, techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Leergang Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg.

Leergang Professionalisering van de clientenraad

Aan het einde van de leergang heeft u een inhoudelijke visie ontwikkeld op het functioneren van de organisatie en weet u hoe dit uit te dragen naar bestuurder en cliënten/achterban.

Workshop Bijbetalingen voor cliënten in de Langdurige Zorg

Laat u als clientenraad op de hoogte stellen van regelgeving en toetsing met betrekking tot bijbetalingen in de langdurige zorg.

Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

NCZ