Cursussen voor cliëntenraden

CURSUSSEN VOOR DE CLIËNTENRAAD

Inhoudsopgave

De nieuwe regel- en wetgeving binnen de zorg houdt veel mensen bezig. Niet alleen voor clienten zijn de nieuwe regels soms verwarrend, maar de nieuwe ontwikkelingen eisen ook veel veranderingen bij de zorginstellingen. Nieuwe rollen ontstaan en taken zijn aangepast.
Omdat er veel partijen betrokken zijn bij goede zorg voor hun clienten, is onder andere communicatie en samenwerking erg belangrijk. Maar wie doet nu wat, welke kennis is er in de nieuwe situatie nodig, wie draagt welke verantwoording; allemaal vragen die door het nieuwe zorgstelsel opnieuw moeten worden gesteld. NCZ kan u helpen duidelijkheid te scheppen in de nieuwe structuur van de zorg anno 2015

KENNISOVERDRACHT VOOR CLIËNTENRADEN

Netwerk cliëntenraden in de Zorg (NCZ) streeft naar emancipatie van de cliëntenraad zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg voor clienten. Dit doen wij onder andere door het verbreden en verdiepen van de kennis van de cliëntenraad door het geven van cursussen, trainingen en workshops waarbij uitwisseling van kennis en ervaring met andere cliëntenraden onderdeel is. De dienstverlening van NCZ is to the point en wordt ook op maat aangeboden.

De trainers en adviseurs die de kennis aan de cliëntenraad overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal experts op hun vakgebied. Dit kan zijn op het gebied van medezeggenschap, kwaliteit in de gezondheidszorg, op juridisch vlak etc.

GROOT AANBOD CURSUSSEN IN DE ZORG

Afhankelijk van het onderwerp bieden wij de volgende manieren van ondersteuning  :

Standaard cursussen:
Dit zijn cursussen die onderwerpen behandelen die voor elke cliëntenraad aan de orde zijn. Sommige onderwerpen echter zijn ook uitermate geschikt voor het bestuur, het management en/of de klachtenfunctionaris van een zorginstelling.
De duur van een standaard cursus varieert van een dagdeel van 3 lesuren tot een lesdag bestaande uit 2 dagdelen van 3 lesuren, een uur pauze en eventueel  de mogelijkheid na afloop na te praten. In het laatste geval kan de cursus ook over 2 dagdelen op verschillende dagen worden verspreid.

Workshops:
Onze workshops gaan vooral over actuele onderwerpen. Dat wat vooral nu aandacht vraagt aan zorgverleners en betrokkenen. Onze workshops worden ruim van tevoren aangekondigd en iedereen kan zich hierop inschrijven.
Workshops worden ook op verzoek door ons georganiseerd. Wanneer een specifieke probleemstelling vraagt om verdieping, dan is deze vorm van toepassing.
De duur van de workshop is afhankelijk van het onderwerp.

Cursussen op maat:
Cursussen op maat worden op aanvraag en in overleg met de cliëntenraad en andere zorgbetrokkenen ontwikkeld. Ook de duur en de locatie wordt door ons samen bepaald.

Ondersteuning op maat:
Hier betreft het vaak processen die ondersteuning vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fusie of reorganisatie. Lastige vraagstukken waarbij we samen op zoek gaan naar de juiste begeleiding/begeleider .

ONDERWERPEN DIE WORDEN BEHANDELD BIJ STANDAARD CURSUSSEN

De onderwerpen die aan bod komen betreffen zaken waarmee elke cliëntenraad te maken heeft. Enkele voorbeelden zijn :
–              Interne en externe communicatie
–              Advies over een beleidsstuk
–              Samenwerking clientenraad/ondernemingsraad.
–              Contact met de achterban
–              Verbetering kwaliteit van de medezeggenschap clienten.
–              Vergadertechnieken.
–              Missie en visie van de raad.
–              Teambuilding .
–              Positie en positionering van de cliëntenraad.

Dit is slechts een greep uit ons aanbod standaard cursussen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of meer lezen over bovenstaande onderwerpen, bezoekt u dan onze :  Cursussen cliëntenraad of Academie.

MASTERCLASSES VOOR CLIËNTENRADEN

Op 24 februari 2015 vindt er voor het eerst een masterclass plaats, welke samen met de Patientenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezonheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt georganiseerd.
Deze eerste masterclass heeft als onderwerp: ‘Gereguleerde concurrentie in de zorg: hoe & waarom?’ en vindt plaats bij NPCF in Utrecht.

Hierna volgen er nog 3 masterclasses, allemaal vinden ze plaats bij NPCF in Utrecht :

31 maart 2015  :     ‘De toekomst van de langdurige zorg: kansen & risico’s.
28 april 2015     :     ‘De medezeggenschap van clienten: wat gaat er veranderen?’
9 juni 2015         :     ‘Fusies in de gezondheidszorg: is groter altijd beter?’

Op onze website: Masterclasses clientenraden leest u meer over de onderwerpen en door wie ze worden behandeld. Ook vindt u hier informatie over de beide organisaties waarmee NCZ deze masterclasses organiseert.

GEPLANDE EVENEMENTEN 2016

Kennis vergaren op de korte termijn is altijd mogelijk. Op de pagina ‘Evenementen’ staat een overzicht van cursussen en workshops die binnenkort plaatsvinden.  Elke activiteit wordt uitvoerig beschreven: wat is het onderwerp, voor wie is deze geschikt, wat is de doelstelling, wie is de trainer en uiteraard datum, locatie en prijs.

Voor alle workshops, trainingen of andere vormen van begeleiding kunt u zich aanmelden via de websiteof via e-mail. Meer informatie geven wij graag! Bel gerust Marika Biacsics op 06-51222505, zij kan u alles vertellen over alle activiteiten van het NCZ.

TOT SLOT

Steeds meer lokale en centrale clientenraden of andere medezeggenschapsorganen en professionals in en om de zorg sluiten zich aan bij het NCZ. Alle voordelen van een lidmaatschap kunt u lezen op onze website. Maar ook bij het volgen van cursussen en workshops kunt u profiteren van uw lidmaatschap. U krijgt als lid van het NCZ namelijk een aantrekkelijke korting.

Bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan! Versterk uw stem, verbreid uw kennis en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen via onze nieuwsbrief hiernaast.

30 september 2020 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® of cliëntenraad ondersteuner is een CPION gecertificeerde opleiding op HBO-niveau door NCZ ontwikkeld.

Workshop Wmcz2018

Wat gaan de wijzigingen in de nieuwe Wmcz inhouden en hoe sluiten die aan bij de huidige ontwikkelingen?

Workshop Medezeggenschapsregeling Wmcz2018

Een workshop op aanvraag, op maat, op locatie, over de medezeggenschapsregeling die moet worden opgesteld conform de Wmcz2018

Workshop Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

Een workshop op maat, op locatie over de Wet Zorg en Dwang en de rol van de Cliëntenraad. Kennis opdoen en het stappenplan bij onvrijwillige zorg kennen.

Workshop Cliëntenraad en digitale zorgtechnologie

Als cliëntenraad komt u er af en toe mee in aanraking: meedenken over mogelijkheden om cliënten en mantelzorgers ook met digitale zorgtechnologie te ondersteunen. Met sensoren, een zorgrobot of cliëntenportaal. Langzaam maar zeker doet ehealth/digitale…

Workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee?

De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de 'AVG' is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming…

MODULE Deep Democracy voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Module Deep Democracy Methodiek voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad / Cliëntenraad Ondersteuner of (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad

Workshop De cliëntenraad en het cliëntenperspectief

Het cliëntperspectief, zicht op de kwaliteit van zorg en op de leefwereld van de cliënt, is een hot item! In de pers, organisatorisch en in wetten en regelingen wordt het belang van 'De Cliënt' steeds…

Workshop Het leiden van een (centrale) cliëntenraad (onafhankelijk) Voorzitter)

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) biedt kansen voor cliënten en instellingen op verbetering van zorg! De Wkkgz geeft ook ruimte aan cliënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening…

Leergang Leiden van de (Centrale) Cliëntenraad (Voorzitter)

NCZ biedt een leergang aan voor Voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden van zowel intramurale als extramurale zorg. Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen…

Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

In deze cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018 wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid ingegaan op casussen.

Cursus In- en externe communicatie

Verkennen van de mogelijkheden om zowel de interne communicatie als de communicatie met de omgeving van de cliëntenraad te verbeteren.

Cursus Medezeggenschapsregeling en Huishoudelijk Reglement

Na het volgen van deze cursus Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement is de rol, functie en positie van de cliëntenraad duidelijk.

Cursus profileren van de cliëntenraad en werven van nieuwe leden

Tijdens deze cursus zult u een duidelijk beeld van het profiel van de clientenraad als geheel en van clientenraadsleden afzonderlijk verkrijgen. Maar ook een duidelijk beeld van de mogelijkheden om de clientenraad te profileren en om…

Cursus uit de startblokken met de nieuwe cliëntenraad

Tijdens deze cursus worden de contouren van de visie, missie en strategie van de cliëntenraad bepaald. Ook zal er tijd zijn om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen.  

Cursus Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z

De cliëntenraad is het aan een ieder verplicht enerzijds verantwoording af te leggen in een jaarverslag en anderzijds duidelijk aan te geven wat de doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn. Deze doelstellingen schrijven we in ons…

Cursus Cliëntenraad en Calamiteit

Vakkundig optreden en communiceren met cliënten en verwanten en met de interne geledingen, en te woord staan van de pers, onder de druk van een calamiteit of crisis.

Cursus Cliëntenraad en Zorginkoop

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in hoe u aan goede zorginkoop kunt bijdragen.

Cursus Cliëntenraad bij zelfsturend team

Nadat we met elkaar het theoretisch concept van zelfsturing hebben doorgenomen, gaan we per fase van invoering daarvan uw ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. In de workshop is vooral tijd voor uitwisseling van…

Cursus verbeteren functioneren Cliëntenraad

Het verbeteren van het functioneren van de (C)CR heeft een interne en een externe kant. In de workshop bekijken we beide kanten van het werk van de raad.

Cursus omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen

Tijdens deze cursus zult u leren het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en sturen van emoties tijdens besprekingen en of onderhandelingen.

Cursus omgaan met lastige gesprekspartners

Tijdens deze cursus leert u herkennen van een potentieel conflict en handvatten hebben om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Cursus Ziekenhuis en Bouwplannen

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als bouw, techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

E-learning Medezeggenschapsregeling

In deze e-learning wordt het doel en nut van de medezeggenschapsregeling uitgelegd en worden praktische tools aangereikt om een goede medezeggenschapsregeling op te stellen.

E-learning WMCZ 2018

Om als cliëntenraad op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en goed beslagen ten ijs te komen, heeft NCZ deze e-learning voor u samengesteld.

E-learning voor beginnende cliëntenraadsleden

De e-learning is zo opgebouwd dat u snel de juiste informatie vindt om te starten met uw werkzaamheden als nieuw lid van de cliëntenraad.

Leergang Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg.

Leergang Professionalisering van de clientenraad

Aan het einde van de leergang heeft u een inhoudelijke visie ontwikkeld op het functioneren van de organisatie en weet u hoe dit uit te dragen naar bestuurder en cliënten/achterban.

Workshop Bijbetalingen voor cliënten in de Langdurige Zorg

Laat u als clientenraad op de hoogte stellen van regelgeving en toetsing met betrekking tot bijbetalingen in de langdurige zorg.

Workshop Cliëntenraad ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Hoe kan de clientenraad gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Workshop Contact met de achterban

Voor medezeggenschapsorganen zoals (centrale) cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. Maar het is ook lastig te organiseren. Vaak worden wel notulen of korte samenvattingen van de vergaderingen verspreid. Doorgaans komen daarop geen tot…

Workshop cliëntenraad in de eerstelijns gezondheidszorg

Hoe kun je een cliëntenraad bij een gezondheidscentrum, een huisartsenpraktijk of andere eerstelijns gezondheidscentra vorm geven?

Workshop De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteit van (langdurige) zorg

Na het volgen van deze workshop heeft u een duidelijk beeld bij wat bedoeld wordt met kwaliteit vanuit cliënten perspectief, hoe deze kan worden gemeten en wat daarbij de rol, functie en positie van de…

Workshop Effectief vergaderen

Tijdens deze workshop zult u leren beter in gezamenlijkheid te vergaderen. De voorzitter kan delegeren.

Workshop Meer impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht

Het toepassen van procedures en regels alleen, is voor cliënten niet effectief meer. Zij hebben de verwachting dat hun instelling de beste zorg levert, en dat ze te maken hebben met medewerkers die met passie…

Workshop Scheiden van Wonen en Zorg

In de workshop wordt informatie gegeven over de achtergrond en aanloop van het scheiden van wonen en zorg, inclusief de laatste ontwikkelingen. Er is volop gelegenheid om de eigen situatie aan te kaarten en te…

Workshop Strategisch onderhandelen

Aan het eind van de workshop heeft u kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. U heeft een eerst keer geoefend met onderhandelen en u heeft mee zicht…

Workshop Van Medezeggenschap naar Participatie

Decentralisatie, flexibiliteit, zelfsturende teams, efficiëntie, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, meer inzetten op eigen kracht en participatie van cliënten. Dat zijn de actuele ontwikkelingen.

Workshop Voorzitter (centrale) cliëntenraad

Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor…

Workshop WMCZ en verhuur

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!